Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Kopecký, pí. Řezníčková, p. Vála, p. Wohlmuth, p. Čejka, p. Král

Omluveni: p. Zrno, p. Fürst

Zápis: Petra Myslínová Cejpková

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

Na tomto jednání VV bylo vzato na vědomí, projednáno a schváleno:

1/ Povinnosti sborů – starosta konstatuje, že všechny sbory uhradily své členské příspěvky v letošním roce. Jedná se tedy o 100 %-ní úspěšnost.

2/ Kauza Horák – kromě starosty p. Myslína a vedoucího OKRR p. Čejky nebyl zatím žádný člen vedení OSH PZ a Výkonného výboru kontaktován k podání vysvětlení na Policii ČR.

3/ Změna termínu konání Výkonného výboru – starosta J. Myslín informuje, že v zaměstnání nastoupil na nový projekt, kde jednou za dva týdny bude muset zůstat v práci déle (středa). Jednání VV by tedy probíhalo operativně poslední či předposlední středu v měsíci s tím, že vždy na jednání VV bude domluven další termín jednání. Příští jednání VV proběhne ve středu 19. června 2019.

4/ Datová schránka – informuje p. Myslín – schránka byla založena, je třeba rozšířit do povědomí mezi sbory a úřady.

5/ Informace z vyšších orgánů – starosta informuje o VV KSH, konaném 14. května 2019, kde byly projednávány mzdy pracovníků KSH a také došlo ke schválení dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro OSH PZ je předběžně alokována částka ve výši cca 190.000,- Kč.

Starosta dále informuje, že dle předběžného rozpisu by v roce 2024 mělo OSH PZ pořádat Krajské setkání Zasloužilých hasičů.

V roce 2020 bude pořádáno Krajské setkání přípravek na okrese Praha-západ.

Dne 12. června 2019 proběhne Krajské setkání ZH na zámku Berchtold. Starosta tlumočí prosbu p. Páva, vedoucího Krajského Aktivu ZH, ve vyhledávání kandidátů na Zasloužilé hasiče.

Ve dnech 15. a 16. června proběhne Krajská soutěž v požárním sportu v Kutné Hoře. OSH Praha-západ bude mít zastoupení mezi rozhodčími a administrativním štábem. O týden později proběhne Krajská soutěž hry Plamen a dorostu v Mladé Boleslavi.

6/ Kontrola hospodaření za I. čtvrtletí – informuje p. Hrdlička. Dle předložených sjetin účtů hospodaření OSH přibližně odpovídá hodnotám z loňského roku. Starosta doplňuje, že byly čerpány prostředky z Dílčí dohody č. 2 a předloženo její vyúčtování.

Přípis ze dne 18. června 2019 – na účet OSH Praha-západ byla zaslána částka ve výši 63.000,- od KSH Středočeského kraje jako dotační prostředky dle Dílčí dohody č. 2.

7/ Nové vybavení – v souladu s rozhodnutími z předchozích jednání Výkonného výboru OSH Praha-západ bylo zakoupeno nové vybavení – sada stanů, nářadí, závaží, informaci podal starosta J. Myslín.

8/ Vyznamenání – vedení OSH PZ byly již před zahájením jednání předloženy obdržené návrhy na vyznamenání k posouzení. Veškeré předložené návrhy jsou v pořádku.

SDH Bojov – Eva Listíková – Záslužná medaile KSH Středočeského kraje

SDH Bratřínov

 1. Čestné uznání OSH – Kateřina Svobodová, Anna Svobodová, Vladimír Lukšan, Dagmar Holková, Petr Čejchan, Iveta Svobodová, Václav Šťástka
 2. Za příkladnou práci – Lucie Čejchanová, Jiří Bezecný, Petr Bálek,
 3. Za zásluhy – Ladislav Malčánek, Pavel Kohák, Josef Ježdík, Jana Dufková, Filip Jankovec
 4. Věrnostní ocenění – Pavel Procházka (10), Jaroslava Steinová (10), Jiří Břečka (10), Alena Česáková (10), Václav Šťástka (10), Jaroslav Holinka (10), Miroslav Ježdík (50), Jiří Bezecný (20), Petr Čejchan (10), Vladimír Lukšan (40)
 5. Medaile svatého Floriána – Roman Petrák
 6. ČU KSH – Josef Panýrek
 7. Řád svatého Floriána – Jiří Svoboda
 8. ČU SH ČMS – František Šťastný

O předložených návrzích je dáno hlasovat.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – VŠICHNI PŘÍTOMNÍ S PRÁVEM HLASOVAT PRO, NIKDO NEBYL PROTI A NIIKDO SE NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ.

Na návrh p. náměstka Hrdličky Výkonný výbor dále doporučuje, aby byla při udělování Záslužných medailí dodržena posloupnost, tedy aby nejprve byla udělena Záslužná medaile OSH a teprve poté bylo žádáno u dotyčného člena o Záslužnou medaili KSH. Ve výjimečných případech může být tento postup změněn, např. vysoký věk, zdravotní důvody atd.

9/ Proběhlé akce

 • Vyhodnocení Požární ochrany očima dětí a mládeže – starosta hodnotí jako velmi pěknou akci, předáno slovo p. Kopeckému – proběhlo bez komplikací, což je záruka úspěšnosti, byla velká účast oceněných i doprovodu, pozitivně hodnotí vzájemnou vstřícnost. Je možnost opět využít prostor Regionálního muzea i v příštím roce. Bude nutno vždy doladit přesný počet zástupců OSH. P. Král tato slova potvrzuje. Paní Řezníčková doplňuje, že by bylo vhodné zkorigovat počet doprovodu na jednoho oceněného z důvodu kapacitních. Starosta OSH doplňuje, že p. radní Bezděk také velmi pozitivně hodnotil tuto akci. P. Hrdlička navrhuje, aby při příštím vyhodnocení dostaly děti mj. i známku (dřevěnou) Muzea Jílové. P. Kopecký děkuje za navýšení rozpočtu na ceny POODM.
 • Okresní soutěž přípravek a dorostu v Zahořanech – informuje starosta OSH, působil na obou akcích v pozici hlavního rozhodčího, velmi pochvalně hovoří o SDH Zahořany a jejich přípravě soutěže, kladně hodnotí, že po mnoha letech se dalo dohromady družstvo dorostu (Psáry). Pozitivně hodnotí i rozmach přípravek. V této souvislosti starosta informuje o 40-procentní slevě na poháry a štítky zdarma. Je jednáno o finančním daru od firmy Sabe, který bude určen na nákup nějakého vybavení pro mládež.
 • Okresní kolo hry Plamen – proběhlo v Bojanovicích, informuje starosta. Starosta pozitivně hodnotí vstřícnost Bojanovic, které převzaly organizaci po původním SDH Slapy. Celkem účastno 22 družstev, jako host p. radní Bezděk, dostatek rozhodčích, velmi dobrá úroveň. Na kraji bude reprezentovat – Sloup (starší).
 • Solopiské šedesátky – proběhlo ve Vonoklasech dne 26. 5. 2019, opět hodnotí starosta, oceňuje velmi pozitivně hojnou účast z okresu i mimo okres. SDH Solopisky byl vyplacen finanční dar OSH ve výši 3.000,- Kč. Malou odměnu obdržely všechny soutěžící děti.
 • Soutěž v požárním útoku Libčice – zařazeno do soutěže Floriánek pod OSH PZ, účast 22 družstev.

10/ Okresní soutěž v požárním sportu –uskuteční se 1. června 2019; 3 družstva mužů, 2 družstva žen, zajištěno v Třebonicích, velitelem bude p. Josef Myslín, prezence bude probíhat od 7.00 hod. Starosta zve všechny členy VV. Hlavní rozhodčí je p. Posluh. Vše zajištěno včetně štábu, technické čety i cisterny, kterou poskytne SDH Ořech. Zahájení proběhne v 8.15 hod.

Přípis ze dne 18. června 2019 – výše zmíněné okresní kolo proběhlo bez komplikací, na krajském kole byl náš okres reprezentován v kategorii mužů i žen SDH Zahořany.

11/ Schůzka Rady prevence – je naplánovaná na 5. června 2019.

Přípis ze dne 18. června 2019 – schůzka byla uskutečněna. Z okresu Praha-západ se jedna žákyně umístila v celostátním kole. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 21. června 2019 v Přibyslavi.

12/ OKRR – p. Čejka – členské příspěvky zaplatily všechny sbory, některé okrsky nezaslaly hlášení o VVH, proběhla kontrola účetní agendy (banka, pokladna), kontrola čerpání rozpočtu. Přesunuta kontrola hasičského zboží.

13/ Různé – p. Hrdlička – pokládá dotaz, že 15. června slaví SDH Zvole výročí, zda si požádali o nějaké vyznamenán.  Nebylo požádáno, odpovídá p. Kopecký.

Výkonný výbor doporučuje udělit Medaili Za příkladnou práci SDH Zvole, dále Záslužnou medaili OSH pro p. Jaroslava Kopeckého. Medaile Za příkladnou práci je dále navržena p. Tomáši Hrachovcovi a p. Jaroslavu Boháčkovi.

O těchto návrzích je dáno hlasovat.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: VŠICHNI PŘÍTOMNÍ S PRÁVEM HLASOVAT PRO, NIKDO NEBYL PROTI A NIKDO SE NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ.

Přípis ze dne 18. června 2019 – na schůzi vedení dne 5. 6. 2019 bylo dále rozhodnuto udělit medaili Za příkladnou práci p. Luboši Hrachovcovi in memoriam. Dále bylo těsně před vlastním konáním výročí SDH Zvole zjištěno, že sboru již byla udělena medaile Za příkladnou práci, proto po dohodě náměstka p. Hrdličky a starosty p. Myslína došlo ke změně a SDH Zvole byla udělena medaile Za zásluhy.

 

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.