Přítomni: p. Hrdlička, p. Myslín, p. Kopecký, p. Wohlmuth, p. Vála, p. Král, pí. Řezníčková, p. Jeřábek, p. Čejka

Ověřovatelé: p. Hrdlička, p. Wohlmuth

Omluveni: p. Zrno, p. Fürst

Na tomto jednání bylo vzato na vědomí, projednáno a schváleno:

 • Kauza Horák – starosta informuje o posunu této kauzy; starosta byl osloven poručíkem Mgr. Bílkem z Hospodářské kriminálky, dle časových možností paní advokátky bude výslech uskutečněn dne 11. 2. nebo 13. 2. Je předpoklad, že budou předvoláni také náměstkové starosty a předseda OKRR. Policii budou předány veškeré materiály týkající se zpronevěry.
 • Plán činnosti VV – návrh plánu práce předložen VV – starosta dává k uvážení a k jednání, se vznesením připomínek do příštího měsíce. Starosta prosí o předložení plánu práce všech odborných rad. Na doporučení p. Hrdličky bude zapracována kontrola usnesení Shromáždění delegátů, každé čtvrtletí kontrola ekonomiky.
 • Krajské sdružení hasičů – p. náměstek Hrdlička byl účasten na jednání VV KSH za starostu OSH, hlavní náplň jednání se týkala dotací Středočeského kraje pro KSH, velký diskuzní bod se také týkal finanční podpory zásahových jednotek, dále byla projednávána civilní obrana, krajské akce. V roce 2020 bude Praha-západ pořadatelem krajského setkání přípravek, termíny POODM. Starosta OSH doplňuje, že co se týče rozdělení nové dotace, bude dle předchozího jednání se starostou KSH, rozdělena ve velké míře mezi okresy, je předpoklad částky ve výši 200.000,- Kč na OSH. Starosta informuje, že v měsíci prosinci došlo k vyúčtování první části dotace dle Dílčí dohody č. 1 – ve výši 78.000,- Kč. Výkonný výbor je také seznámen s informací, že novou administrativní pracovnicí v kanceláři KSH bude stávající pracovnice OSH Praha-západ, Petra Myslínová Cejpková.
 • Inventura - VV je předložena zpráva o proběhnuvší inventuře p. náměstkem Hrdličkou, který připraví seznam těch věcí, které nebyly dohledány či již jsou nefunkční, aby mohly být odepsány. Hodnota hasičského zboží nyní činí 66.897,- Kč. Je doporučeno, aby neprodejné hasičské zboží (jedná se zejména o součásti výstroje), bylo staženo. Veškerá inventarizace bude dokončena během měsíce února, aby mohly být konečné částky zapracovány do roční uzávěrky z důvodu daňového přiznání.
 • Obnova vybavení kanceláře OSH - na návrh starosty je projednáno dovybavení kanceláře OSH - nová multifunkční tiskárna, stolní počítač pro starostu OSH, vysavač - stávající věci jsou již nedostatečně funkční, zejména v případě tiskárny ji nelze využít např. na tisk diplomů a jiného tzv. zátěžového tisku. Celková částka činí 20.000,- Kč na nákup nového vybavení, kde by bylo možno uplatnit krajskou dotaci. V hlasování jsou všichni přítomni pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 • Soutěž mládeže Floriánek – nový projekt Rady prevence a ochrany obyvatelstva – bude zahrnovat POODM, uzlovou štafetu, soutěž v Libčicích a dále orientační běh – nejlepší družstva budou vyhodnocena. Cílem je, aby děti pracovaly celoročně, aby objely soutěže, tedy v podstatě propagace okresu, nová členka RP, Mgr. Pálková, zajistila výlet do Světa záchranářů (Karlovy Vary, 14. září 2019). Finanční zátěž jednotlivých soutěží bude minimální, nejvyšší cena je cena autobusu – cca 17.000,- Kč, starosta OSH tlumočí požadavek Rady prevence na činnost cca 30.000,- Kč. Z prvních pěti družstev by jelo 6 dětí, plus vedoucí, plus zástupci Rady prevence.
 • Starosta otevírá diskuzi, propozice je možno rozeslat jednotlivým členům VV -
 • Starosta dává hlasovat o schválení propozic Floriánek Prahy-západ, zdrželi se náměstkové (p. Hrdlička, p. Jeřábek), ostatní pro. P. Jeřábek uvádí, že nebyl seznámen s propozicemi soutěže před jednáním. V následné diskuzi bylo rozhodnuto, že bude stanoven rozpočet plánovaných soutěží a rozeslán elektronicky s tím, že členové VVse rovněž elektronickou poštou vyjádří per rollam do konce následujícího týdne.
 • Přípis ze dne 7. února 2019 – hlasování per rollam doposud nebylo obdrženo od všech členů VV, avšak dle dosavadního vyjádření je většina členů VV pro.
 • Stříbrnolhotecké uzlování – starosta informuje o investici do pohárů a medailí za cca 850,- Kč, což budou jediné náklady OSH PZ. P. Jeřábek vyjadřuje obavu z vysokého počtu přihlášených dětí. V hlasování jsou všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 • Nový bankovní účet OSH – z důvodu problematické komunikace se stávající bankou (nutné objednání termínů schůzek) a vysokých nákladů na poplatky (cca 5.000,- Kč ročně), navrhuje starosta OSH zřídit účet u Fio banky, pan Čejka tento návrh podporuje. Vedení účtu by bylo zdarma. Pan Čejka doporučuje, aby byla změna účtu nahlášena do konce března jednotlivým sborům. Starosta dává hlasovat o novém účtu u Fio bank s tím, že přístupy k účtu budou zřízeny dle původní domluvy. Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Pan náměstek Hrdlička dodává, že on již nový přístup požadovat nebude.
 • Vyznamenání – dle předložených návrhů došlo k vyjádření vedení OSH k nárokovosti ocenění – s ohledem na řádně vyplněné formuláře a zdůvodnění bylo o návrzích dáno hlasovat:

Jiří Větrovský, SDH Mníšek pod Brdy – Řád svatého Floriána

      Josef Chaloupka, SDH Klínec – Záslužná medaile OSH

      Jiří Kříž, SDH Psáry – Medaile svatého Floriána

     Vladimír Zeithaml, SDH Psáry – Medaile svatého Floriána

     Alena Kratochvílová, SDH Senešnice – Za příkladnou práci

            Solopisky:

Miroslava Cvrková – Čestné uznání OSH

Lucie Cvrková – Čestné uznání OSH

            Jana Klusáčková st. – Čestné uznání OSH

Šárka Klusáčková – Čestné uznání OSH

       Pavlína Holečková – Čestné uznání OSH

Marek Baubín – Za příkladnou práci

Filip Kočí – Za příkladnou práci

Barbora Barsová – Za příkladnou práci

      Jana Klusáčková st. – Za příkladnou práci

 

Veškerá předložená vyznamenání byla v hlasování plným počtem hlasů schválena.

Pan Jeřábek navrhuje p. Jana Prskavce na Medaili Za zásluhy – nebude účtováno, neboť medaile je udělována na základě rozhodnutí VV.

VV nemá připomínek a plným počtem hlasů schvaluje toto vyznamenání.

 • Nadcházející akce
 1. Stříbrnolhotecké uzlování – již bylo diskutováno
 2. Okresní uzlová štafeta – rozpočet a propozice budou zaslány na email všech členů VV
 3. Školení preventistů – p. Král – sobota 13. dubna, školitelé budou manželé Lánských, bude obsahovat vstup o ochraně obyvatelstva. Byl vytvořen plakát, členové Rady prevence zajistili přednáškovou místnost v 1. patře. Starosta dává výzvu, aby členové VV apelovali ve svých okrscích a sborech na účast na tomto školení.
 4. Specializace pro Mladé hasiče:
 • Únor, Čisovice – p. Loukotka a sl. Svobodová specializace Ekonom
 • Duben, Bojanovice – Kuchař, pí. Novotná
 • Duben, Čisovice – Zdravotní, pí. Neuberová
 • Starosta vyzývá VV, aby tam, kde mají děti, je zkusili vyslat.
 • Informace z odborných rad

Rada mládeže – informuje starosta z důvodu nepřítomnosti vedoucího RM; samostatně bude 11. 5. 2019 probíhat okresní soutěž dorostu spolu s přípravkou, bude se konat v Zahořanech. Budou nízké náklady, neboť pronájem v podstatě nebude.

Rada represe – starosta zmiňuje 2 x Pohár starosty OSH (21. září, Čisovice – náklady budou cca 5.000,- Kč na poháry), denní soutěž v Pikovicích – proběhne 29. června. Dále informuje o okresní kole – SDH Třebonice nabídlo termín 1. června 2019, starosta domluví podmínky se starostkou, paní Horákovou. Starosta vyzývá plénum, aby požádali své okrsky a sbory o pomoc, rád by, aby OSH zajistilo tuto akci vlastními silami. Starosta OSH zkusí oslovit SDH Rudná a SDH Ořech kvůli zajištění cisterny.

 • P. Wohlmuth připraví plán práce a zašle mailem – vzájemná komunikace rady bude probíhat mailem či telefonicky, budou probíhat operativní schůzky před klíčovými akcemi. Informuje o plánovaných velitelských školeních.

Rada prevence – p. Kopecký doplňuje, že p. Loukotka pošle info sborům ohledně školení, vloží na webové stránky, Mgr. Pálková zpracuje přednášku zařazenou do školení, přihlašování bude možné do 15. března.

 • OKRR – p. Čejka – informuje o schůzi rady, proběhla 23. 1. 2019, kontrola evidence členské základny, vzata na vědomí informace ohledně vývoji kauzy p. Horáka, p. Čejka žádá, aby byly zprávy z jednotlivých odborných rad zaslány starostovi a zveřejňovány na webových stránkách. Proběhly také kontroly všech dotačních titulů a jejich vyúčtování, kontrola účetní agendy – pokladní deník (4. čtvrtletí za rok 2018) a dále kontrola běžného účtu s vydanými a přijatými fakturami. Proběhla kontrola usnesení úkolů ze Shromáždění starostů. Příští zasedání proběhne 20. 2. 2019.
 • Různé
 • Starosta informuje, že začíná být v kontaktu s novými členy OKRR, bude udělán výpis z usnesení Shrom.áždění delegátů, bude dokončena registrace ve Spolkovém rejstříku.
 • Smlouva pro pracovnici – bude připravena a předložena k podpisu. Přípis ze dne 5. února – tato smlouva byla předložena pracovnicí p. náměstkovi Jeřábkovi dne 2. února 2019 – podepsáno oběma stranami.
 • Starosta OSH informuje o zvednutí nájmu (cca o 800 Kč), týká se hlavně ceny za energie
 • Žádosti o dotace (přechází předchozích let) – Libeň, Kytín, Klínec – starosta doporučuje přispět všem sborům stejnou částkou vycházející z financí. Návrh p. Hrdličky: pro každý sbor 3.000,- Kč – o této částce je dáno hlasovat, aby byla tato částka stanovena, s níž se počítá pro případ podobných žádostí – všichni pro, jeden se zdržel, nikdo proti.

Josef Myslín, starosta OSH Praha-západ, v. r.

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

Jiří Wohlmuth, ověřovatel zápisu, v. r.

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková