Dle stanov SH ČMS Shromáždění představitelů sborů

/1/ Shromáždění představitelů sborů (dále jen „shromáždění představitelů“) je stálým rozhodovacím orgánem OSH v období mezi řádnými zasedáními shromáždění delegátů.

/2/ Tvoří je starosta OSH a starostové sborů nebo představitelé sborů, které působí v obvodě působnosti OSH, a s hlasem poradním se jej zúčastňují členové výkonného výboru OSH a členové OKRR.

/3/ Shromáždění představitelů zejména:

a) svolává shromáždění delegátů sborů,

b) rozhoduje o jeho přípravě,

c) sestavuje podklady pro jeho jednání a rozhodnutí.

/4/ Shromáždění představitelů po projednání rozhoduje zejména:

a) o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledků hospodaření OSH,

b) o ročním rozpočtu,

c) o zaměření činnosti na období do příštího řádného zasedání.

/5/ Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění představitelů projednává a rozhoduje též záležitosti vyhrazené shromáždění delegátů sborů uvedené v čl. 67 odst. 4.

/6/ Shromáždění představitelů je oprávněno:

a) odvolat výkonný výbor OSH, jednotlivé členy výkonného výboru, starostu OSH nebo jeho náměstky a vedoucí odborných rad OSH, předsedu a členy OKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,

b) zvolit orgány uvedené v odst. 6 písm. a), jestliže došlo k uvolnění některé takové funkce z jiného důvodu, popřípadě doplnit výkonný výbor a OKRR, jestliže celkový počet jejich členů se snížil na nižší počet, než původně schválilo shromáždění delegátů sborů,

c) podávat VV SH ČMS návrh na zánik organizačních jednotek (pobočných spolků).

/7/ Zasedání shromáždění se koná nejméně jednou za rok a svolává je výkonný výbor.

Tam jsou četné léky. Různé léky se používají k léčbě neutropenie. Jedním z nejznámějších je léčivo Viagra. Mnoho rodin přemýšlet o tom, viagra koupit 50mg. Možná jste slyšeli o Viagra 50mg otázek, jako je http://viagra-cz.org/viagra_100mg.html, odkazují na různé typy zdravotních problémů. Globální sexuální stížnost u mužů je erektilní dysfunkce. Vzhledem k tomu, sex není životně důležité pro dobré zdraví, je to výrazně pro vás dobré. Pokud máte nepříjemnostem s dosažením erekce, že je to nezbytné k návštěvě kvalifikovaného lékaře dříve, než honit nějaký druh léků. Dostat do kontaktu se svým zdravím a zůstat zdravý po celý život.