Rozhodnutí z jednání Výkonného výboru OSH Praha-západ konaného dne 25. září 2019,

Praha 4 – Ohradní 26

Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Kopecký, pí. Řezníčková, p. Vála, p. Král

Omluveni: p. Fürst, p. Wohlmuth, p. Hrdlička, p. Zrno, p. Čejka

Zápis: Petra Myslínová Cejpková

Ověřovatelé zápisu: p. Jeřábek, p. Král

Na tomto zasedání Výkonného výboru OSH PZ bylo rozhodnuto, projednáno a schváleno:

Průběh jednání:

1/ Kauza Horák – informuje starosta OSH: Na Policii ČR byl zaslán scan dokumentu umožňující přístup do bankovního účtu bývalému starostovi OSH Vr. Horákovi. Z členů Výkonného výboru nebyl nikdo kontaktován k podání vysvětlení..

2/ Ekonomika

a/ Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje – informuje starosta J. Myslín: Dne 12. září 2019 proběhlo jednání Výkonného výboru KSH, který vzal na vědomí přípravu nové Dílčí dohody č. 3, na jejímž základě dojde k rozdělení finančních prostředků na jednotlivá OSH. Předběžně by finanční prostředky pro OSH PZ měly činit cca 160.000,- Kč.

b/ Dotace z Fondu hejtmanky – finanční prostředky ve výši 43.200,- Kč pokryjí výdaje podzimního kola (ZPV) hry Plamen

c/ Dotace z rozpočtu obcí na okrese Praha-západ – starosta informuje o doposud vybrané částce ve výši 40.500,- Kč, na které se podílely obce na okrese Praha-západ, dále p. senátor Oberfalzer (2.000,- Kč) a firma Sabe (5.000,- Kč). Tyto dary jsou účelově vázány na nákup překážek pro potřeby OSH Praha-západ.

Starosta předložil členům Výkonného výboru dvě varianty návrhu na zakoupení překážek.

VARIANTA A – zakoupení překážek pro soutěže dětí

Překážka

Cena

Financování

Kladina 4m

22 500 Kč

Dary obcí a firem

Kladina 4m

22 500 Kč

Dary obcí a firem +

vlastní

Břevno 70 cm

8 500 Kč

Dotace KÚ

Břevno 70 cm

8 500 Kč

Dotace KÚ

Bariéra 150 / 170 cm

15 000 Kč

Dotace KÚ

VARIANTA B – zakoupení překážek pro všechny soutěže

Překážka

Cena

Financování

Kladina 8m

34 000 Kč

Dary obcí a firem

Kladina 8m

34 000 Kč

Dotace KÚ

Břevno 70 cm

8 500 Kč

Dary obcí a firem

Břevno 70 cm

8 500 Kč

Dotace KÚ

Bariéra 150 / 170 cm

15 000 Kč

Dotace KÚ

Bariéra 170 / 200 cm

21 000 Kč

Dotace KÚ

V krátké diskuzi na návrh pana Jeřábka bylo dohodnuto, aby došlo k realizaci varianty A, tedy zakoupení překážek pro děti. V majetku OSH PZ by měly být některé překážky pro dospělé z let minulých (lokalizovaných po okrese). Bude nutné, aby tyto překážky byly odborně posouzeny Radou represe a stanoveno resumé, zda je možno je i nadále používat pro sportovní účely. Na základě stanoveného posudku bude jednáno o zakoupení překážek pro dospělé.

Hlasování: Je hlasováno o realizaci Varianty A – zakoupení překážek pro děti.

Výsledek hlasování: všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

d/ Návrh odměny pro pracovnici kanceláře OSH – starosta OSH navrhuje pracovnici kanceláře Petře Myslínové Cejpkové odměnu ve výši 6.000,- Kč hrubého, tedy jednoho měsíčního platu. K tomuto návrhu nejsou připomínky.

Hlasování: Je dáno hlasovat o odměně pro pracovnici kanceláře OSH.

Výsledek hlasování: všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

e/ Návrh starosty OSH na školení pracovnice kanceláře v oblasti účetnictví – starosta předložil návrh proplacení školení v oblasti účetní agendy v systému POHODA pro pracovnici kanceláře. Cena školení by měla činit 5.000,- Kč za dva školicí dny. K návrhu není připomínek. P. Vála potvrzuje náročnost při administrování a účtování dotačních titulů.

Hlasování: Je dáno hlasovat o proplacení finanční částky ve výši 5.000,- Kč na dvoudenní kurz účetnictví pro pracovnici kanceláře OSH.

Výsledek hlasování: všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

3/ Příspěvek na historické prapory – hovoří starosta OSH: Krajský úřad Středočeského kraje vyčlenil pro tento rok částku ve výši 300.000,- Kč jako příspěvek na historické prapory. V průběhu července byly na základě výzvy od starosty KSH p. Laciny osloveny jednotlivými OSH sbory, které měly podat zpětnou vazbu, zda o příspěvek mají zájem. V celém Středočeském kraji se jednalo o 43 sborů, z toho o 7 sborů na okrese Praha-západ. Výkonný výbor KSH rozhodl na svém zasedání 12. 9. 2019, že příspěvek bude možno poskytnout pouze na prapor vyšívaný (nikoliv na finančně méně nákladnější alternativu tištěnou). Toto resumé bylo oznámeno jednotlivým zájemcům, kdy dva ze sborů (Úholičky a Solopisky) od požadavku odstoupily, neboť zvažovaly tištěnou alternativu historického praporu. Zůstalo tak pět sborů (Dobřichovice, Zahořany, Mníšek pod Brdy, Kytín a Pikovice), které měly zájem o příspěvek na prapor vyšívaný a mezi něž dle původní představy měl být rozdělen příslušný podíl z grantové částky.

V pátek 20. září 2019 proběhlo jednání zástupců KSH (starosta p. Lacina, náměstkové Bc. Jankovský a p. Hložek plus člen VV KSH p. Myslín) s panem radním Bezděkem přímo na Krajském úřadě Středočeského kraje. Zde pan Bezděk nastínil představu, aby částka vyčleněného grantu nebyla štěpena na více malých částek, ale aby z každého okresu byl podíl ve výši 25.000,- Kč (při počtu 12 okresních sdružení ve Středočeském kraji). S tímto rozhodnutím byli starostové jednotlivých OSH seznámeni mailem zaslaným starostou KSH na počátku tohoto týdne.

V následné diskuzi je nutno zhodnotit, který ze zájemců o vyšívaný historický prapor bude vybrán za OSH Praha-západ. Zásadní informaci podává p. Jeřábek, jenž se zúčastnil jako zástupce OSH 140. výročí SDH Mníšek pod Brdy. Toto výročí proběhlo v druhé polovině června za účasti též pana radního Bezděka, jenž vedení sboru předal stuhu na historický prapor a představitelé SDH Mníšek pod Brdy učinili veřejný příslib, že v dohledné době si výrobu historického praporu zajistí. Následně proběhl přímo při jednání VV telefonický rozhovor s p. Jaroslavem Praisem, náměstkem starostky SDH Mníšek pod Brdy, jenž tuto informaci potvrdil. Výkonný výbor OSH Praha-západ tuto informaci bere jako zavazující pro další hlasování, neboť byl učiněn již zmíněný veřejný příslib, a navíc v případě SDH Mníšek pod Brdy se jedná o aktivní sbor s mnohaletou tradicí patřící k nejstarším na okrese Praha-západ.

Hlasování: Je dáno hlasovat o tom, aby za okres Praha-západ byl navržen Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy na poskytnutí grantu na zhotovení historického praporu.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

Přípis ze dne 27. září 2019: P. Lacinovi, starostovi KSH, byl předán dopis starosty OSH Praha-západ, kde oficiální cestou byl navržen za OSH Praha-západ Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy jako příjemce grantu na zhotovení historického praporu.

4/ Vyznamenání – členům VV byly předloženy doručené návrhy na vyznamenání. Jednalo se o návrhy z SDH Líšnice (pouze věrnostní) a SDH Hodkovice (11 vyznamenání okresních, 1 vyznamenání krajské).

Hodkovice:

ČU OSH – Vlastimil Kmoch, Josef Kyselica, Jiří Krýda, Zdeněk Kejř, Jakub Strnad

Za příkladnou práci – Eva Suchánková

Za zásluhy – Ondřej Černý, Tomáš Jirásek, Jiří Krýda, Jiří Bayer, Jan Slabihoudek,

Medaile svatého Floriána – Jaroslav Kocourek

Líšnice:

Jaroslav Novák – 50 let členství

Zdeněk Novák – 50 let členství

Bedřich Zamrazil – 50 let členství

Josef Liška – 60 let členství

Jiří Vozka – 60 let členství

K předloženým návrhům není žádných připomínek.

Hlasování: Je dáno hromadně hlasovat o předložených návrzích na vyznamenání.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

5/ Shromáždění představitelů – dle dohody vedení OSH Praha-západ (schůzka proběhla 5. září t. r.) je termín shromáždění naplánován na sobotu 9. listopadu. U správce budovy byla zamluvena zasedací místnost v I. Patře. Starosta OSH seznámil plénum s navrhovanými změnami ve Stanovách, které budou schvalovány na sjezdu v příštím roce. Výrazná změna spočívá ve volbě prvního náměstka, který převezme povinnosti starosty v plném rozsahu v případě mimořádných událostí. Dále bude nutno ověřit, zda nově volený revizor ve sborech zapisován do Spolkového rejstříku, aby mohla být podána přesná informace na shromáždění.

6/ Proběhlé akce

a/ Pohár starosty OSH – informuje starosta J. Myslín. Proběhl 21. září 2019 v Čisovicích – vše bez komplikací, účast 20 družstev, soutěž proběhla dvoukolově.

b/ Orientační běh v Jinočanech – součást hry „Floriánek“ – proběhla 31. srpna, starosta se zúčastnil jako host, chválí dobré organizační zajištění. Negativem byla volba termínu (bohužel jiný termín již nebylo možno stanovit), některé děti ještě byly na prázdninách či naopak probíhaly přípravy na školní rok. Pro příští rok bude třeba lépe vymyslet časový harmonogram.

c/ Výlet do Světa záchranářů – odměna hry „Floriánek“ – hovoří p. Král: Proběhlo v sobotu 14. září 2019, zúčastnilo se 30 dětí ze tří sborů (Solopisky, Sloup a Roztoky). Každý účastník obdržel malé vyznamenání a odměnu. Děti byly rozděleny podle věku a obcházely jednotlivá stanoviště zaměřená na činnost jednotlivých složek záchranného systému. Přítomno bylo dále 11 dospělých

Doplňující informace starosty OSH: Do hry „Floriánek“ se zapojilo celkem 22 kolektivů Mladých hasičů.

7/ Chystané akce

a/ ZPV Hry Plamen v Psárech – proběhne 12. října t. r., přislíbena účast paní hejtmanky a pana radního Bezděka jakožto zástupců Krajského úřadu Stř. kraje, který poskytl grant na realizaci. Poháry a medaile jsou zajištěny, veškeré organizační záležitost jsou aktivně realizovány Radou mládeže.

b/ Společná schůze VV a ZH – je opět zájem uspořádat před Vánocemi v Klínci, bude domluveno s vedením SDH Klínec.

8/ Výjezdní zasedání krajského Aktivu ZH – s ohledem na zdravotní překážky u p. náměstka Jiřího Hrdličky se v zastoupení zúčastnil J. Myslín, starosta OSH. Krajská delegace byla ubytována v hotelu Melodie ve Františkových Lázních, součástí programu byla návštěva hradu Vildštejn ve Skalné a prohlídka nové hasičské zbrojnice tamtéž. Starosta informuje o apelaci p. Páva, vedoucího krajského Aktivu ZH, zda by sbory případně ku příležitosti sjezdu nenavrhly úpravu statutu vyznamenání.

9/ Informace z odborných rad

a/ Rada mládeže – p. Zrno není přítomen, starosta tlumočí vzkaz od p. Zrna, že je zájem sborů o tzv. okresní ligu, avšak je třeba najít sbory, které budou soutěže pořádat.

b/ Rada represe – p. Fürst není přítomen, ani p. Wohlmuth, avšak již byl zadán úkol týkající se pověření k vypracování odborného posudku stávajících překážek.

d/ Rada prevence a ochrany obyvatelstva – p. Král – schůze rady proběhne 4. prosince, kdy bude třeba domluvit propozice POODM na příští rok a pokračování „Floriánka“.

e/ OKRR – p. Čejka není přítomen, na základě emailové komunikace je schůze rady naplánována na středu 16. října t. r.

10/ Různé

  • Všichni členové VV obdrželi pozvánku na Masarykovu vatru, kterou pořádá Klub ZH 7. okrsku společně s SDH Klínec dne 25. října t. r.
  • P. Jeřábek – vznesl dotaz na konání krajských setkání ZH, neboť pravidelné červnové termíny je již po několik let velmi horké počasí. Starosta Myslín reaguje, že příští rok je již z organizačních důvodu naplánován termín v Kutné Hoře na 3. června (Středočeská galerie), avšak nový krajský Výkonný výbor si bude klást za úkol pro další roky stanovit volbu lepších termínů (jaro, podzim).
  • Praha-západ jako hostitel krajského setkání ZH – předběžně je přidělen rok 2024, avšak vzhledem k tomu, že v silách a možnostech okresu není uspořádat např. krajskou soutěž v požárním sportu, starosta OSH dává ke zvážení, zda se k organizaci tohoto setkání na OSH PZ nepřihlásit dříve. V této souvislosti již starosta OSH navštívil zámek Řitka, který současně slouží jako jezdecký klub a nachází se zde muzeum Laty Brandisové. Velmi vstřícná paní majitelka nabízí možnost uspořádat toto setkání za příznivé ceny v prostoru velké zahrady, není problém domluvit stravování a doprovodný program. P. Jeřábek tuto myšlenku podporuje.
  • Krajské setkání přípravek – proběhlo na okrese Mělník v neděli 15. září t. r., starosta chválí organizaci, příští rok bude pořadatelem akce OSH Praha-západ, Rada mládeže již má předjednané organizační záležitosti s TJ Sokol Bojanovice.
  • Volební konference pro rok 2020 – s ohledem na skutečnost, že prostory zasedací místnosti v Ohradní (1. patro) již nebude možno využívat ani pro účely běžných shromáždění představitelů (od příštího roku budou prostory pronajaty soukromým firmám – informace od správce budovy Ing. Ondráka) bude nutno zajistit alternativu. Z velkých prostor na okrese Praha-západ přichází v úvahu sál v Kulturním domě Čisovice s kapacitou pro více než sto osob plus samostatné pódium a dále přilehlá menší zasedací místnost. Parkování kolem budovy v centru obce není problém. Bude třeba zjistit další informace a podmínky u starostky Obce Čisovice. Předběžný termín stanoven na 28. března 2020.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

František Král, ověřovatel zápisu, v. r.

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková