Vzpomínáme

Richter

Zasloužilí hasiči okresu Praha západ vyjadřují hlubokou účast nad náhlým skonem starosty SH ČMS bratra ing. Karla Richtera, ZH. Bratr Richter byl pro mnohé z nás nejen vedoucím představitelem dobrovolné požární ochrany v republice, ale také dobrým kamarádem. Z jeho rukou jsme s pohnutím přebírali v Přibyslavi titul ZH, jehož nositelem byl za velké zásluhy v rozvoji dobrovolného hasičského hnutí, i on.

Náhlý odchod bratra Richtera při jeho účasti na významné hasičské akci v Přibyslavi, znamená pro dobrovolné hasiče velkou ztrátu, protože odešel uprostřed volebního období starosty SH ČMS. Zanechal významnou stopu na historické cestě dobrovolné požární ochrany, která se musela vyrovnat mimo jiné i s novými společenskými změnami a uspořádáním ve státě.

Litujeme jeho odchodu a vyslovujeme mu velké poděkování za jeho dlouholetou činnost, zejména jako vrcholného představitele dobrovolných hasičů a dobré kamarádství.

Čest jeho památce!

22. června letošního roku by se dožil náš výborný kamarád,obětavý hasič a dlouholetý velitel SDH Čisovice Jan Dufek 85. narozenin.

Bratr Dufek byl velmi oblíbený člověk upřímné, rovné povahy. I za totalitního režimu se nebál otevřeně vyjadřovat k věcem, které se mu nelíbily, ať to byla tehdejší politická situace, nebo některá direktiva v hasičském hnutí. Své názory říkal nejen mezi kamarády, ale také veřejně na schůzích, kde byl tradičním diskutérem a velkým kritikem.

Honza však také kromě kritiky dovedl pořádně vzít za práci pro hasičský sbor v Čisovicích, kde byl hlavním tahounem mladých kluků, kteří vytvořili velmi úspěšný „Požární sbor“, prospěšný jak vlastní obci, tak pro 7. okrsek. Z jeho iniciativy a tisíců odpracovaných brigádnických hodin byla zrekonstruována cisterna T 111 na hasičskou cisternu, která neměla v širokém okolí konkurenci co do obsahu hasební vody, kterou vezla. Dalším jeho velkým dílem byla výstavba hasičské klubovny u Kulturního domu, která se však už dokončovala za velkého nezájmu o brigádnickou práci v akci Z.

Bratr Dufek díky shora jeho uvedeným povahovaným vlastnostem požíval velký respekt a všeobecné uznání. Za jeho dlouholetou obětavou práci pro dobrovolné hasiče obdržel v květnu roku 2010 titul „Zasloužilý hasič“, který si však pro velmi vážný zdravotní stav nemohl osobně převzít. Bohužel, těšil se z něj pouze několik dní a zemřel.

Honzo, vzpomínáme!

(1928 - 2017)

 

Hasiči 7. okrsku vzpomínají nedožitého životního výročí, čerstvého nositele titulu Zasloužilý hasič, bohužel však in memoriam bratra Václava Šacha z SDH Čisovice, který by se 8. ledna 2018 dožil 90 roků.

Bratr Šach vstoupil do čisovického SDH v roce 1948. Dlouhodobě se věnoval práci s mladými hasiči nejen ve sboru a v 7. okrsku, kde vykonával funkci referenta mládeže. Rovněž tak dlouhodobě byl členem komise mládeže v OV SPO Praha západ. Pro hasičskou mládež měl velké pochopení a vytrvalou trpěnlivost. Vychoval pro SDH v Čisovicích řadu dobrých hasičů, kteří jsou dosud aktivními členy, či funkcionáři. Za práci v dobrovolné hasičské organizaci byl několikrát poctěn vyznamenáním a dalším oceněním, stejně jako převzetím Pamětní medaile hejtmana Středočeského kraje. Bohužel, trochou liknavostí SDH byl oceněn titulem ZH až po své smrti…

Vašek byl členem u hasičů 69 roků! Za jeho práci pro hasiče si zaslouží tuto vzpomínku, spolu s poděkováním od všech hasičů 7. okrsku. Děkujeme a s vděčností vzpomínáme!

Klub ZH 7. Okrsku Praha západ

Letos, 9. března by ZH pan František Kalaš z SDH Hvozdnice oslavil nedožitých 90 let.

Bratr František Kalaš, od roku 1993 nositel titulu „Zasloužilý hasič“, bývalý obětavý starosta SDH Hvozdnice a čelný funkcionář 9. okrsku OSH Praha západ patřil mezi nejobětavější členy naší dobrovolné hasičské rodiny. Dovedl kolem sebe stmelit pracovitý kolektiv ostatních členů sboru, kteří se svou aktivitou podíleli na rozšíření hasičské zbrojnice, pomoci obci při zlepšování životního prostředí a společenského života v obci.

Vyučený krejčí, dlouhodobý pracovník mníšeckých Hrudkoven, byl mezi hasiči oblíbený pro jeho kamarádské jednání a přístup k plnění úkolů na úseku požární ochrany. V obci Hvozdnice patřil svým občanským postojem mezi uznávané autority a ve hvozdnickém sboru se stal „tahounem“ a vzorem pro mladší generaci hasičů. Jeho práce u dobrovolných hasičů byla oceněna mimo jiné též udělením titulu „Zasloužilý hasič“. 

Tuto vzpomínku na bratra Kalaše věnují všichni ZH okresu Praha západ s díky za vše, co pro dobrovolné hasiče vykonal. Zemřel v lednu 1995.

Čest jeho památce!

Aktiv ZH při OSH Praha západ      

Kalas

27. prosince letošního roku by oslavil ZH, bratr Jiří Štolba 85. narozeniny. Bohužel, v průběhu června roku 2015 jsme se s ním rozloučili ve smuteční síni na hřbitově v Řevnicích. Bratr Jiří Štolba zanechal výraznou stopu v dobrovolné požární ochraně v našem okrese, proto je na místě v krátkosti připomenout jeho hasičský životopis.

Bratr Štolba, kromě velitelské funkce v SDH Lety zastával dlouhou dobu i funkci velitele okresu Praha západ u dobrovolných hasičů, posléze několik volebních období místopředsedu OV SPO, či náměstka starosty OSH Praha západ. Po roce 1989, jako nestraník byl členem ÚV SPO ČSR. 

Mezi velkou hasičskou rodinou byl pro své přímé, kamarádské jednání a odbornost velmi oblíben a respektován. Jeho dlouholetá činnost byla oceněna nejvyššími hasičskými vyznamenáními, včetně titulu ZH, který mu byl udělen v roce 1993. Hasičské myšlence věnoval veškerý svůj volný čas do doby, než jej postihla dlouhotrvající vážná nemoc.

K tomuto Jirkově nedožitému životnímu výročí,  touto naší vzpomínkou děkujeme za jeho velkou obětavost, věrnost hasičské myšlence a za vše pěkné, co nás s ním u hasičů spojovalo.     

Jirko, byly to dobré časy, nezapomínáme!                                                                                                                                 

Aktiv ZH OSH Praha západ                     

Stolba