Přítomni: p. Myslín, p. Kopecký, pí. Řezníčková, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Král, p. Zrno

Omluveni: p. Fürst, p. Čejka, p. Vála, p. Wohlmuth

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

Zápis: Petra Myslínová Cejpková

Na tomto jednání Výkonného výboru bylo rozhodnuto, projednáno a schváleno:

1/ Kauza Horák – informuje starosta OSH, který byl kontaktován Policií ČR. Byly vyžádány kontakty na všechny sbory v našem okrese. Právní zástupkyně předala vyšetřovatelům kopie všech dostupných materiálů dosvědčujících zpronevěru.

2/ Krajská dotace – starosta OSH podává informaci o plánovaném jednání Výkonného výboru KSH, které proběhne 12. září 2019. Na tomto jednání bude rozdělena nová dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje. Přesná částka bude teprve stanovena, neboť bude odvislá od počtu sborů, které žádaly o příspěvek na historické prapory. Starosta předpokládá výši přidělené částky cca 150.000,- Kč.

3/ Dotace z Fondu hejtmanky – starosta J. Myslín na základě konzultace s panem radním Bezděkem požádal o dotaci na podzimní kolo Hry Plamen z Fondu hejtmanky. Tato dotace byla ve výši 43.200,- Kč byla schválena – z dotace budou hrazeny ceny, stravování a další výdaje v souvislosti se soutěží.

4/ Dotace z rozpočtu obcí – starosta OSH informuje o realizovaném plánu získat prostředky na nákup překážek pro mládež. Ve spolupráci s paní Lenkou Černou ze Středokluk byly osloveny obce v okrese Praha-západ s prosbou o poskytnutí drobného finančního daru účelově vázaného na zakoupení překážek pro mládež. V tuto chvíli získalo OSH PZ souhrnnou částku 22.500,- Kč, která byla připsána na účet. Dále přislíbila firma Sabe částku 5.000,- Kč. Na základě jednání s Požární bezpečností bude kromě smluvní provize zasílána ještě částka ve výši 5.000,- Kč jako paušál. Starosta si nechal udělat nabídku na koupi překážek pro mládež – částka bude přibližně činit 65.000,- Kč s tím, že část překážek může být použita také pro soutěže dospělých.

5/ Návrh řešení okresního skladu – starosta oslovil několik obcí s dotazem na možnost umístění okresního skladu („boudy“). V obcích bohužel není volný prostor, přicházel by v úvahu v Čisovicích, kde je však situována povodňová zóna. Ostatní obce prostor nemají. Po dohodě se svým tchánem nabízí starosta J. Myslín možnost uskladnění okresních překážek v uzamykatelné garáži, jež je součástí nemovitosti ve vlastnictví jeho tchána p. Oldřicha Cejpka. P. Cejpek dodal písemný souhlas na časově neomezenou dobu, jenž byl předem zaslán na emaily všech členů VV. P. Zrno doplňuje, že by bylo vhodné výhledově sepsat nájemní smlouvu na symbolickou 1,- Kč. P. Hrdlička doporučuje částku 1.000,- Kč ročně na spotřebu elektřiny atd. P. Zrno dále doporučuje dotázat se na možnost pojištění pro případ krádeže atd. Proti těmto návrhům nepanuje žádných námitek. Případné využití uskladnění je možno také ve Středoklukách, VV se obecně přiklání k uskladnění v Čisovicích. O návrhu je dáno hlasovat.

Předmětem hlasování je vytvoření okresního skladu v soukromé nemovitosti p. Oldřicha Cejpka, Čisovice 11 za částku 1.000,- Kč nájemného ročně.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní jsou PRO, nikdo není PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

6/ Návrh na zakoupení přívěsného vozíku – cenová nabídka byla rozeslána členům VV mailem. Starosta OSH jednal s firmou Agados, která předložila nabídku na přívěsný vozík, na nějž je možno uplatnit krajskou dotaci. Částka byla uzpůsobena tak, aby nepřekročila hranici 40 tisíc Kč, kdy by se již jednalo o investici. Předběžně vybraný vozík nevyžaduje jiné řidičské oprávnění nežli B, splňuje limity transportu za většími auty v kombi úpravě. Proti návrhu nepanuje žádných námitek. Pan Hrdlička navrhuje postavit přístřešek na uskladnění, pokud vlastník nemovitosti p. Cejpek nebude proti. S tímto nebude problém, neboť vlastník nemovitosti počítá s tím, že vozík bude chráněn proti přírodním a povětrnostním vlivům.

Předmětem hlasování je zakoupení přívěsného vozíku dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní jsou PRO, nikdo není PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

7/ Příspěvek pro SDH Klínec za zapůjčení a obsluhu časomíry a terčů – tento návrh předkládá starosta OSH, proti návrhu nejsou žádné námitky, neboť členové SDH Klínec obětavě poskytují časomíru na okresní akce.

Předmětem hlasování je jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč za poskytování a obsluhu časomíry a terčů pro SDH Klínec.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní jsou PRO, nikdo není PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

8/ Shromáždění představitelů – starosta J. Myslín navrhuje udělat v zasedací místnosti v Ohradní 26 (1. patro) Shromáždění představitelů v sobotu 9. listopadu t. r., proti čemuž není žádných námitek.

9/ Vyznamenání – dodatečné schválení Medaile Za příkladnou práci pro SDH Čisovice a Záslužnou medaili OSH PZ pro p. Pecku z SDH Hostivice (bylo schvalováno per rollam v průběhu letních měsíců, kdy nebylo fyzické jednání VV). Je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo není PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

Další předložené návrhy:

  • Na výjimku návrh na ZH pro p. Jiřího Pecku z SDH Hostivice
  • Návrh p. Zdeňka Jeřábka na Medaili ZMZ z SDH Stříbrná Lhota.

O těchto návrzích je dáno hlasovat – jedná se o doporučení těchto návrhů k vyšším orgánům.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo není PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

Přípis ze dne 31. 8. 2019 – z důvodu již učiněné výjimky u p. Pecky v předchozích letech a po konzultaci s krajským starostou p. Lacinou bylo domluveno, aby tento návrh byl změněn na ZMZ. Vedení SDH Hostivice, kam spadá p. Pecka, bylo informováno a není z jejich strany námitek.

10/ Možnost využití stadiónu v Roztokách – starosta komunikoval s TJ Sokol Roztoky ohledně možnosti využití tamějšího stadiónu pro potřeby okresní soutěže. Cena pronájmu by činila 5 tis. K4 + spotřeba vody a energie. Na postupová kola se vztahuje ústřední pojistka, již má uzavřenou SH ČMS. Ze strany TJ Sokol Roztoky již byl oznámen souhlas s možností pozdější spolupráce s OSH PZ.

11/ Nadcházející akce

  • Orientační běh v Jinočanech proběhne 31. 8. 2019, jedná se o poslední soutěž v rámci „Floriánka“, kde se rozhodne, kdo pojede do Světa záchranářů v KV dne 14. září. Starosta hodnotí pozitivně, že všechny kolektivy MH se zúčastnily alespoň některých dílčích soutěží.
  • Podzimní kolo hry Plamen – informuje p. Zrno – proběhne v sobotu 12. října v Psárech (ulice Na Vápence), domluveno s p. Janem Honkem, že všechny kategorie pojedou najednou. Náčelníkem štábu bude p. Petr Kšána, velitelem p. Jan Honek a hlavní rozhodčí p. Josef Myslín. Prezence započne v 7.45.

 Je dáno hlasovat o Organizačním zabezpečení pro podzimní kolo hry Plamen.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

12/ Informace z odborných rad

a/ Rada mládeže – p. Zrno; jednání rady proběhne na sklonku září. Budou se hodnotit předešlé akce a zabezpečení ZPV. Projednány budou také návrhy uspořádat ligu v některých disciplínách.

  1. P. Zrno dále informuje o rozdělení dotací na tento rok. Nově je poskytnuta dotace od MV zaměřená na činnost odborných rad a VV. Dotace pro nás představuje částku 12.914,- Kč s tím, že se jedná o 70 % grantu. 30 % bude nutno doložit z vlastních zdrojů. Předběžné podklady pro vyúčtování dotace byly projednány pracovnicí Myslínovou s p. Sojkou z SH ČMS.

Dále byly přiděleny dotační prostředky v celkové výši 118.835,- Kč od MŠMT, kde jsou zahrnuty dotace na vzdělávání, volnočasové aktivity, mzdy a provozní náklady (tzv. MTZ). Dotace MTZ budou pokryty na nájemné, dále dotace na mzdy bude využita na mzdy pracovnice. Do volnočasových aktivit bude zahrnuta uzlová štafeta a zájezd vítězných družstev v soutěži „Floriánek“ do KV. V oblasti vzdělávání proběhne jednání s p. Petrem Kšánou z důvodu uspořádání školení.

b/ Rada Represe – zástupci RR nejsou přítomni, hovoří starosta J. Myslín. V případě této rady by bylo dobré doplnění aktivními členy. Pokud by byli získání noví členové, je možno rozšířit i činnost represe – např. školení jednotek ve spolupráci s HZS. Starosta prosí přítomné členy VV, zda by mohli apelovat na možné zapojení se do RR ve svých sborech a okrscích.

c/ Rada prevence – hovoří p. Král – blíží se poslední soutěž „Floriánka“, jak již bylo konstatováno, vítězná družstva pojedou na zájezd do Karlových Varů v sobotu 14. září t. r.

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.