Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Praha-západ ze dne 29. ledna 2020

Přítomni: Ing. Myslín, Bc. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Kopecký, p. Zrno, p. Vála, p. Král, p. Čejka, pí. Řezníčková

Omluven: Bc. Fürst

Ověřovatelé zápisu: Bc. Jeřábek, p. Hrdlička

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Průběh jednání:

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno starostou J. Myslínem v 16.05 hod.

2/ Kauza Horák – nenastaly žádné nové skutečnosti, nikdo další nebyl předvolán k podání vysvětlení.

3/ Inventarizace – informaci podal p. Hrdlička a starosta OSH. Na sklonku loňského roku proběhla inventura hasičského zboží, nebyly vykázány žádné ztráty. Starosta informuje o podepsání smlouvy s pronajímatelem prostoru určeného jako okresní sklad, p. Cejpkem z Čisovic. Zde je uložena velká část hmotného majetku OSH, další věci zde budou uloženy (v současné době jsou ve výrobě). Starosta informuje, že objedná také „okno“ dle původní dohody, aby vybavení pro požární sport bylo kompletní.

4/ Dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje – informuje starosta OSH: Zastupitelstvo Krajského úřadu Středočeského kraje bude schvalovat dotační tituly pro tento rok, na Krajské sdružení Středočeského kraje v případě schválení bude převedena dotace 3.300.000,- Kč, kdy 300.000,- Kč bude opět vyčleněno na historické prapory. Je předpoklad, že OSH Praha-západ obdrží opět při přerozdělení dotace částku cca 150.000,- Kč. V krátké diskuzi týkající se historických praporů padlo jméno SDH Psáry s tím, že tento sbor by měl zřejmě zájem o poskytnutí příspěvku na historický prapor. Pan Hrdlička slíbí tuto informaci prověřit.

Přípis ze dne 4. února 2020: SDH Psáry již zaslal oficiální požadavek na příspěvek na zhotovení historického praporu.

5/ Shromáždění delegátů – starosta informuje o nutnosti schválení klíče na Shromáždění delegátů. Navrhuje klíč 1 sbor = 1 delegát. Dává hlasovat o stanovení tohoto klíče, kdy každý sbor bude zastoupen jedním delegátem.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

6/ Průběh Shromáždění delegátů – v otázce kandidátů starosta navrhuje počkat, až budou uzavřeny všechny valné hromady, čímž získá VV přehled o navržených kandidátech. Všechny zaslané návrhy eviduje kancelář OSH. Pan Hrdlička doplňuje, že by měl být ve Výkonném výboru zastoupen člen z každého okrsku z důvodu vzájemného propojení na okres. Starosta vysvětluje, že spíš než formální účast někoho za okrsek vidí potenciál v tom, aby byli přijati ti, kteří skutečně pracovat chtějí. Starosta seznámil plénum se jmény dosavadních známých kandidátů a dotazuje se členů VV, zda zvažují kandidaturu i do dalšího volebního období s tím, že p. Jeřábek, p. Vála, p. Král a p. Zrno již byli navrženi, taktéž starosta J. Myslín. Kandidaturu zvažuje také nepřítomný p. Fürst, jenž hovořil se starostou telefonicky.

Z ostatních členů odpovídá paní Řezníčková, která kandidaturu nezvažuje, pan Wohlmuth má zájem kandidovat, pan Hrdlička spíše kandidovat nebude, p. Kopecký stále zvažuje.

 1. P. Vála k této otázce doplňuje, že v tuto chvíli je třeba přihlédnout k zájmu jednotlivců, neboť předem nebyla stanovená povinná účast zastoupení z každého okrsku. Tuto skutečnost potvrzuje také starosta OSH a dodává, že by bylo dobré, aby byl ještě jeden kandidát na náměstka, neboť dosud byl navržen pouze stávající p. náměstek Jeřábek.

Pan Hrdlička navrhuje počkat, až se sejdou všechny návrhy a upozorňuje na skutečnost, že bude muset být stanoven počet členů odborných rad.

7/ Vyznamenání – v samostatné příloze tohoto zápisu jsou uvedena všechna vyznamenání, která byla schvalována per rollam a vzájemnou komunikací členů VV v průběhu měsíců prosince 2019 (kdy VV nebyl usnášeníschopný na posledním zasedání) a ledna 2020. V případě řádného vyznamenání nebyly vzneseny žádné pochybnosti k jeho udělení, zdůvodnění byla dostatečná a řádná. Pan Hrdličkak k již známým návrhům doplňuje pana Gejzu Kopačíka z SDH Libeř, jehož navrhuje na Záslužnou medaili OSH. Proti tomuto nemá VV žádné námitky. O všech návrzích na vyznamenání je dáno hromadně hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

8/ Školení odbornosti Mladý kronikář – o této proběhnuvší akci informuje starosta OSH. Konala se 12. ledna 2020 v Kulturním domě Čisovice, účast 17 dětí ze šesti sborů, všichni úspěšně složili zkoušku a získali odbornost. Školiteli byli Petra Myslínová Cejpková a Josef Myslín.

9/ Chystané akce

 • Stříbrnolhotecké uzlování – plánované na 2. února 2020. Pan Jeřábek informuje o 37 dětech z 9 sborů, které jsou přihlášeny. Děkuje za organizaci a pomoc p. Zrnovi a p. Kšánovi (zapůjčení uzlovacích stojanů).
 • Specializace Zdravotník –proběhne v Letech 8. února 2020, školitelem bude p. Pavel Topol, koná se ve spolupráci s Českým Červeným křížem.
 • Soustředění požárního sportu – proběhne začátkem března v Březnici na Příbramsku. OSH Praha-západ nezajišťuje akci finančně, pouze organizačně. Přihlášeno je 53 dětí.
 • Specializace Kuchař – proběhne v sobotu 4. dubna 2020 v Bojanovicích, lektorkou bude paní Vendula Novotná.
 • Setkání hasičských kronikářů – je plánováno na neděli 5. dubna 2020 ve spolupráci s Okresním archívem v Dobřichovicích. Program bude upřesněn pracovnicí Myslínovou na základě komunikace s pracovníkem archívu, p. Buchtelem.
 • Shromáždění delegátů OSH – proběhne v sobotu 18. dubna 2020 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.
 • Sjezd – proběhne v červenci v Brně, kdy volba delegátů bude vždy jeden delegát na 1200 členů.

10/ Informace z Rady mládeže – informuje pan Zrno - 14. března 2020 proběhne tradiční uzlová štafeta ve Středoklukách, náklady vždy vycházejí cca 15 tisíc Kč, bude vybíráno startovné. Pan Zrno apeluje, aby přítomní zástupci VV připomněli vedoucím mládeže, že jim byl zaslán plán, kdy se akce konají.

Dne 21. března 2020 proběhne školení rozhodčích mládeže. Bude se konat v Klínci a školitelem bude p. Zrno. Účastnický poplatek činí 100,- Kč. Školení bude určeno pro nové rozhodčí i pro obnovy.

11/ Informace z Rady represe –pan Wohlmuth uvádí, že se musí poradit ohledně zastoupení jednotlivých okrsků v Radě represe. Bližší informace dodá později

12/ Informace z Rady prevence – pan Král informuje o chystaném hodnocení POODM, které proběhne ve neděli 22. března 2020. Co se týče Floriánka, zde doplňuje starosta, že nový nápad členů Rady prevence je takový, aby tato soutěž běžela jako Plamen, tedy po dobu školního roku, tedy na přípravu je ještě relativně dost času a bude blíže projednáváno.

V této souvislosti starosta navrhuje, aby bylo uskutečněno školení Hasič III. a II. a dále Preventista III. a II. Pan Čejka navrhuje, aby toto školení probíhalo obvodově. Starosta dává ke zvážení a vyzývá, aby odborné rady případně směřovaly své návrhy a požadavky.

Pan Kopecký doplňuje, že v některých sborech je prevence na ústupu a je třeba, aby došlo k oživení této působnosti.

13/ Informace z Aktivu ZH – p. Hrdlička - pro pana Josefa Čížkovského z SDH Kytín byla schválena ústředním výkonným výborem výjimka v otázce udělení titulu ZH.

14/ Informace z OKRR – pan Čejka informuje o provedené kontrole na OSH PZ, kdy proběhla kontrola pokladny, peněžního deníku, bankovního účtu. Všechny doklady se shodují s dokumentací. Dále informuje o plánu své kandidatury na další volební období, kandidovat bude také členka OKRR, pí. Jantačová.

15/ Různé

 • V otázce hospodaření p. Hrdlička informuje, že původní plán stavu finančních prostředků pro OSH PZ k 31. 12. 2019 byl 550 tisíc, ve finále se jednalo o 600 tisíc, tedy došlo k překročení o 50 tisíc ve prospěch OSH. Více než 40 procent příjmů OSH tvoří dotační prostředky. Na Shromáždění delegátů by měla být schválena druhá varianta rozpočtu na letošní rok.
 • Je podána informace o proběhnuvší inventarizaci hasičského zboží – vše je v pořádku, nedošlo k žádným ztrátám.
 • Inventura vybavení – proběhla kontrola stávajícího vybavení a zakoupeného.
 • Darovací smlouva na kompresor pro stanici v Jílovém u Prahy – na OSH byl zaslán návrh této smlouvy, kdy starosta vznáší připomínku, že nesouhlasí s formulací „v souvislosti s operačním řízením“ (u dočasné změny týkající se dislokace). Na základě diskuze týkající se některých bodů, které připouští dislokaci kompresoru, je p. Hrdlička Výkonným výborem pověřen k dalšímu jednání s p. Miroslavem Českým z HZS a bude požadovat úpravu smlouvy.
 • Starosta informuje k Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě mezi SH ČMS a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou – pojištění se týká členů zasahujících jednotek, smlouva byla rozšířena i na ty členy, kteří nejsou členy jednotek, ale byli povoláni velitelem zásahu.
 • Žádost o finanční příspěvek –SDH Klínec a SDH Jinočany žádají o příspěvek za uspořádání I. kola v požárním sportu. Starosta doporučuje, aby Rada represe udělala seznam okrskových kol a reprezentantů. Totéž žádá také pro Radě mládeže. Na základě seznamu bude těmto sborům poskytnut finanční příspěvek.

Přípis ze dne 4. února 2020: Rada mládeže i Rada represe tyto seznamy zaslaly na email OSH PZ.

 • Žádost o příspěvek na uspořádání oslav pro SDH Stříbrná Lhota – navržena částka 3 tisíce. O této částce je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

 • SDH Stříbrná Lhota dále obdrží částku 3 tisíce také za uspořádání malé uzlové štafety.

Přípis zde dne 4. února 2020: Obě smlouvy byly s SDH Stříbrná Lhota podepsány a obě částky zaslány na účet sboru.

 

16/ Závěr jednání – jednání bylo ukončeno v 18.09 hod.

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková

 

Příloha: Schválená vyznamenání prosinec 2019/leden 2020

Řevnice

 

Jan Burian

20 let

   

Slapy nad Vltavou

 

Lukáš Adam

20 let

Petr Bárta

20 let

Jan Imrichovič

20 let

Martin Kopecký

20 let

Alena Kopřivová

20 let

Eliška Petlanová

20 let

Vendula Prokešová

20 let

Vratislav Adam

40 let

Pavel Matoušek

40 let

Jaroslav Prokeš

40 let

Tomáš Pošta

60 let

   

Malá Lečice

 

Martin Sosna

10 let

Eva Jakubíčková

20 let

Lenka Vojtíšková

20 let

Pavel Váňa

30 let

 

 

Čisovice

 

Josef Myslín

10 let

Alena Trachtová

10 let

Michaela Zíková

10 let

Jitka Dolejšová

20 let

Věra Šachová

50 let

Zdena Dufková

50 let

Josef Čumrda

70 let

   

Jíloviště

 

František Andres st.

10 let

Filip Tamchyna

10 let

Zdeněk Trkovský

20 let

Martin Zima

20 let

Tomáš Trkovský

20 let

Zdeněk Kypta

30 let

Jiří Michel

40 let

František Vaněk

40 let

Jiří Zikmund

40 let

Bedřich Šicha

40 let

Antonín Marek

50 let

Jan Laufík

60 let

Václav Šmíd

60 let

   

Dolní Břežany

 

Jaroslav Krbálek

20 let

Antonín Šulc

20 let

Tomáš Obermajer

30 let

Karel Pešata

30 let

Zdeněk Matoušek

60 let

   

Sloup

 

Jiří Dvořák

10 let

Matěj Hromádka

10 let

Alžběta Peroutková

20 let

   

Bojanovice

 

Michal Hrubec

20 let

Marie Čížkovská

40 let

Růžena Obermajerová

50 let

   

Mokropsy

 

Zdeněk Zneller

50 let

Eva Mudrová

50 let

Stanislav Mudr

50 let

Jaroslav Blažek

50 let

Jiří Jíra

50 let

   

Zahořany

 

Daniel Větrovský

10 let

Kryštof Troler

10 let

   

Ořech

 

Lukáš Šimáček

10 let

Jaroslav Cháb

10 let

Klára Mynaříková

10 let

Jan Hosnedl

20 let

Martin Peldřimovský

20 let

   

Medaile

Jméno

Sbor

Poznámka

Za příkladnou práci

Jaroslav Sosnovec ml.

Malá Lečice

předáno

Čestné uznání OSH

František Pečený

Senešnice

předáno

Čestné uznání OSH

Milena Matysová

Senešnice

předáno

Čestné uznání OSH

Jiří Bestahovský

Senešnice

předáno

Čestné uznání OSH

Marie Kudrnová

Senešnice

předáno

Čestné uznání OSH

František Anders ml.

Jíloviště

předáno

Čestné uznání OSH

František Anders st.

Jíloviště

předáno

Čestné uznání OSH

Jan Balcárek

Jíloviště

předáno

Čestné uznání OSH

Aleš Novák

Jíloviště

předáno

Čestné uznání OSH

Josef Nový

Jíloviště

předáno

Čestné uznání OSH

Zdeněk Trkovský

Jíloviště

předáno

Čestné uznání OSH

Petra Skopová

Jíloviště

předáno

Za příkladnou práci

Pavel Mach

Libčice nad Vltavou

předáno

Záslužná medaile OSH

Jan Prskavec

Mokropsy

předáno

Záslužná medaile OSH

ing. Jiří Smola

Jílové u Prahy

předáno

Medaile sv. Floriána in memoriam

Josef Bestahovský

Senešnice

postoupeno KSH

Čestné uznání OSH

Petra Holíková

Pohoří

předáno

Čestné uznání OSH

Lesya Fialová

Pohoří

předáno

Čestné uznání OSH

Martin Peldřimovský

Ořech

předáno

Čestné uznání OSH

Boris Jakšič

Ořech

předáno

Záslužná medaile OSH

Gejza Kopačík

Libeř

vyřizuje se