Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Kopecký, pí. Řezníčková, p. Vála, p. Wohlmuth, p. Král, p. Zrno

Omluveni: p. Fürst, p. Čejka

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

V průběhu VV bylo vzato na vědomí, projednáno a schváleno.

 • Kauza Horák – informuje starosta J. Myslín – vypovídal na policii ČR ve věci zpronevěry p. Horáka. Právní zástupkyně převzala veškerou dokumentaci k případu a kopie poskytne PČR. Orgány činné v trestním řízení si mohou předvolat další dotčené osoby z OSH Praha-západ, pravděpodobně náměstky starosty, předsedu OKRR a také bývalou pracovnici sekretariátu pí. Kopřivovou.
 • Informace o skonu předsedy Krajské kontrolní a revizní rady – starosta J. Myslín informuje plénum o skonu p. dr. Jermáře, předsedy KKRR, rozloučení se koná 1. března 2019 v Mnichově Hradišti, za OSH PZ je objednána smuteční kytice, zúčastní se za OSH starosta.
 • Kontrola zaslaných Hlášení o činnosti a Zpráv o Výroční valné hromadě –po krátké diskuzi je dohodnuto, že seznam sborů, které nedodaly požadovanou dokumentaci, bude vyvěšen na webových stránkách OSH a dále bude zaslán informační email dotčeným sborům o nesplnění povinnosti.

Přípis ze dne 28. 2. 2019 – bylo provedeno ihned po zasedání VV.

 • Informace z vyšších orgánů – starosta J. Myslín informuje o své účasti na zasedání Krajské odborné rady mládeže, kde pí. Ing. Němečková, náměstkyně starosty SH ČMS, podala důležitou informaci ve věci požadovaného Registračního listu sportovních oddílů. Tato registrace je pro sbory čistě dobrovolná, bude k ní přihlíženo pouze v případě, že sbor bude žádat o dotace. Sbory, které nemají v úmyslu žádat o jakékoliv dotace, tuto záležitost vůbec řešit nemusí.
 • Obnova vybavení kanceláře OSH PZ – na základě hlasování z minulého jednání došlo k zakoupení nové techniky do kanceláře OSH PZ. Uplatněny budou finanční prostředky z Dílčí dohody č. 2 (dotace Středočeského kraje). Došlo k zakoupení PC pro starostu v ceně 8.000,- Kč, dále pak byla zakoupena licence OFFICE (necelých 700,- Kč), byla objednána tiskárna za 6.000,- Kč, v ceně 2.000,- Kč byl zakoupen vysavač. ¨

Přípis ze dne 28. 2. 2019 – tiskárna byla vyzvednuta a zaplacena starostou OSH PZ, J. Myslínem.

 • Vysílačky pro potřeby OSH PZ –všem členům VV byla předložena dokumentace radiostanic, které starosta OSH navrhuje zakoupit pro potřeby okresu (zejména ZPV Plamen atd.). Navrhuje zakoupení celkem 12 ks radiostanic. P. Zrno doplňuje, že při ZPV je nutný zpravidla počet 10 vysílaček, tudíž tento počet je přiměřený

Hlasování o nákupu 3 sad radiostanic v maximální hodnotě 18 tisíc – v hlasování jsou všichni PRO (nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).

 • Sada ozvučení po potřeby OSH PZ – další dokumentace, která byla předložena VV, je sada ozvučovací techniky, která by mohla být využita např. pro okresní soutěž. Set ozvučení cenově vychází přibližně cca na 23 tisíc. Starosta oslovil dodavatelskou firmu, která by byla ochotná poskytnout slevu, nicméně jedná se o slovenskou firmu, tudíž platba v eurech by nebyla akceptovatelná pro využití dotace, nicméně podobnou nabídku mají i jiné firmy. P. Vála doporučuje oslovit p. Habu z Hradištka a vyžádat si další nabídku.

Hlasování o zakoupení setu ozvučení do maximální částky 25 tisíc – v hlasování jsou všichni PRO (nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).

Přípis ze dne 28. 2. 2019 – p. Haba na dotaz starosty odpověděl, že on sám ozvučení nedělá, avšak podpořil myšlenku zakoupení setu ve výše uvedené částce – takový set by měl být kvalitní a pokrýt potřeby akcí většího rozsahu.

 • Proběhnuvší akce OSH PZ
 1. Stříbrnolhotecké uzlování –konalo se dne 3. 2. 2019, starosta J. Myslín děkuje p. Jeřábkovi a SDH Stříbrná Lhota za výbornou organizaci, občerstvení, byla zaznamenána velká spokojenost, zúčastnilo se přes 50 dětí. Pan Jeřábek pouze dodává, že příště bude nutno více ohlídat počet registrovaných účastníků, aby počet dětí nepřekročil 50, to z důvodu omezené prostorové kapacity v hasičské zbrojnici ve Stříbrné Lhotě, kde se uzlovačka konala. Pan Zrno navrhuje, aby organizátoři těchto akcí dostávali příspěvek od OSH PZ, s tímto návrhem panuje všeobecný souhlas.
 2. Školení specializace Mladý ekonom – proběhlo v Obecním domě v Bojově dne 24. 2. 2019, jako školitelé byli přítomni p. Loukotka a sl. Svobodová. Zúčastnilo se 7 MH z Prahy-západ a jeden MH z okresu Příbram. Starosta chválí organizaci, přátelský přístup lektorů a zajištění akce.
 • Nadcházející akce
 1. Plánované další specializace - jedná se o Kuchaře a Zdravotníka. Kuchař proběhne v Bojanovicích pod záštitou pí. Venduly Novotné, Zdravotník proběhne v Bojově pod záštitou pí. Denisy Neuberové.
 2. Okresní uzlová štafeta – hovoří p. Zrno –OZ je schváleno, vše je zajištěno, proběhne 16. 3. 2019 ve Středoklukách.
 3. Školení preventistů – proběhne v prvním patře v budově Ohradní dne 13. dubna 2019. Zájem projevili členové z SDH Ohrobec, Solopisky, Průhonice.
 4. Další plánované akce – chystají se požární útoky v Libčicích, šedesátky ve Vonoklasech (konec dubna a konec května 2019)
 • Informace z odborných rad
 1. Rada mládeže – informuje p. Zrno – okresní kolo přípravky a dorostu proběhne samostatně. Přípravka se uskuteční v sobotu 11. května v Zahořanech – dopoledne, poté bude odpoledne následovat dorost. Bude opět zajištěna zdravotní asistence (sanitka). Pro okres by měly tyto akce představovat minimální náklady. O týden později proběhne Okresní kolo Plamene – 18. května – zatím není definitivně potvrzeno místo konání, původní zámět uskutečnit jej ve Slapech již není aktuální (bylo ze slapské strany odřeknuto), v současné době probíhá jednání ohledně možnosti uskutečnit okresní Plamen v Bojanovicích.

Je dáno hlasovat o schválení OZ okresního kola přípravky a dorostu – všichni pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

V souvislosti s činností Rady mládeže informuje starosta J. Myslín o přidělení krajského setkání přípravek pro rok 2020. P. Zrno doplňuje, že přichází možnost dle předběžné domluvy také tuto akci uskutečnit v Bojanovicích.

 1. Rada represe –informuje p. Wohlmuth – vzájemná komunikace mezi členy rady probíhá emailem a telefonicky, dne 9. února byl ostatním členům RR rozeslán plán práce.

       Starosta J. Myslín informuje o zajištění areálu v Třebonicích pro potřeby okresní soutěže, která proběhne v sobotu 1. června – písemně potvrzeno starostkou SDH Třebonice, pí. Martou Horákovou.

 1. Rada prevence a ochrany obyvatelstva – informuje p. Král a p. Kopecký – blíží se uzávěrka Požární ochrany očima dětí a mládeže, zaslané práce jsou shromažďovány v kanceláři OSH PZ, ke konci měsíce března proběhne vyhodnocení okresního kola. Plánované školení preventistů již bylo zmiňováno. P. Král doplňuje, že bude nutno dát dohromady, jaké materiály by byly vhodné pro potřeby školení (zda tisknout či zakoupit). Školitelem v oblasti prevence bude p. Lánský.

Josef Myslín, starosta OSH PZ, v. r.

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková