Přítomni: Ing. Myslín, p. Hrdlička, Bc. Jeřábek, p. Wohlmuth, p. Kopecký

Omluveni: p. Zrno, Bc. Fürst, p. Král, pí. Řezníčková, p. Vála, p. Čejka (OKRR)

Ověřovatelé zápisu: Bc. Jeřábek, p. Hrdlička

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Usnášeníschopnost jednání:

S ohledem na skutečnost, že materiály k projednání a schválení byly zaslány elektronicky před jednáním VV všem jeho členům, obdržel starosta OSH písemné vyjádření členů VV – p. Zrna a pí. Řezníčkové, kteří dali formou per rollam své souhlasy k jednotlivým bodům plánovaného hlasování. Jejich hlasy jsou tedy započteny do hlasování, což znamená, že celkem hlasuje 7 členů VV (včetně 2 nepřítomných), tudíž je jednání VV OSH Praha-západ usnášeníschopné.

 

Na tomto jednání bylo vzato na vědomí, projednáno, rozhodnuto a schváleno:

1/ Zahájení jednání – jednání zahájil starosta J. Myslín v 16.10 hod.

2/ Zrušené akce – starosta OSH informoval o tom, které akce bylo nutno zrušit z důvodu nouzového stavu:

Okresní uzlová štafeta – proběhne v náhradním termínu – 17. října 2020

Setkání hasičských kronikářů – je jednáno o náhradním termínu

Okresní soutěž hry Plamen – bez náhrady

Okresní soutěž dorostu – bez náhrady

Okresní soutěž v PS – bez náhrady

Říčanská stovka – bez náhrady, měla by proběhnout v roce 2021

Solopiské šedesátky – náhradní termín stanoven na 18. července 2020

Specializace Ajťák – náhradní termín stanoven na 26. července 2020

Specializace Kuchař – náhradní termín bude stanoven

V souvislosti se zrušením akcí nevznikly OSH Praha-západ žádné finanční škody.

3/ Shromáždění delegátů SDH – původně se mělo konat 28. března 2020 v Čisovicích, nový termín stanoven na 26. září 2020. Z důvodu rekonstrukce Kulturního domu Čisovice v tomto období bylo třeba najít nové místo – Restaurace U rybníka, Hvozdnice. Pro jednání bude použita původní dokumentace připravená na březnové jednání.

4/ Činnost v době nouzového stavu – starosta podal informaci o činnosti OSH v době nouzového stavu, kdy z dotace od Nadace ČEZ byl zakoupen 1.000 l barel s dezinfekcí /pro transport byl využit okresní vozík/ a 3D tiskárna. Proběhla distribuce dezinfekce a ochranných štítů. Starosta předložil VV seznam darů (nádobky na dezinfekci, materiál pro 3D tisk) od sponzorů a partnerů. OSH PZ obdrželo dary za celkem 66.600,- Kč. S 3D tiskem bylo nápomocno SDH Libčice nad Vltavou.

5/ Zprávy z vyšších orgánů – odložený celostátní Sjezd proběhne v sobotu 12. prosince 2020 na Výstavišti v Brně. Předpokládá se účast delegátů OSH PZ.

Prodloužení kvalifikací – starosta OSH PZ navrhl Ústřednímu VV, aby se prodloužila platnost kvalifikace sdružení, což bylo schváleno. Toto prodloužení platí do příštího roku, kdy se budou kvalifikace obnovovat. Netýká se kvalifikace Rozhodčí instruktor, to proto, že tuto kvalifikaci zajišťuje HZS.

Informace z KSH – byly zrušeny postupové soutěže v souladu s rozhodnutím VV SH ČMS. Uskuteční se pouze krajská soutěž v požárních útocích O pohár starosty KSH, která se bude konat 27. září t. r. (Plchov, okres Kladno). Soutěž proběhne na jednotné stroje. Jako rozhodčí jsou nahlášeni Josef Myslín, Jan Posluh a Filip Jankovec. Každý okres vyšle jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen, o účastnících se družstvech rozhodne soutěž O pohár starosty OSH, který se uskuteční v polovině září v Pikovicích.

6/ Komise historie – byla ustanovena v rámci Aktivu ZH při KSH, kdy cílem činnosti je mapování hasičského odboje v našem kraji. Za OSH PZ se zapojila pracovnice kanceláře Petra Myslínová Cejpková. Proběhlo setkání Komise historie v Památníku odboje v Panenských Břežanech. Do všech sborů byla zaslána výzva s prosbou o informace, které by mohly napomoci mapování hasičů v odboji. Mnoho pamětníků již bohužel v současné době nežije. Projekt bude spočívat ve sběru příběhů, které mohou poskytnout např. potomci odbojářů atd.

7 a) Dotace:

OSH PZ obdrželo dodatkovou dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje (nevyčerpané dotační prostředky původně určené na zrušené krajské akce byly rozděleny na jednotlivá okresní sdružení). OSH PZ obdrželo částku ve výši 50.000,- Kč (bez spoluúčasti).

