Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Wohlmuth, p. Král, p. Kopecký, p. Vála, p. Zrno

Omluveni: pí. Řezníčková, p. Fürst, p. Čejka

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

Zápis: Petra Myslínová Cejpková

Na tomto jednání VV OSH Praha-západ bylo rozhodnuto, projednáno a schváleno:

1/ Zahájení jednání – starostou J. Myslínem v 16.05 hod.

2/ Kauza Horák – dle neoficiální informace měl být p. Horák předvolán k podání vysvětlení na Policii ČR. Bližší informace nejsou známy.

3/ Úkoly ze Shromáždění představitelů – budou plněny průběžně, neboť se jedná o standardní úkoly, z posledního shromáždění nevzešel žádný specifický úkol.

4/ Informace z vyšších orgánů – informuje starosta J. Myslín –podává informace z proběhnuvšího jednání VV KSH. Krajské kolo v požárním sportu proběhne definitivně v Kolíně. Stále zůstává otevřená otázka Krajského kola hry Plamen, které se má uskutečnit na okrese Mělník, avšak požadovaná částka za pronájem stadiónů dosahuje téměř 2.000,- Kč za hodinu. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotační titul 3.300.000,- Kč na příští rok pro hasiče s tím, že 300.000,- Kč bude vyčleněno opět na historické prapory.

Dále byla diskuze o kandidaturách do vyšších orgánů na VV KSH – p. Lacina oznámil kandidaturu na ústředního náměstka SH ČMS. Dále bude kandidovat paní Němečková a p. Aulický. Starosta OSH uvádí, že na ústředí bylo také evidováno jeho jméno jakožto kandidáta na ústředního náměstka, avšak on sám tento záměr nemá v úmyslu realizovat.

Ze strany p. Páva, vedoucího Krajského Aktivu ZH, je zájem udělat publikaci o hasičském odboji ve Středočeském kraji, vyzývají okresy, aby se do toho nějakým způsobem zapojily. Jedna cesta je oslovit sbory, zda nemají pamětníky atd., kdy došlo k zapojení do odboje. Měla by vzniknout pracovní skupina, do které by každý okres měl navrhnout člověka nebo lidi, kteří by se této problematice chtěli věnovat a dávat dohromady potřebné informace. Tato iniciativa byla vyvolána p. Hepem z Nymburska s tím, že by se to rozšířilo na celý kraj. Starosta dává ke zvážení, kdo by do této pracovní skupiny chtěl jít. Tato iniciativa není omezena, přijdou k tomu nějaké instrukce. Pracovnice Myslínová projevila zájem být členkou této pracovní skupiny, proti tomuto nemá VV námitek.

5/ Shromáždění představitelů 2019 – starosta všem děkuje za to, že se na akci podíleli, akce proběhla hladce, vše bylo v pořádku, účast byla velmi slušná. Bylo řádně schváleno usnesení, nebyly vzneseny žádné připomínky. Shromáždění delegátů bude 28. března 2020 v Čisovicích dle původního ujednání. V úvahu kromě již schváleného studeného bufetu přichází také sladké občerstvení atd.

Přípis ze dne 7. prosince 2019 – sladké občerstvení bude připraveno členkami SDH Zahořany (malé zákusky) pouze za nákladové ceny.

6/ Ekonomika – všechny překážky pro požární sport jsou objednány, vyfakturovány a zaplaceny. Byla vyúčtována krajská dotace ve výši 168.000,- Kč. Veškeré ústřední dotace byly vyúčtovány a odeslány na SH ČMS. Starosta děkuje p. Zrnovi a p. Jirotovi. Pracovnice kanceláře OSH byla přítomna na školení programu POHODA, spokojenost s lektorským přístupem.

7/ Vyznamenání

Výkonnému výboru byly předloženy ke schválení následující návrhy na vyznamenání:

Vyznamenání

Jméno

Sbor

Poznámka

Okresní:

     

ČU OSH

Václav Hák

Hostivice

 

ČU OSH

Ondřej Mareš

Hostivice

 

ČU OSH

Oldřich Cejpek

Čisovice

Výjimka

ČU OSH

Alena Slepičková

Kytín

 

ČU OSH

Jakub Listík

Kytín

 

ČU OSH

Petr Čech

Kytín

 

ČU OSH

Markéta Špičková

Kytín

 

ČU OSH

Martin Malý

Kytín

 

Za příkladnou práci

Josef Hájek

Senešnice

Výjimka

Za příkladnou práci

Milan Bláha

Hostivice

 

Za příkladnou práci

Helena Kletečková

Hostivice

 

Za příkladnou práci

Petra Studničková

Hostivice

 

Za zásluhy

Miroslav Listík

Kytín

 

Krajské:

     

ČU KSH

Miloslav Melichar

Senešnice

 

ČU KSH

František Sleza

Senešnice

 

ČU KSH

Zdeněk Matys

Senešnice

 

ČU KSH

Miroslav Rousek

Stříbrná Lhota

 

ČU KSH

Marcel Jelínek

Stříbrná Lhota

 

Medaile sv. Floriána

Zdeněk Černý

Kytín

 

Medaile sv. Floriána

Iva Pokorná

Kytín

 

Medaile sv. Floriána

Josef Andres

Pohoří

 

Medaile sv. Floriána

Vladimír Čížkovský

Pohoří

 

Ústřední:

     

Za mimořádné zásluhy

František Chaloupka

Pohoří

 

Za mimořádné zásluhy

Václav Kadlec

Stříbrná Lhota

 

Zasloužilý hasič

Jaroslav Čížkovský st.

Kytín

Má nárok pouze na ČU SH ČMS – návrh upraven a půjde do schválení jako žádost o ČU SH ČMS.

Zasloužilý hasič

Josef Čížkovský

Kytín

Výjimka

 

 

Věrnostní vyznamenání:

SDH Pohoří:

50 let – František Chaloupka

40 let – Václav Babánek, Zdeněk Barták, Vladimír Čížkovský, Josef Andres, František Kaskoun, Miroslav Králík, Milan Šimek

30 let – František Fiala

20 let – Marek Babánek, Václav Bábánek, Jan Černý, Lukáš Chrudimský, Radek Chrudimský, Jiří Kaskoun

10 let – Jan Gábor, Jan Holík

Přípis ze dne 7. prosince 2019 – při zpracování vyznamenání bylo zjištěno v Evidenci, že označení členové již dostali svá vyznamenání v roce 2017. Jednatelka SDH Pohoří byla kontaktována mailem pracovnicí kanceláře s žádostí o prověření, po vzájemné komunikaci bylo zjištěno, že opravdu tito členové svá vyznamenání již před dvěma lety obdrželi.

SDH Senešnice:

50 let – Josef Hájek

40 let – František Sleza, Miloslav Melichar, Vladimír Melichar, Zdeněk Matys st.

20 let – Jiří Janda, Tomáš Kail

Přípis ze dne 7. prosince 2019 – při zpracování vyznamenání bylo zjištěno v Evidenci, že označený člen již dostal věrnostní stužku na počátku tohoto roku. Byl kontaktován starosta SDH Senešnice, který omyl potvrdil, tudíž se seznamu oceněných byl p. Kail odstraněn.

SDH Hostivice:

10 let – Václav Studnička ml., Filip Adamec, Sandra Fürstová

60 let – František Hajko

 

SDH Stříbrná Lhota:

20 let – Petra Uhlářová

K předloženým návrhům na vyznamenání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto je dáno hlasovat. Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

8/ Školení vedoucích mládeže – informaci podává p. Zrno, účast hojná 52 účastníků, je rád, že tuto děláme v naší režii, celkové náklady byly 43.000,- Kč, 30 tisíc pokryla dotace a 12 tisíc se vybralo na poplatcích. Starosta hodnotí jako povedenou akci, chválí organizační tým garanta vzdělávání p. Petra Kšány.

9/ Nacházející akce – společné zasedání VV a ZH 13. prosince 2019 v Klínci, p. Wohlmuth potvrzuje. P. Hrdlička říká, že je přihlášeno 16 ZH z 21. Doprava bude vlastní, servis bude zajištěn SDH Klínec.

10/ Informace z odborných rad

  • Mládež – jednání RM bude v dohledné době, p. Zrno v tuto chvíli nemá nic do diskuze
  • Represe – starosta poslal směrnice pro okrsková kola, starosta vysvětluje, že rozšířením směrnice je i možnost nástřikových terčů, p. Wohlmuth a p. Jeřábek se přiklánějí k jednotnému použití plechovek

Po krátké diskuzi je dáno hlasovat o variantě s plechovkami. Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

Definitivně potvrzeno – okresní kolo bude 31. května 2020 v Zahořanech (neděle), první kola /obvodová/ musí být do 15. května. O den dříve, 30. května 2020, proběhne v Zahořanech okresní kolo přípravky a dorostu.

Starosta vznesl dotaz u častých účastníků okresního kola, zda jim nevadí, že nebude tartan, nikdo s tímto faktem nemá problém.

OSH zajistí rozhodčí a alespoň 5 členů technické čety

  • Prevence – ve středu 4. prosince 2019 bude schůze rady, účastníci budou seznámeni se směrnicí týkající se POODM pro nový ročník. Starosta dodává, že v otázce Floriánka se sejde Rada prevence a Rada mládeže, aby doladili jeho finální podobu, počítá se pro příští rok se školením v oblasti prevence.

11/ Aktiv ZH –krajské setkání ZH je plánováno na rok 2024, je možno požádat o uskutečnění setkání o něco dříve. Starosta informuje o jednání s majitelkou zámku Řitka, kde je velká vstřícnost k tomuto typu akce – prostor, parkování, nízká cena. Pan Hrdlička navrhuje možnost cesty parníkem po Slapské přehradě. Pan Kopecký doplňuje, že možnost parníku je sice pěkná, ale od přístaviště k hotelu je to dost daleko v případě stravování. Je zde větší logistická náročnost. Dle informace starosty OSH krajské sdružení preferuje variantu s co nejmenší pohybovou zátěží s ohledem na zdravotní stav mnohých seniorů. Je na zvážení, jaké řešení nakonec zvolí OSH PZ. Diskuze zůstává otevřená i pro další jednání VV OSH PZ.

 

12/ Různé

  1. P. Hrdlička – nemůže se dovolat do Zinaka, aby ověřil stav výroby Záslužných medailí OSH. Dále informuje o školení velitelů, na staniciv Jílovém odchází kompresor, který zde mají, chtějí koupit nový, ale kraj jim na to nedá žádné peníze. Cena nového kompresoru činí 450.000 a p. Hrdlička se dotazuje, zda by se OSH podílelo na této částce. Pan Hrdlička navrhuje přispět částkou 25.000,- Kč na tento kompresor. Vyjádření starosty – vím, že některé okresy u školení velitelů dělají toto ve spolupráci OSH a HZS, starosta by se nebránil tomu, aby OSH PZ obnovil spolupráci s HZS,a rád dar pro stanici Jílové u Prahy podpoří. Tato částka by byla věnována na základě darovací smlouvy, která by byla mezi OSH PZ a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Rovněž další členové VV OSH PZ nemají proti tomuto záměru žádných námitek. Pan Hrdlička zjistí další informace a na jejich základě by bylo odsouhlaseno definitivní rozhodnutí.
  2. P. Jeřábek – informuje o kontrole členské základny v Senešnici, jeho prosba se týká pana Jiřího Beztahovského, členství je od roku 2018, ale byl členem daleko dříve, ve sboru byl od 1. 1. 1995, navrhuje uznání chybějícího členství – VV nemá problém akceptovat členství p. Bestahovského od roku 1995, neboť zde je přímo osobní znalost jmenovaného členem VV OSH PZ. Chybějící roky budou započteny.
  3. P. Jeřábek dále informuje o částce 5.000,- slíbených p. Zdeňkem Mlejnským, bývalým starostou OSH PZ, na údržbu koňské stříkačky SDH Kytín, zda tuto částku jim dát či nikoliv. Starosta vyslovuje obavy, že pak přijdou další a budou žádat částku na údržbu. Obává opakovaného nárokování. Navrhuje, aby s koňskou stříkačkou udělali akci pro okres a na tuto akci by poté dostali příspěvek. Také ostatní členové VV vyslovují zamítavé stanovisko k tomuto požadavku.

13/ Závěr jednání – jednání je ukončeno v 17:55 hod.

Petr Jeřábek, v. r.

Jiří Hrdlička, v. r.

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková