Dne 13. prosince roku 2019 se uskutečnilo společné zasedání Výkonného výboru OSH Praha-západ a Zasloužilých hasičů

Přítomni za VV OSH PZ: p. Hrdlička, p. Jeřábek, p. Král, p. Wohlmuth, p. Myslín

Omluveni: p. Fürst, pí. Řezníčková, p. Zrno, p. Kopecký, p. Vála, p. Čejka

Dále přítomno 12 hostů z řad ZH a jejich doprovodu.

Místo setkání: Hasičská zbrojnice v Klínci v 15.00 hod.

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

1/ Zahájení v 15.20 hod. panem náměstkem Hrdličkou, který přivítal přítomné jménem OSH Praha-západ a Aktivu Zasloužilých hasičů.

2/ Minuta ticha za pana Josefa Rákosníka.

3/ Vyhodnocení AZH – po okresu Benešov je náš Aktiv ZH druhý nejpočetnější Aktiv ve Středočeském kraji.

4/ Pan Hrdlička doporučil, aby při udělování Záslužných medailí byla nejdříve udělována Záslužná medaile okresní a poté Záslužná medaile krajská. Navrhuje, aby vždy bylo ve Výkonném výboru toto projednáno toto udělení kvůli dodržení posloupnosti.

6/ Krajské setkání ZH – proběhlo 12. června t. r. na zámku Berchtold na okrese Praha-východ, p. Hrdlička zhodnotil akci jako velmi povedenou.

7/ Klubová akce plutí na šífu – organizováno Klubem ZH 7. okrsku na počátku září letošního roku – spojeno s prohlídkou zbytků ostrovského kláštera, muzea Vltavanu v Davli a prohlídkou kostela sv. Kiliána.

8/ Výjezdní zasedání krajského AZH – namísto p. Hrdličky se zúčastnil p. Myslín, proběhlo v Karlovarském kraji v polovině září, součástí byla prohlídka hasičského muzea na zámku Vildštejn.

9/ Akce v roce 2020 – krajské setkání ZH proběhne 3. června 2020 v Kutné Hoře. Pan Hrdlička dává ke zvážení, kde by mohlo proběhnout toto setkání na okrese Praha-západ. Pan Hrdlička dává dále ke zvážení výletní setkání lodí po Slapské přehradě.

10/ Předání darů jubilantům – p. Wohlmuthovi (70 let) a pí. Listíkové (85 let), za níž převzal dar p. Rychlý (omluvena pro nemoc).

11/ P. Hrdlička seznámil přítomné s hlavními body ze Shromáždění představitelů, které proběhlo 9. listopadu 2019. Informuje o malé účasti soutěžních družstev na okresní soutěži dospělých. Rovněž informuje o četných akcích pro mládež. Je zájem udělat zkoušky Preventista III. a II., dále Hasič III. OSH PZ si na úseku Aktivu ZH klade za cíl vyhledávat další kandidáty na Zasloužilé hasiče. Dále informuje také o ekonomické stránce, kdy je záměr, aby finanční rezerva OSH PZ se pohybovala kolem 450.000,- Kč. Další informace se týká výrazné finanční pomoci pro OSH PZ v podobě dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje, která je přerozdělována přes Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje. Je rovněž podána informace, která se týká nákupu překážek a uskladnění v okresním skladu u p. Oldřicha Cejpka v Čisovicích. Byly rovněž zakoupeny vysílačky a zvuková aparatura spolu s dalším vybavením (stany) pro zajištění okresních soutěží. Tyto věci jsou též určeny k tomu, aby sloužily i ostatním sborům, je možné jejich zapůjčení na základě výpůjčního protokolu. Velmi pozitivně oceňuje finanční prostředky získané od Krajského úřadu a dále od obcí a firem – tyto finanční prostředky byly použity na nákup překážek pro děti.

12/ Další informace se týkají zkrácení termínů pro uskutečnění valných hromad z důvodu volebního roku, v Čisovicích dne 28. března 2020 proběhne Shromáždění delegátů a dále 18. dubna proběhne Shromáždění delegátů kraje.

13/ P. Hrdlička apeluje na zapojení nových členů do Výkonného výboru a odborných rad. Apeluje na skutečnost, aby člověk, zapojený do okresní činnosti, byl vždy navržen ze svých sborů. Prosí přítomné, aby navrhovali zájemce o činnost ve vyšších orgánech.

14/ Pan Myslín, který se připojil v průběhu jednání z pracovních důvodů, pozdravil shromáždění. Potvrzuje slova p. náměstka Hrdličky týkající se dotačních titulů. Již pro příští rok je schválena částka ve výši 3.300.000,- Kč KÚ Středočeského kraje pro hasiče, z této částky je 300.000,- Kč určeno na zhotovení vyšívaných historických praporů. Zmiňuje dotační titul z Fondu hejtmanky na podzimní ZPV hry Plamen a děkuje panu radnímu Bezděkovi za jeho přízeň a podporu. Informuje o novém prvku – soustředění pro Mladé hasiče, které bude probíhat ve spolupráci s SDH Březnice. Byl by rád, kdyby se konala akce také pro Zasloužilé hasiče. Uvítal by setkání hasičských seniorů (inspirace na okrese Kolín). Informuje o plánu Krajského sdružení udělat almanach těch hasičů, kteří působili v odboji za druhé světové války. Přítomní hosté z řad ZH byli vyzvání s prosbou o spolupráci zmapování v oblasti vzpomínek pro potřeby almanachu (pověřená pracovnice Myslínová). Starosta OSH dále informuje o Krajském setkání přípravek, které v r. 2020 pořádá OSH Praha-západ na fotbalovém hřišti v Bojanovicích. Starosta apeluje stejně jako p. náměstek na zapojení se do činnosti ve sborech a v jejich vedení. Apeluje na přítomné, aby zkusili ve sborech „postrčit“ členy, kteří by pokračovali v činnosti i do příštích let. Apeluje na zapojení „svépomocí“ členů. Rozvoj okresu závisí na sborech a snaží se apelovat v jednotlivých sborech, aby se členové zapojili do okresních akcí. Děkuje sborům, které uspořádaly okresní akce v roce 2019. Prosí přítomné o šíření ve sborech, abychom začali pracovat společně, neboť díky vzájemné spolupráci se mohou zapojit dílčí činností i menší sbory. V závěru děkuje přítomným za jejich práci a je rád, že se dělá toto vzájemné setkání. Stále je v řešení trestní oznámení na p. Horáka, dle neoficiálních informací měl být p. Horák předvolán k podání vysvětlení.

15/ P. Čermák se dotazuje na situaci s rozhodčími, zdá se mu, že je rozhodčích málo. P. Myslín odpovídá, že rozhodčích je opravdu málo, ale školení rozhodčích může udělat pouze rozhodčí instruktor, což má na okrese pouze p. Fürst (velmi vytížen). Bude nutno sehnat někoho, kdo odučí a proškolí nové rozhodčí. Rozhodčích PS je pořád málo, apeluje, aby přítomní ve sborech se pokusili oslovit nové zájemce o rozhodčí.

16/ P. Čermák se dále dotazuje na okresní soutěž v Zahořanech – je plánována na příští rok. Odpovídá starosta – v Zahořanech proběhne dne 30. května soutěž dorostu, a protože jsou téměř identické překážky a dráhy, bude prostor využit druhý den pro uspořádání okresní soutěže. SDH Zahořany požádal o 5 členů technické čety a o rozhodčí, ostatní zajistí sami členové SDH Zahořany. I když nebude tartan, je to v souladu s pravidly. Starosta chválí zapálenost členů SDH Zahořany do pomoci okresu.

17/ P. Král se dotazuje, proč nejsou z ústředí dávány peníze do okresu. Starosta vysvětluje, že přes ústředí jsou rozdělovány na okres dotace. Dále vysvětluje, že pro okres jsou lepší členské příspěvky od členů, které lze na rozdíl od dotací volně použít. Starosta informuje o nové pojistné smlouvě pro dospělé členy SH ČMS. Tato nová smlouva obsahuje nižší částku na následky úrazů – bude třeba bližší prostudování.

18/ Starosta informuje o narůstajících nákladech na pronájem kanceláře. Může se stát, že OSH PZ bude muset vyhledat nové prostory na pronájem kanceláří.

19/ P. Moravčík se dotazuje na HVP, co se děje, dostal tři nabídky na odkup akcií - starosta odpovídá, že vedení sdružení doporučuje akcie neprodávat, nemá přesné informace, co se tam přesně děje. Do pozadí není vidět. Jisté je, že HVP omezila dotování akcí.

20/ Starosta OSH na základě informací získaných na VV KSH informuje o kandidátech na starostu SH ČMS – p. Kubeš, p. Nytra. Na náměstka má v plánu kandidovat p. Aulický, p. Lacina a pí. Němečková – ze Středočeského kraje.

21/ P. Hrdlička – informuje o chystaném sjezdu. V této souvislosti se budou připravovat změny Stanov, tyto změny by měly řešit zastupitelnost starosty v případě mimořádných událostí. Dále se P. Hrdlička domnívá, že by bylo lepší nečekat celou hodinu, když se nesejde nadpoloviční většina členů sborů na valné hromadě, ale počkat 20 minut. Domnívá se, že toto by bylo dobré dát do Stanov.

22/ Příspěvek na Nadaci Přibyslav – p. Hrdlička doporučuje poslat opět 4.000,- Kč na Nadaci Přibyslav – finance slouží na údržbu zámeckého areálu v Přibyslavi, který slouží nám všem. Úkol pro starostu OSH – zaslat příspěvek na nadaci Přibyslav.

Přípis zde dne 6. ledna 2020 – na sklonku prosince předchozího roku byl tento příspěvek zaslán.

23/ P. Hrdlička informuje o podání svého návrhu na příspěvek na zakoupení kompresoru na stanici Jílové u Prahy (plnění dýchacích přístrojů). P. Hrdlička doporučuje, aby OSH PZ přispěl částkou 25.000,- Kč. Pan Hrdlička jedná s p. Českým ohledně smlouvy, kde bude výslovně uvedeno, že částka daru bude výlučně určena na zakoupení kompresoru na stanici v Jílovém u Prahy.

24/ P. Hrdlička děkuje všem za účast, děkujeme za práci ve Výkonném výboru a dalších orgánech SH ČMS. Přeje vše dobré a hodně zdraví.

25/ Vyznamenání – veškeré předložené návrhy na vyznamenání jsou podepsány vedením OSH a doporučeny ke schválení, k němuž dojde na lednovém zasedání VV OSH PZ, neboť toto jednání není usnášeníschopné.

26/ Vlastní jednání bylo ukončeno v 17.10 hod., posléze následovalo neformální posezení se ZH.

Petr Jeřábek, v. r.

Jiří Hrdlička, v. r.