Přebytková dotace od Středočeského kraje- využití

Dle návrhu starosty OSH je dáno hlasovat o využití „přebytkové“ dotace ve výši 50.000,- Kč:

 • Zahrnout do dotace nákup terčů CTIF (schváleno a zakoupeno), částka ve výši 16.336,- Kč
 • Zakoupit okno pro požární sport – již schváleno, předběžně domluveno s výrobcem, je třeba potvrdit tuto výrobu, cena cca 19.000,- Kč
 • Věcné plnění pro SDH Solopisky za uspořádání soutěže Solopiské šedesátky v částce 3.000,- Kč
 • Věcné plnění pro SDH Kytín za uspořádání Soutěže koňských stříkaček v částce 3.000,- Kč
 • Věcné plnění pro SDH Pikovice za uspořádání soutěže Pohár starosty OSH v částce 3.000,- Kč

Veškerá věcná plnění lze zahrnout do vyúčtování dotace.

Hlasování č. 1:

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Do hlasování jsou započteny 2 hlasy per rollam. Návrh o využití dotace byl schválen.

Příspěvek pro SDH Bojov – věcné plnění

Starosta OSH PZ navrhuje zahrnout do výše uvedené dotace příspěvek pro SDH Bojov, který bude slavit 110. výročí svého založení – tento sbor si řádně plní své povinnosti.

Jednalo by se o věcné plnění v částce 5.000,- Kč (pamětní medaile, butony…).

Hlasování č. 2:

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Do hlasování jsou započteny 2 hlasy per rollam. Návrh zahrnout do dotace 50.000,- Kč také věcné plnění ve výši 5.000,- Kč pro SDH Bojov byl schválen.

Drobné vybavení pro radu mládeže

 • Starosta OSH PZ přednesl žádost Okresní odborné rady mládeže o možnost zakoupení drobného materiálu (měřicí kolečko, měřicí pásmo, stuhy na vyznačení drah, oprava stávajícího okna). Tyto návrhy vzešly z jednání Rady mládeže. Šlo by o částku cca 20.000,- Kč a jde o skutečné potřeby pro sportovní činnost mládeže.

 

Hlasování č. 3:

 

-        Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Do hlasování jsou započteny 2 hlasy per rollam. Návrh na zakoupení drobného materiálu pro Radu mládeže byl schválen (bude zařazeno do nové dotace od Středočeského kraje).

Zakoupení nástřikových terčů

 • Starosta přednesl dále návrh na zakoupení nástřikových terčů (na podnět Rady mládeže) a časomíry k těmto terčům. Mohlo by být využito na soutěže mládeže i dospělých. Nástřikové terče jsou certifikované od p. Vlčka, časomíra by vyšla do částky 40.000,- Kč.

Hlasování č. 4:

 

-        Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Do hlasování jsou započteny 2 hlasy per rollam. V hlasování byl schválen záměr zakoupit nástřikové terče a časomíru (bude zařazeno do nové dotace od Středočeského kraje).

7 b) Nákup nového kancelářského nábytku – starosta seznámil přítomné členy VV se záměrem zakoupit nové regály do kanceláře OSH Praha-západ namísto stávajících již nevyhovujících, které jsou ve špatném stavu a s omezenou kapacitou. U nového kancelářského nábytku je preferována především funkčnost. Nejde o urgentní záležitost, proto bylo v krátké diskuzi domluveno, že do příštího jednání VV bude připraven nákres a rozměry s tím, že členové VV zkusí ve svém okolí zjistit možnosti zakoupení či zhotovení účelového kancelářského nábytku. Také zde by byla využita dotace od Středočeského kraje.

  

7 c) Návrh na využití dotace na činnost VV a odborných rad

 • Tato dotace má velmi úzké využití, tudíž možnost zahrnutí jednotlivých položek do jejího vyúčtování je konzultována s p. Sojkou z SH ČMS. Starosta navrhuje zahrnout již zakoupenou přenosnou tiskárnu, dále pak pořídit kancelářské potřeby cca v hodnotě 3.500,- Kč. Do dotace lze také zahrnout již zakoupené laminovací fólie či náklady na poštovné. Starosta dále navrhuje zakoupit tiskový válec a sadu tonerů pro laserovou tiskárnu.

O tomto využití je dáno hlasovat:

 

Hlasování č. 5:

-        Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Do hlasování jsou započteny 2 hlasy per rollam. V hlasování bylo rozhodnuto o využití dotace od MV na činnost odborných rad s tím, že případná drobná vyúčtování, která musí splnit objem vlastních zdrojů, budou zkonzultována s ekonomem SH ČMS.

7 d) Návrh odměny pro pracovnici kanceláře OSH Praha-západ

 • Starosta navrhl pro pracovnici kanceláře, Petru Myslínovou Cejpkovou, odměnu ve výši 10.000,- Kč (bude rozdělena do několika výplat) za mimořádné pracovní úkony, které byly spojeny s registračními dokumenty a jejich získávání od jednotlivých sborů. O tomto návrhu je dáno hlasovat.

Hlasování č. 6:

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Do hlasování jsou započteny 2 hlasy per rollam. Odměna pro pracovnici kanceláře byla schválena v navržené výši.

7 e) Náklady spojené se Shromážděním delegátů

 • Starosta podal informaci o zajištěném stravování (1 porce hovězího guláše á 95,- Kč + chléb) pro 140 osob, dále pak s SDH Zahořany jsou domluveny sladké dezerty pro účastníky shromáždění. Na základě diskuze bylo domluveno, že každý účastník bude mít nárok na 1 studený + 1 teplý nápoj na osobu. Celkové náklady by měly činit cca 25.000,- Kč. O tomto výdaji je dáno hlasovat.

Hlasování č. 7:

-        Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Do hlasování jsou započteny 2 hlasy per rollam. Náklady na uspořádání Shromáždění delegátů ve výši 25.000,- Kč byly schváleny.

 • Dále bylo dojednáno, že na Shromáždění delegátů proběhne předání historického praporu SDH Mníšek pod Brdy, které bude zařazeno hned na začátek akce.

8/ Proběhlé akce

POODM – vyhodnocení okresního kola proběhlo v úzkém kruhu v době nouzového stavu na počátku května t. r. S ohledem na stávající rok bylo ocenění (diplomy a medaile) předáno jednotlivým výhercům korespondenční cestou. Starosta dodává, že do příštího roku bude do propozic POODM doplněna informace, že bude udělována také cena starosty, která je nepostupová a nepodléhá parametrům jednotlivých kategorií (na základě připomínky Rady mládeže).

Psárský čtyřlístek – tato akce se konala v sobotu 27. června 2020. Starosta působil v roli hlavního rozhodčího. Akci hodnotí velmi pozitivně – soutěžilo se v kategorii přípravka, mladší, starší a dorost – vše požární útoky.

9/ Nové akce

Krajské setkání přípravek – uskuteční se v neděli 20. září 2020 na fotbalovém hřišti v Bojanovicích. Ve spolupráci s OSH Praha-západ bylo krajským sdružením vydáno a zveřejněno OZ. Hlavním rozhodčím bude p. Petr Kšána, velitelem soutěže p. Michal Zrno.

Uzlová štafeta – proběhne 17. října 2020 ve Středoklukách.

10/ Vzdělávací dny

Proběhnou formou příměstského tábora proběhne pouze 5 akcí v celé republice. OSH Praha-západ bylo osloveno Ing. Monikou Němečkovou, ústřední náměstkyní, o spolupráci. Programové zajištění i stravování pořadatelsky zabezpečuje SDH Zahořany, které také sestavilo tým lektorů. Proběhne ve dnech 18. až 21. srpna 2020. Rozpočet akce činí cca 50 tisíc Kč s tím, že účastníci budou platit poplatek, který by měl pokrýt vlastní zdroje (30 procent celkových nákladů). Starosta navrhuje zakoupit promítací plátno, které může být vloženo do nákladů dotace na tuto akci. Proti tomuto nemá VV námitek.

11/ Různé

- Záslužná medaile OSH – p. Hrdlička je v kontaktu s p. Cermanem, který vyrobí velmi podobný model Záslužné medaile OSH PZ, neboť původní výrobce (firma Zinako) nekomunikuje a opětovné pokusy navázat kontakt zcela selhaly.

- Pohřeb p. Antonína Vovsíka – p. Hrdlička informuje o posledním rozloučení s členem Ústřední kontrolní a revizní rady, kdy se dále zúčastnil starosta Josef Myslín s manželkou za OSH Praha-západ. Rozloučení se konalo v Bělici u Neveklova.

- Informace o nabídce návštěvy Senátu ČR od pana senátora Oberfalzera – p. Hrdlička komunikoval s paní asistentkou od p. senátora, která navrhla jako termíny návštěvy 23. nebo 30. října 2020. Pozváni jsou ZH z okresů Beroun a Praha-západ. P. Hrdlička se přiklání spíše k termínu 23. 10., avšak bude nutné doladit s okresem Beroun, jak by jim tento termín vyhovoval

- Příspěvek na kompresor pro stanici HZS Jílové u Prahy – dar ve výši 25.000,- Kč byl od OSH PZ zaslán,

- Jednání vedení OSH PZ – proběhne na první středu v měsíci srpnu ohledně příprav Shromáždění delegátů.

12/ Závěr jednání - jednání bylo ukončeno starostou OSH PZ v 18.20 hod.

Zápis ověřili:

Bc. Petr Jeřábek, v. r.

Jiří Hrdlička, v. r.

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková