Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Kopecký, pí. Řezníčková, p. Čejka, p. Vála, p. Wohlmuth, p. Zrno

Omluveni: p. Král, p. Hrdlička, p. Fürst

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Ověřovatelé zápisu: p. Jeřábek, p. Wohlmuth

Na tomto jednání VV bylo vzato na vědomí, projednáno a schváleno:

1/ Kontrola úkolů z minulých jednání VV a Shromáždění delegátů – k dnešnímu dni zaplatily své členské příspěvky všechny sbory. SDH Čičovice zaplatil jako poslední až na počátku dubna, ale zde se jednalo o dlouhodobou nemoc starosty, kdy bylo třeba vyřídit nového disponenta účtu a VV byl o této komplikaci předem informován.

Dále bylo jednáno se starostkou SDH Osnice, která ve spolupráci s MěÚ Jesenice dodala souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla SDH a dodala také svůj souhlas k zápisu do spolkového rejstříku. Veškeré dokumenty byly zaslány na SH ČMS k dokončení registrace sboru.

SDH Kosoř po předchozím kontaktování má v řešení dokončení své registrace, čeká se pouze na zaslání originálních dokumentů, které budou předány Kanceláři SH ČMS. Předběžně byly tyto dokumenty zaslány mailem k formální kontrole – vše bylo v pořádku.

SDH Malá Lečice svolal mimořádnou valnou hromadu, kde byl zvolen nový starosta namísto zemřelého p. Rákosníka, veškeré dokumenty k volbě nového starosty byly sborem předány na OSH a odeslány na SH ČMS.

2/ Kauza Horák – p. Čejka, předseda OKRR, informuje, že byl na Policii ČR podat vysvětlení. P. Myslín připomíná, že kdokoliv by chtěl při případném předvolání využít služeb právní zástupkyně, není problém se na ni obránit.

3/ Celostátní shromáždění starostů OSH – informaci podává p. Myslín – konalo se 13. dubna 2019 v Přibyslavi. Bylo schvalováno plnění rozpočtu SH ČMS a podána průběžná zpráva o činnosti. Byl projednáván Harmonogram přípravy sjezdu, kdy všichni členové Výkonného výboru obdrželi materiály k tomuto sjezdu, jenž se bude konat 11. července roku 2020. 4

4/ Krajské shromáždění představitelů OSH – proběhlo dne 16. dubna v zasedacím sále zastupitelstva. Části jednání byl přítomen také p. radní Bezděk. Hlavní informace spočívala v plánovaném schvalování dotace ve výši 3.300.000 Kč pro Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje. Na tomto shromáždění byla zvolena paní Denisa Neuberová z SDH Čisovice do Krajské kontrolní a revizní rady (její kandidatura byla schválena VV v březnu 2019).

5/ Zvuková aparatura – starosta informuje o dodání zvukové aparatury, která je nyní uložena na OSH. První zapůjčení aparatury – 27. dubna 2019 pro soutěž v Libčicích, dále pak v květnu bude použita pro ozvučení okresního kola Hry Plamen.

6/ Zakoupení dalšího vybavení pro OSH – před několika týdny byla starostou OSH rozeslána členům Výkonného výboru nabídka na stany, kabeláž, nářadí s předběžnou kalkulací, kde by souhrnná částka činila cca 22 tisíc Kč. Výhledové zakoupení celé sady překážek by stálo 160.000,- Kč. Překážky je také možno nechat vyrobit. Předběžné jednání o uskladnění proběhlo s Obecním úřadem Čisovice a SDH Čisovice. Zde bez námitek. Je dáno hlasovat o dokoupení dalšího vybavení OSH (stany společně se závažím, kabeláž) do celkové výše 25.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

7/ Propozice okresní soutěže v požárním sportu – starosta předkládá plénu propozice k okresní soutěži v PS, zůstávají stejné jako v loňském roce. P. Jeřábek se omlouvá, že nebude moci být velitelem soutěže. Je nutno nahradit osobu velitele po dohodě s Okresní odbornou radou represe. O vlastním znění propozic je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

8/ Vyznamenání

  1. P. Jeřábek před vlastním jednáním VV prošel předložené návrhy na vyznamenání. K navrženým oceněním nemá žádných výhrad, o vyznamenání je tedy dáno hlasovat.

Z SDH Čisovice jsou navrženi:

Čestné uznání OSH – p.  Jiří Veselý, p. Martin Sosna, pí. Martina Jaroševská, pí. Jitka Dolejšová, p. Patrik Fabo, p. Antonín Kašpar, p. Josef Korynta, p. Jan Rubeš,

Medaile Za příkladnou práci – p. Vilém Růžička, sl. Zuzana Růžičková, p. Jan Prachař, p. Jan Moravec, pí. Zuzana Kuthanová, p. Jiří Lebeda, p. Pavel Zíka, sl. Iveta Svobodová, p. Martin Sosna, pí. Jana Říhová, p. Jan Říha ml.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

9/ Specializace Mladých hasičů – první dubnový víkend proběhla specializace Kuchař vedená paní Vendulou Novotnou z SDH Bojanovice a specializace Zdravotník vedená paní Denisou Neuberovou z SDH Čisovice. První akce se zúčastnilo 22 dětí, na akci druhé bylo přítomno 12 dětí. Starosta hodnotí obě akce velmi pozitivně, děkuje oběma školitelkám za trpělivý přístup.

10/ Požární ochrana očima dětí a mládeže – předávání ocenění Požární ochrana očima dětí a mládeže proběhne v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy dne 24. května t. r. v 10.00 hod. Pozvání oceněných zajišťují členové rady. Dne 5. května (neděle) proběhne krajské kolo vyhodnocení Požární ochrany očima dětí a mládeže.

11/ OKRR – informuje p. Čejka. Schůzka rady proběhla minulý měsíc, proběhla kontrola platby členských příspěvků. K dnešnímu dni, jak již bylo konstatováno, zaplatilo všech 71 sborů na okrese Praha-západ. Další schůzka proběhne v druhé polovině května.

12/ Datová schránka – informuje starosta J. Myslín – bylo zažádáno o zřízení datové schránky.

Přípis ze dne 2. května 2019 –  z MV byl zaslán dopis o zřízení datové schránky pro OSH Praha-západ.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Jiří Wohlmuth, ověřovatel zápisu, v. r.