Rozhodnutí z jednání Výkonného výboru OSH Praha-západ konaného dne 26. srpna 2020

Přítomni za VV: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Král, p. Wohlmuth, pí. Řezníčková

Za OKRR: p. Čejka

Omluveni: p. Zrno, p. Kopecký, p. Fürst, p. Vála, p. Hrdlička

Ověřovatelé zápisu: p. Petr Jeřábek, p. František Král

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Usnášeníschopnost: Dnešní jednání je neusnášeníschopné, avšak v otázce rady mládeže disponuje VV hlasem per rollam od p. Michala Zrna a v otázce vyznamenání hlasem p. Jiřího Hrdličky.

Na tomto jednání bylo vzato na vědomí, projednáno schváleno:

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno starostou J. Myslínem v 16.05 hod.

2/ Zprávy z vyšších orgánů SH ČMS

a/ Sportovní rejstřík – starosta vysvětlil problematiku dotací pro SH ČMS, kdy pro sbory, které mají v Centrální evidenci označené sportovce, musí provést registraci v Rejstříku sportu, kam došlo k exportu dat z Centrální evidence. Rejstřík sportu spravuje Národní sportovní agentura. Registrací sborů byla pověřena kancelář KSH Středočeského kraje, jejíž pracovnice vytvořily profil každému z dosud nezaregistrovaných sborů ve Středočeském kraji. Nicméně je nutné, aby sbory, které se zápisem souhlasí, dodaly na NSA podepsanou žádost a souhlas se zápisem. Posléze bude třeba, aby jednotlivé sbory nahrály do Rejstříku sportu své aktuální sportovce, což pro náš okres zajistí kancelář OSH PZ u těch sborů, které souhlasily s podpisem žádosti a s potvrzením registrace u NSA.

b/ Jednání VV KSH – starosta podal informaci o jednání VV KSH, které proběhlo o den dříve. Starosta vyjádřil nespokojenost s tím, že KSH vytrvale odmítá jakékoliv zapojení OSH PZ do pořádání krajských akcí, a to jak v otázce místa pořádání, tak také v otázce personálního zajištění.

Krajská soutěž v požárním útoku (O pohár starosty KSH) proběhne na okrese Mělník, lokalita Cítov. Původně plánovaná lokalita na okrese Kladno nebude realizována. Na krajskou soutěž bude zapůjčena časomíra OSH PZ.

Dále bylo projednáváno krajské volební shromáždění, které se uskuteční v sobotu 24. října 2020 v hotelu Akademie Naháč (u dálnice D1).

3/ Přebytková dotace od Středočeského kraje – kancelář OSH PZ vyúčtovala dodatkovou dotaci ve výši 50.000,- Kč. Vyúčtování bylo předáno do kanceláře KSH, čeká se na schválení a vyplacení dotace.

4/ Dotace z Fondu hejtmanky – Radou Středoč. kraje a zastupitelstvem byla schválena částka ve výši 43.200,- Kč na uskutečnění ZPV, jako tomu bylo v loňském roce.

5/ Dotace na Vzdělávací dny – akce proběhla v minulém týdnu (18. až 21. srpna) v Zahořanech. OSH obdrželo dotaci ve výši 50.000,- Kč, z toho 20.000,- činí částka na dohody o provedení práce. Vzdělávacích dnů se zúčastnilo 15 dětí, část dotace bude muset být zřejmě vrácena, avšak došlo k navýšení provozních dotací, tudíž mohlo být zakoupeno projekční plátno v ceně 8 tisíc Kč.

6/ Nákup časomíry a terčů – na základě schválení z minulého jednání VV OSH PZ bylo schváleno u p. Vlčka, firma Kovpal, t. č. jsou věci ve výrobě.

7/ Nadace ČEZ – starosta OSH podal žádost o rozšíření časomíry u Nadace ČEZ (na 4 dráhy, s konstrukcemi), v tuto chvíli ještě není žádné vyjádření.

8/ Příspěvky sborům – byly zakoupeny poháry pro SDH Kytín (soutěž koňských stříkaček), pro SDH Pikovice (Pohár starosty), pro SDH Solopisky (šedesátky) bylo zaplaceno stravování štábu.

SDH Bojov se rozhodl neuskutečnit původně plánované oslavy 110. výročí, avšak z důvodu vzorného plnění povinností sboru za celé roky, výborné spolupráce s OSH Praha-západ a také dvou členů z řad Zasloužilých hasičů, kteří dlouhé roky působili s plným nasazením ve vyšších orgánech, vedení OSH PZ rozhodlo, že plánované věcné plnění (butony a pamětní medaile) bude SDH Bojov uhrazeno. K předání zřejmě dojde na slavnostní schůzi v pozdějším termínu.  

9/ Shromáždění představitelů – proběhne 26. září t. r. ve Hvozdnici (Restaurace U Rybníka). Pan Hrdlička zaslal návrh volebního řádu a volebních lístků – vše předloženo přítomným členům VV.

10/ Vyznamenání

a/ Záslužná medaile OSH

Pana Řezníčka z SDH Ohrobec navrhl p. Kopecký na Záslužnou medaili OSH, neboť se jedná o stále aktivního člena, který odvedl ve sboru obrovský kus práce, bohužel však obdržel pouze Medaili Za příkladnou práci v r. 1991. Nedávno oslavil své 90. narozeniny a stále je velmi aktivní v hasičské činnosti. Bylo již projednáno s p. Hrdličkou telefonicky, který nemá námitek.

O této skutečnosti je dáno hlasovat:

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO + per rollam hlas p. Hrdlička, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Záslužná medaile OSH PZ pro p. Řezníčka byla schválena.

b/ Návrhy z SDH Stříbrná Lhota

  • Řád sv. Floriána pro p. Jaroslava Čermáka – nositel titulu ZH od roku 2017, nar. 1941, starosta OSH PZ doporučuje udělení výjimky vzhledem k vyššímu věku. P. Jeřábek doplňuje, že by bylo dobré udělat změnu v jednacím řádu, aby se u lidí s vysokým věkem a prokazatelnou bohatou činností nedodržovalo striktně rozmezí mezi jednotlivými oceněními.
  • Starosta OSH PZ připraví návrh, jak by toto mohlo vypadat.
  • Titul Zasloužilý hasič pro p. Václava Kadlece – bude třeba připravit žádost o výjimku za OSH PZ.

O těchto návrzích je dáno hlasovat:

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. S panem Hrdličkou bude třeba prodiskutovat jeho souhlas s výše uvedenými oceněními a započítat jeho hlas, neboť návrhy byly předloženy až dnešního dne, tudíž s nimi p. Hrdlička nebyl ještě seznámen.

Přípis ze dne 3. 9. 2020: Dne 2. září byly oba výše jmenované návrhy předloženy p. Hrdličkovi. Pan Hrdlička nedoporučuje postupovat návrh na udělení Řádu sv. Floriána vyšším orgánům, neboť jmenovaný člen již jednu výjimku získal a další není možná. Vedení OSH PZ však nemá námitek udělit p. Jaroslavu Čermákovi Záslužnou medaili OSH, kterou si bezesporu zaslouží za stále aktivní činnost nejen pro okresní sdružení. U návrhu na p. Kadlece (výjimka v udělení titulu ZH) nemá p. Hrdlička námitek. Kancelář OSH PZ připravila zdůvodnění výjimky (oficiální žádost), která bude předložena k dalšímu posouzení starostovi KSH Středočeského kraje.

11/ Proběhlé akce

Solopiské šedesátky – červenec 2020, starosta hodnotí akci jako úspěšnou, byla součástí seriálu Brdsko-vltavské šedesátky, u další soutěže z tohoto seriálu (Počepice) byl starosta Myslín jako hlavní rozhodčí.

Vzdělávací dny – jak již bylo zmíněno, zúčastnilo se 15 dětí, příměstský tábor se konal v Zahořanech – zaměřeno na vzdělávání a přípravu do školy (literární koutek, výtvarný, první pomoc, IT a 3D tiskárna) + návštěva Muzea železnice v Lužné u Rakovníka. OSH PZ zaznamenává kladné odezvy.

12/ Nadcházející akce

Soutěž koňských stříkaček v Kytíně – akce podpořená OSH PZ, SDH Drahenice přivezou historickou stříkačku z roku 1807.

Pohár starosty OSH – proběhne v Pikovicích 12. září 2020, bude také kategorie dorostu.

Setkání kronikářů – v Okresním archivu Dobřichovice, neděle 13. září od 13.00 hod., účast cca 10 až 12 osob, OSH zajistí malé občerstvení.

Krajské setkání přípravek – 20. září t. r., fotbalové hřiště Bojanovice, v tuto chvíli pouze 8 přihlášených družstev, v případě nezájmu bude nutno řešit, zda akce bude realizována.

ZPV – proběhne v sobotu 10. října t. r., ve Sloupu. P. Zrno poslal organizační zabezpečení ke schválení. K jeho znění není připomínek.

O Organizačním zabezpečení ZPV je dáno hlasovat:

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO + per rollam hlas p. Zrno. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. OZ ZPV bylo schváleno.

13/ Odborné rady

Rada mládeže – jednání proběhne další týden

Rada represe – p. Posluh bude hlavním rozhodčím v Pikovicích, časomíra na terče bude zapůjčena z Nového Knína.

Rada prevence – dosud neproběhla schůzka rady.

14/ Aktiv ZH – p. Hrdlička se jako vedoucí Aktivu ZH účastní v těchto dnech výjezdového zasedání krajského Aktivu ZH do Svatobořic u Brna. Při krajském AZH pracuje Komise historie, jejíž členkou je Petra Myslínová Cejpková, která shromažďuje materiály o zapojení hasičů do odboje za náš okres.

15/ OKRR – jednání proběhne příští týden (středa 2. září 2020).


16/ Zakončení jednání – jednání bylo ukončeno v 17:50 hod.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

František Král, ověřovatel zápisu, v. r.

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková