Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Kopecký, p. Wohlmuth, p.Král, p. Zrno, p. Vála

Omluveni: p. Čejka, p. Hrdlička, p. Fürst, pí. Řezníčková

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Ověřovatelé zápisu: p. Jeřábek, p. Wohlmuth

Na tomto jednání Výkonného výboru bylo vzato na vědomí, projednáno a schváleno:

 1. Kontrola platby členských příspěvků – informace podána starostou OSH, ve středu 20. března proběhla kontrola plateb členských příspěvků. Zaplatily všechny sbory vyjma SDH Číčovice, kde však proběhla řádná omluva ze strany vedení sboru. Z důvodu dlouhodobé nemoci starosty sboru není druhý disponent účtu,a tudíž není možno operovat s finančními prostředky v bance. V předchozích letech byla platební morálka tohoto sboru bezproblémová, jde tedy o mimořádnou situaci, jež je pochopitelná. VV bere tuto skutečnost na vědomí bez dalších připomínek.
 2. Informace o zaslaných Hlášeních o činnosti a Zpráv o VVH – informuje pracovnice Myslínová -nebylo dodáno Hlášení o činnosti od sborů: Chýně, Kosoř a Osnice. Zpráv o VVH nebyla dodána sbory: Chýně, Kosoř, Lety, Osnice, Rudná, Vestec, Vonoklasy.
 3. Okresní hlášení – informuje pracovnice Myslínová – bylo odesláno vygenerováním z Centrální evidence 28. února 2019.
 4. Kauza Horák – hovoří starosta J. Myslín – další posun v této kauze zatím neproběhl, již při minulém jednání bylo informováno o podání vysvětlení starostou OSH na Policii ČR v přítomnosti právní zástupkyně SH ČMS. Dle dostupných informací nikdo další doposud nebyl zatím předvolán. O vývoji kauzy budou průběžně podávány informace.
 5. Doplnění Krajské kontrolní a revizní rady – na OSH byla zaslána výzva p. Lacinou, starostou KSH Středočeského kraje, aby byl podán návrh na doplnění KKRR namísto zesnulého dr. Josefa Jermáře. Tato výzva byla předána všem SDH, odezval přišla z SDH Čisovice. Navrhují pí. Denisu Neuberovou, t. č. členku Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, která pracuje jako účetní a má velké znalosti v oblasti ekonomické a účetní. P. Kopecký tento návrh podporuje, v malé diskuzi chválí paní Neuberovou za její iniciativu a aktivní přístup v činnosti OORPOO. K tomuto se připojuje také p. Král. Starosta dává hlasovat o tom, zda VV doporučuje návrh na doplnění Krajské kontrolní a revizní rady paní Neuberovou.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování. Paní Neuberová je VV OSH PZ jednomyslně navržena jako kandidát do Krajské kontrolní a revizní rady.

/Ihned po skončení jednání bylo usnesení z tohoto jednání předáno p. Lacinovi./

 1. Inventura – souhrnné částky jednotlivých inventárních oblastí byly p. Hrdličkou poskytnuty pro uzavření Daňového přiznání za rok 2018 (řádně odesláno na FÚ pro Prahu 4 dne 5. března 2019). Bude nutno dořešit odpis nedohledaného majetku. Odloženo na příští jednání, neboť p. náměstek Hrdlička se ze zdravotních důvodů z dnešního jednání omluvil.
 2. Zakoupení radiostanic pro potřeby OSH – informace podána starostou OSH – radiostanice byly zaslány v pořádku a odzkoušeny.
 3. Aparatura pro OSH – informace opět podaná starostou OSH – aparatura byla objednána ze slovenské firmy, tudíž platba bude kalkulována ve měně euro. Z důvodu využití krajské dotace budou náklady zaplaceny přímo starostou OSH a přefakturovány OSH PZ v české měně, což nebude problém pro aplikaci na dotační prostředky. Celková výsledná částka činí 20.500,- Kč.
 4. Zajištění okresní soutěže v PS – starosta OSH informuje o komunikaci s Třebonicemi, kde bude probíhat okresní kolo v PS 1. června t. r.
 5. Vyznamenání – již před začátkem jednání bylo p. náměstku Jeřábkovi předloženo několik návrhů na vyznamenání z SDH Čisovice a Mníšek pod Brdy. P. Jeřábek pročetl veškerá zdůvodnění a aspekty, všechny předložené návrhy doporučuje ke schválení.

Čestné uznání OSH - z SDH Mníšek pod Brdy: Lukáš Lajvr, Matěj Větrovský

Medaile Za příkladnou práci – z SDH Mníšek pod Brdy: Josef Černý, Lukáš Sosna, Miroslav Šrámek

Medaile Za zásluhy – z SDH Mníšek pod Brdy: Jana Balejová, Josef Dvořák, Monika Višková

Záslužná medaile OSH Praha-západ – z SDH Mníšek pod Brdy: Jaroslav Prais

Čestné uznání KSH – z SDH Čisovice: Marie Stříbrná, David Chaloupka, Jiří Uvíra

Medaile svatého Floriána – z SDH Čisovice: Ladislav Moravec, Bohumil Peták, Jan Říha st.

Medaile za mimořádné zásluhy – z SDH Čisovice: Zdena Dufková

Záslužná medaile KSH – z SDH Čisovice: Věra Šachová

O předložených návrzích je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

 1. Okresní uzlová štafeta – informaci podává p. Zrno – proběhla tradičně ve Středoklukách dne 16. 3. t. r. , p. Zrno chválí výbornou spolupráci s SDH Středokluky a TJ Sokol Středokluky. Zúčastnilo se včetně soutěžících a štábu 175 osob. Zúčastnilo se celkem 17 sborů a 123 dětí. Náklady na okresní uzlovou štafetu budou z velké části pokryty dotačními prostředky z MŠMT. Veškeré materiály k okresní uzlové štafetě jsou uloženy v kanceláři OSH.
 2. Vyhodnocení POODM – proběhlo v sobotu 23. března; starosta OSH informuje, že se zúčastnily kolektivy MH ze 17 sborů. Celkem se jednalo 348 účastníků z 22 škol (11 x ZŠ, 11 x MŠ). P. Kopecký doplňuje, že slavnostní předání ocenění za nejlepší práce POODM proběhne v pátek 24. května v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Dále informuje, že již se nevyrábí medaile udělované v předchozích letech, nicméně podařilo se zajistit jiné, které budou stejně vyhovující a cenově na stejné úrovni. Starosta OSH a vedoucí rady prevence a ochrany obyvatelstva dávají plénu na uváženou, že by bylo dobré navýšit finanční objem rozpočtu na zajištění POODM (ceny, provozní náklady – např. občerstvení pro vítěze, malá odměna pracovníkům Regionálního muzea atd.). Navrhuje částku 15 tisíc Kč. O této částce je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni PRO, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. Částka ve výši 15 tisíc Kč na zajištění POODM je jednomyslně schválena.

 1. Tisk materiálů pro školení preventistů –v krátké diskuzi bylo domluveno, aby jednotlivým zájemcům o školení byly po poradě s lektory zaslány odkazy na materiály, které si mohou stáhnout.

Přípis ze dne 31. 3. 2019 – tato informace byla předána členům Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva.

 1. Plánované specializace pro Mladé hasiče – jedná o specializace Kuchař a Zdravotník, proběhnou 6. dubna (Kuchař) v Bojanovicích a o den později Zdravotník, který se bude konat v Bojově. V prvním případě bude lektorkou paní Vendula Novotná z SDH Bojanovice, ve druhém případě paní Denisa Neuberová z SDH Čisovice.
 2. Požární útok v Libčicích – bude se konat 27. dubna, je vše připraveno /informaci podává starosta J. Myslín/, na soutěž byla dána dotace města Libčice a název soutěže bude O pohár starosty města Libčice.
 3. Rozdělení finančních prostředků na soutěže – starosta OSH informuje o navázání spolupráce s Pivovarem Kozel, který poskytne tři velké sudy piva na každou ze dvou akcí O pohár starosty OSH (Pikovice – červen 2019, Čisovice – září 2019). Součástí sponzorského daru budou také pivní kelímky i drobné ceny. V této souvislosti navrhuje starosta snížení finančního příspěvku, který dává každý rok OSH na tuto akci, neboť kompenzace je formou sponzorského daru. Formou darovací smlouvy by byla dána pořadatelským sborům SDH Pikovice a SDH Čisovice částka ve výši 3.000,- Kč (v předchozích letech tento příspěvek ve formě platby pohárů atd. činil cca 6.000,- Kč na jeden pořadatelský sbor), tím pádem by se uvolnily finanční prostředky cca ve stejné výši v celkovém objemu 6.000,- Kč, které by mohly být rozděleny mezi SDH Stříbrná Lhota za již uspořádanou velmi úspěšnou „uzlovačku“, a mezi SDH Solopisky, kde se konají tzv. „šedesátky“ na sklonku května. Každý ze sborů by taktéž tedy obdržel 3.000,- Kč formou darovací smlouvy. O tomto návrhu je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

 1. Informace z Rady mládeže – podává p. Zrno, který již v průběhu jednání referoval o uzlové štafetě ve Středoklukách. Zasedání rady proběhne v dubnu, pravděpodobně ve Zbraslavi. Dne 5. dubna se p. Zrno zúčastní celorepublikového setkání KORM v Přibyslavi. Hra Plamen (druhé kolo) se uskuteční na fotbalovém hřišti v Bojanovicích 18. května. P. Zrno předkládá plénu organizační zabezpečení Hry Plamen a o OZ je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

 1. Informace z Rady represe – p. Wohlmuth – na okresních webových stránkách jsou zveřejněny směrnice okrskových kol. Veškeré organizační záležitosti okresního kola bude řešit OSH Praha-západ. Starosta prosí radu represe, aby byly osloveny sbory ohledně zajištění cisterny.
 2. Informace z Rady prevence – p. Král – již byly podány informace k POODM. Je třeba potvrdit písemnou formou výsledek hlasování per rollam, který se týkal rozpočtu na soutěž Floriánek ve výši 30.000,- Kč. Toto hlasování, které proběhlo elektronicky, většinově potvrdilo souhlasné stanovisko členů VV.

Dnešního dne je hlasy všech přítomných tento rozpočet definitivně potvrzen.

 1. Založení nového účtu u Fio banky – byl založen nový účet č. 29331110/2010, všem sborům byla zaslána změna účtu, informace zveřejněna na webových stránkách, bude promítnuto do faktur a dalších dokumentací OSH PZ.
 2. Návrh na zřízení datové schránky pro OSH – tento návrh předkládá starosta J. Myslín. Jedná se o prostředek pro elektronickou komunikaci zejména s orgány státní správy. Provoz je zcela zdarma, komunikace s úřady je rovněž zcela zdarma. Datovou schránku lze deaktivovat, nejde tedy o věčný závazek. O tomto návrhu je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

 1. Účast na školení – pracovnice Myslínová – zúčastní se školení hospodářů v Přibyslavi dne 5. dubna. Navrhuje také účast na školení funkcionářů o den později, kterého se nikdo z VV nemůže zúčastnit. Protože však jde o pracovnici OSH nikoliv o voleného funkcionáře, žádá o formální potvrzení usnesením, že je pověřena VV toto školení absolvovat. O tomto návrhu je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování.

Josef Myslín, starosta OSH, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Jiří Wohlmuth, ověřovatel zápisu, v. r.

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková