Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Kopecký, p. Zrno, p. Král, p. Wohlmuth, p. Vála

Omluveni: p. Fürst, pí. Řezníčková, p. Čejka

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Ověřovatelé zápisu: p. Petr Jeřábek, p. Jiří Hrdlička

Na tomto zasedání Výkonného výboru bylo projednáno, rozhodnuto a schváleno:

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno starostou J. Myslínem v 16.05 hod.

2/ Kauza Horák – není známo žádných změn od posledního jednání VV, žádný další člen VV OSH PZ nebyl předvolán k podání vysvětlení a ze strany Policie ČR nebyly vyžádány žádné další informace.

3/ Shromáždění starostů OSH – proběhlo v Přibyslavi dne 19. října 2019, zúčastnil se starosta J. Myslín. Informuje o stěžejním bodu jednání, který se týkal plánovaných změn ve Stanovách, kdy bude povinností určovat vždy prvního náměstka na všech úrovních z důvodu zastupování statutára v případě mimořádných událostí. Další navrhovanou změnou je, aby se starosta KSH stal automaticky členem ústředního výkonného výboru.

4/ Informace z Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje – informuje starosta J. Myslín; v současné době probíhají jednání týkající se uspořádání krajských soutěží, což je limitováno počtem vhodných stadiónů ve Středočeském kraji, které se nenacházejí ve všech okresech. Dne 18. dubna 2020 proběhne Krajské volební shromáždění, kdy bude za každé OSH přizván starosta + jeden delegát, jenž bude hlasovat dle klíče – za každých započatých tisíc členů 1 hlas.

4a/ Zápis z vedení KSH Středočeského kraje – starosta informuje o proběhnuvším zasedání vedení KSH Středočeského kraje (o den dříve byl na jednotlivá OSH rozeslán zápis). Již v průběhu měsíce října byl členům VV přeposlán email od starosty KSH s požadavkem, aby jednotlivá OSH navrhla sbor, jenž by mohl být oceněn mimořádnou finanční částkou z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje (původní informace činila 100.000,- Kč s tím, že budou vybrány pouze 4 sbory z celého kraje, které tuto mimořádnou částku obdrží; celkem mělo být tedy rozděleno 400.000,- Kč mezi 4 sbory).

VV OSH Praha-západ žádný sbor nenavrhl, neboť se jednalo o opravdu výběrovou záležitost. Ze zápisu vedení KSH však vyplynulo, že KSH obdrželo 8 návrhů s tím, že zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje souhlasili se změnou, aby poměrný grant obdržely všechny nominované sbory. Výkonný výbor se rozhodl přijmout usnesení, na jehož základě vyjadřuje nesouhlas se změnou podmínek ze strany Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, a dodatečně nominovat sbor, jemuž by připadla podílová částka daru od KÚ Středočeského kraje.

V následné diskuzi jsou navrženy sbory, z nichž bude vybrán formou hlasování sbor do finálního návrhu.

Nominovány jsou: Klínec, Sloup, Jílové u Prahy, Mníšek pod Brdy a Zvole.

Hlasování – Klínec obdržel 5 hlasů, Sloup obdržel 3 hlasy, zbývající sbory neobdržely žádný hlas.

Výsledek hlasování a následné usnesení:

VV OSH Praha - západ projednal zápis z jednání Vedení KSH Středočeského kraje v bodě týkajícím se rozdělení daru KÚ. Vzhledem k tomu, že podmínky rozdělení daru jsou značně jiné než ty, na jejichž základě VV OSH Praha-západ rozhodoval na základě výzvy z KSH Středočeského kraje, žádá VV OSH Praha-západ o dodatečné zařazení vybraného sboru do seznamu příjemců dotace KÚ. Vybraným sborem je Sbor dobrovolných hasičů Klínec.

Všichni přítomní PRO, nikdy nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

K usnesení bude přiloženo zdůvodnění a charakteristika činnosti SDH Klínec.

Přípis ze dne 1. 11. 2019 – ihned po jednání VV OSH PZ bylo toto usnesení zasláno spolu s charakteristikou činnosti SDH Klínec starostovi KSH, p. Oldřichu Lacinovi, který k žádosti OSH Praha-západ zaujal zamítavé stanovisko.

5/ Shromáždění představitelů pro rok 2019 – u Ing. Zdeňka Ondráka, správce budovy v Ohradní 26, byl potvrzen termín pro shromáždění na 9. listopadu s tím, že veškeré prostory (velká + malá zasedací místnost, toalety) zůstanou pro potřeby shromáždění odemčeny. Před vlastním Shromážděním představitelů proběhne schůze vedení OSH PZ, kde budou dořešeny podrobnosti týkající se samotného průběhu této akce.

6/ Shromáždění delegátů 2020 – starosta seznamuje přítomné s návrhem na uspořádání tohoto shromáždění v prostorách Kulturního domu Čisovice s tím, že pronájem celého KD byl schválen zastupitelstvem obce a cena pronájmu bude činit 3.000,- Kč. Původní plán teplého občerstvení (guláš) byl posléze změněn na formu studeného rautu, kdy je možno využít nabídky Libeřských lahůdek. Starosta navrhuje výběr kuřecích a vepřových řízků a dále karbanátků s pečivem. Alkoholické a nealkoholické pivo by bylo poskytnuto jako sponzorský dar pivovaru Velkopopovický Kozel. Předpokládaný rozpočet na akci by činil cca 10.000,- Kč (některé položky zejména týkající se občerstvení a nápojů mohou být výhledově lehce navýšeny). Volební konference proběhne v sobotu 28. března 2020.

O tomto návrhu je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování. Byl jednomyslně přijat návrh na uspořádání Shromáždění delegátů dle předloženého plánu rozpočtu včetně navrženého termínu.

7/ Ekonomika OSH – hlavní ekonomická činnost OSH Praha-západ se v současné době týká vyúčtování dotací.

a/ Ústřední dotace

       – z těchto dotací bylo p. Michalem Zrnem zpracováno vyúčtování na požární sport a hru Plamen a dorost. Dne 29. října 2019 bylo toto vyúčtování předáno kanceláři KSH, kde pracovnice paní Šindelářová provedla kontrolu a poté odeslala elektronicky vyúčtování včetně požadovaných příloh na ústředí.

  • Dotace na provoz od MŠMT ve výši 50.940,- Kč budou teprve vyúčtovány, do tohoto vyúčtování bude zahrnuta část nájmu a další provozní položky týkající se činnosti s mládeží.
  • Dotace na provoz od MV ve výši 12.914,- Kč – zpracování této dotace v současné době probíhá, primárně je tato dotace zaměřena na činnost odborných rad a VV. Do této dotace bude také zahrnuta část nájmu.

b/ Dotace z Fondu hejtmanky – tato dotace byla poskytnuta na podzimní ZPV Plamene. Částka ve výši 43.200,- Kč byla připsána na účet OSH PZ již před vlastní akcí, v současné době probíhá příprava podkladů pro vyúčtování.

c/ Dary obcí a firem a dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje – velká část těchto prostředků byla již použita na zakoupení překážek, v tuto chvíli je ve výrobě kompletní sada překážek pro děti a mládež. Na základě konzultace s p. Fürstem bylo jím doporučeno, aby byly dokoupeny z poskytnutých grantů také překážky pro dospělé. Stávající staré překážky v majetku OSH PZ doporučuje prohlédnout a případně po opravě použít jako tréninkové, avšak v žádném případě nedoporučuje jejich použití pro potřeby soutěží.

V souvislosti s výše uvedeným je dáno na návrh starosty OSH hlasovat o tom, zda VV souhlasí s tím, aby bylo dokoupeno další sportovní vybavení pro dospělé v hodnotě přibližně 40 tisíc korun

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh na dokoupení sportovního vybavení pro dospělé byl schválen.

8/ Vyznamenání – Výkonnému výboru OSH Praha-západ byly předloženy následující návrhy na vyznamenání:

Za příkladnou práci: Ondřej Semecký (Stříbrná Lhota), Petr Líva (Stříbrná Lhota), Karel Kozel (Hodkovice), Marie Černá (Hodkovice), Anna Trmalová (Hodkovice), Helena Vobrátilová (Hodkovice).

Za zásluhy: Antonie Loučková (Hodkovice) a Milada Kocourková (Hodkovice).

Čestné uznání KSH: Marie Rysová (Zahořany) a Petr Kšána st. (Zahořany).

Medaile svatého Floriána: Josef Trmal (Hodkovice), Jaroslav Tůma (Hodkovice), Jarmila Kšánová (Zahořany), Vlastimil Dušek (Stříbrná Lhota), Miroslav Vobrátil (Hodkovice)

Věrnostní: Karolína Slepičková – 10 let (Kytín), Jana Jelínková – 20 let (Stříbrná Lhota), Jiří Strejček – 20 let (Stříbrná Lhota), Martin Šedivý – 10 let (Zahořany), Kristýna Naščáková – 10 let (Zahořany), Štěpánka Kšánová – 10 let (Zahořany).

O předložených návrzích na vyznamenání je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Výkonný výbor se všemi hlasy PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování, schvaluje výše uvedená vyznamenání dle přiložených zdůvodnění.

9/ Proběhlé akce

a/ ZPV – p. Zrno podal informaci o zdárném průběhu akce, která byla hrazena z dotace z Fondu hejtmanky, přímo akce v Psárech se zúčastnil pan radní Bezděk, proběhla také reportáž z akce na TV Praha. Celkem se zúčastnilo 17 sborů a 248 dětí, fakturováno bylo včetně štábu a doprovodu 347 účastníků. Celkové náklady činily 49 tisíc, z toho 43.200 Kč pokrývá již zmíněná dotace.

b/ Setkání hasičů pod Řípem – konalo se ku příležitosti 101. výročí založení naší republiky, pořádalo OSH Litoměřice a KSH Ústeckého kraje, za OSH PZ se zúčastnil starosta J. Myslín. Akci hodnotí jako velmi zdařilou, příští rok by bylo možné sestavit delegaci s praporem přímo za OSH PZ.

10/ Nadcházející akce

a/ Shromáždění představitelů – již bylo projednáváno v samostatném bodě

b/ Společné setkání Výkonného výboru a Zasloužilých hasičů – po krátké diskuzi bylo domluveno, že toto setkání proběhne v Klínci 13. prosince t. r. cca od 15.00 hod. Pan Wohlmuth projedná tento termín s vedením SDH Klínec, avšak předběžně by neměl být problém.

11/ Informace z odborných rad

a/ Rada mládeže

– p. Zrno informoval o proběhnuvších jednáních Rady mládeže, kdy mj. byla projednávána úprava dle směrnice v útoku a štafetě CTIF s tím, že po úpravě by mohlo soutěžit pouze sedmičlenné družstvo namísto devítičlenného. Znamená to, že v takovém případě by se hry Plamen mohlo zúčastnit i více družstev, co samozřejmě znamená navýšení nákladů OSH Praha-západ.

  • Rada mládeže dále projednávala soutěž Floriánek, vyskytly se drobné připomínky k této soutěži, avšak vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o první ročník a vlastně určitý „pokus“, na základě vzájemného jednání Rady mládeže a Rady prevence a ochrany obyvatelstva by byly doladěny některé náležitosti v organizační struktuře, bodování atd.
  • Školení vedoucích mládeže proběhne ve dnech 16. a 17. listopadu v Klubu Lávka ve Skochovicích, jako tomu bylo v loňském roce.
  • P. Zrno dále informuje o jednání s SDH Zahořany, kde je zájem pořádat okresní kola přípravek a dorostu i v dalších letech, dotazuje se na možnost finančních příspěvku za tuto spolupráci. Starosta doporučuje, aby přímo s vedením SDH Zahořany Rada mládeže projednala jejich představu o výši případné odměny. Proti návrhu samotnému není žádných námitek.
  • Další jednání Rady mládeže proběhne v prosinci 2019, p. Zrno žádá o příspěvek ve výši 3.000,- Kč na toto zasedání jako formu poděkování pro členy rady za celoroční práci.

O tomto návrhu je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování – výše žádaný příspěvek pro zasedání Rady mládeže byl schválen.

 

Vsuvka: Starosta OSH navrhuje, aby příspěvek ve stejné výši byl schválen také na zasedání dalších odborných rad (Rada represe, Rada prevence a ochrany obyvatelstva, Kontrolní a revizní rada). O tomto návrhu je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování – příspěvek ve výši 3.000,

Kč byl schválen i pro jednání každé z dalších odborných rad v tomto roce.

 

b/ Rada represe – p. Wohlmuth informoval o říjnovém aktivu 7. okrsku, na kterém bylo domluveno, aby se okrsková kola pro 6. 7. a 8. okrsek konala opět v termínu květnovém (cca 2 týdny před okresním kolem), neboť zářijový termín je zpravidla komplikovaný z důvodu velké vytíženosti v tomto čase (soutěže, výročí a další akce). Je třeba projednat i se zástupci 6. a 8. okrsku.

c/ Rada prevence a ochrany obyvatelstva – p. Kopecký si chválí aktivní zapojení nových členů do činnosti, p. Král informuje o proběhnuvší vernisáži prací POODM v Základní umělecké škole Harmony v Dolních Břežanech. Vše bylo velmi pěkně připraveno.

12/ Okresní kolo v požárním sportu – starosta OSH podal informaci týkající se jednání ohledně stadionu v Roztokách, kdy nájem by činil 5.000,- Kč za vodu a energie. Na případné škody se vztahuje ústřední pojistka do výše 2 miliónů Kč. Pan Zrno navrhuje uspořádat i okresní kolo v PS v Zahořanech, kde by pouze štafeta musela být řešena člunkově. Proti tomuto návrhu není námitek. Do příštího jednání VV bude nutno stanovit definitivní alternativu řešení okresního kola v PS.

13/ Stříbrnolhotecké uzlování – druhý ročník proběhne 2. února 2020, p. Jeřábek předložil zpracované propozice, k nimž není z pléna žádných připomínek a je tedy o jejich znění dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování. Propozice 2. ročníku Stříbrnolhoteckého uzlování byly schváleny.

14/ Odvolání p. Marka Loukotky z činnosti v okresním sdružení – starosta předložil plénu návrh na odvolání pana Marka Loukotky z činnosti v okresním sdružení, tedy z Rady prevence a ochrany obyvatelstva z důvodu jeho neetického chování vůči OSH Praha-západ.

Výsledek hlasování: Všichni PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování. Pan Loukotka byl odvolán z Rady prevence a ochrany obyvatelstva.

15/ Závěr jednání – jednání ukončeno starostou J. Myslínem v 17.50 hod.

Ověřili:

Petr Jeřábek v. r.

Jiří Hrdlička v. r.

 

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková