Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Král, p. Wohlmuth

Omluveni: p. Vála, pí. Řezníčková, p. Kopecký, p. Fürst, p. Čejka, p. Zrno

Ověřovatelé zápisu: p. Jeřábek, p. Hrdlička

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

S ohledem na skutečnost, že toto jednání VV není usnášeníschopné, jedná se o pracovní poradu přítomných členů VV, během níž bylo vzato na vědomí:

1/ Povinnosti sborů – proběhla řádná přeregistrace SDH Kosoř, tento sbor jako jediný zbýval na okrese Praha-západ, neboť jako jediný doposud nebyl přeregistrován. O přeregistraci byla zaslána informace z ústřední kanceláře SH ČMS.

2/ Kauza Horák – od posledního jednání VV OSH PZ nenastaly žádné nové skutečnosti.

3/ Vyznamenání – od posledního jednání VV OSH PZ nebyly zaslány žádné nové návrhy na vyznamenání. Na jednání vedení OSH PZ bylo rozhodnuto udělit in memoriam medaili Za příkladnou práci p. Lubošovi Hrachovcovi z SDH Zvole. P. Hrdlička a p. Myslín informují plénum, že těsně před oslavou výročí SDH Zvole musela být učiněna změna – ukázalo se totiž, že původně schválené ocenění (medaile Za příkladnou práci) již bylo SDH Zvole uděleno, proto bylo ocenění změněno a předána medaile Za zásluhy. Tato skutečnost byla vložena do přípisu ze zápisu z minulého jednání.

  • Starosta OSH žádá plénum o možnost udělení medaile Za příkladnou práci svému domovskému sboru SDH Čisovice ku příležitosti 140. výročí (oslava proběhne 31. 8. t. r.). Přítomní členové VV nemají proti tomuto návrhu námitek.
  • Přípis ze dne 20. 6. 2019 – všem členům VV byla zaslána informace o udělení výše uvedené medaile a bylo požádáno o hlasování per rollam. Stanovisko souhlasné.

4/ Okresní soutěž v požárním sportu – proběhla dne 1. června t. r. na stadionu v Třebonicích, informuje starosta J. Myslín – kladné hodnocení průběhu soutěže, malý zádrhel nastal pouze při startování, neboť byla testována nová časomíra – problém byl nakonec vyřešen. Soutěž byla zajištěna dostatečným počtem členů štábu a technické čety.

5/ Krajské setkání ZH na okrese Praha-východ – informaci podává p. Hrdlička. Akci hodnotí velmi kladně, bohužel však panovalo velmi horké a dusné počasí, navrhuje, zda by nebylo vhodné tuto akci uspořádat spíše v září. Tento požadavek bude předán VV KSH starostou J. Myslínem.

6/ Krajská soutěž v požárním sportu v Kutné Hoře – informaci podává starosta J. Myslín. Celou soutěž hodnotí velmi pozitivně, kategorie mužů i žen byla reprezentována SDH Zahořany. Starosta J. Myslín a p. Jankovec působili jako rozhodčí, Petra Myslínová byla členkou organizačního štábu. Nebyly zaznamenány žádné komplikace.

7/ Krajská soutěž hry Plamene a dorostu – proběhne o víkendu 21. až 23. června v Mladé Boleslavi. Za OSH PZ se zúčastní starosta J. Myslín, v kategorii starších bude reprezentovat SDH Sloup.

8/ Celostátní vyhodnocení POODM – proběhne v Přibyslavi dne 21. června. Z okresu Praha-západ se Zuzka Nováková, žákyně ZŠ Zvole, umístila v celostátním kole ve své kategorii. Za OSH PZ se zúčastní slavnostního vyhodnocení člen Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, p. Marek Loukotka. Bude předán diplom s poděkováním a malý dárek.

9/ Informace z odborných rad

a/ Rada mládeže – p. Zrno není přítomen; konstatuje starosta, že všechny okresní soutěže již proběhly, vyúčtování bylo předloženo na minulém setkání VV.

b/ Rada represe – p. Wohlmuth pouze doplňuje k již podaným informacím o okresní soutěži, že se bohužel účastnilo málo družstev (2 družstva žen a 3 družstva mužů).

c/ Rada prevence – již podané informace o celostátním umístění Zuzky Novákové potvrzuje p. Král. Dotazuje se na bodování soutěže Floriánek, zde odpovídá starosta J. Myslín, že průběžné hodnocení zapojených SDH má evidováno, avšak je nutno počkat na poslední soutěž, která proběhne až 31. 8. t. r., posléze bude výhercům předána informace o jejich umístění. Z nabídek autobusové dopravy do Světa záchranářů v Karlových Varech byla akceptována nabídka firmy Martin Uher z Mníšku pod Brdy, kdy nabídka činí 12.000,- Kč.

  • Přípis ze dne 20. června 2019 – u firmy Martin Uher byla potvrzena objednávka na autobus na 14. září t. r. dle předložené nabídky.

10/ Aktiv ZH – informace již byly podány při rekapitulaci Krajského setkání. Okres Praha-západ by se měl stát pořadatelským okresem tohoto setkání v r. 2024 dle rozpisu zaslaného p. Pávem, vedoucím Krajského Aktivu ZH.

Jednání bylo ukončeno v 16.50 hod.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková