Přítomni:

Za VV: p.  Myslín, p. Hrdlička, p. Jeřábek, p. Král, p. Kopecký, p. Wohlmuth, pí. Řezníčková

Omluveni: p. Čejka, p. Fürst, p. Vála, p. Zrno

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

Zápis: Petra Myslínová Cejpková

VV na svém výjezdním zasedání bere na vědomí resumé různých provozních informací za rok 2018 a také schvaluje následující:

Zahájení starostou OSH, p. Myslínem, v 16:22 hod. Vítá všechny přítomné členy Výkonného výboru a také všechny Zasloužilé hasiče.

1) Kontrola úkolů ze Shromáždění delegátů, informuje starosta J. Myslín

- průběžně aktualizovány webové stránky

- hovoří také o Kalendáři akcí, což je oficiální aplikace, kde se mohou všichni nahlédnout, jaké akce který sbor či další organizační jednotka sdružení pořádá

- důležitá věc - Kauza Horák, zde společně s náměstky a se členy VV téměř rok byla dávána dohromady dokumentace ohledně zpronevěry, probíhalo ve spolupráci s dr. Čížkovou, Shromáždění delegátů schválilo podání trestního oznámení za zmíněnou zpronevěru, proběhlo v listopadu 2018 (řádné podání TO). Cílem starosty OSH a celého VV je dosáhnout situace, aby padl verdikt, že p. Horák je vinen, čímž by tato nepříjemná kauza byla uzavřena.

2) Informace z SH ČMS - starosta OSH informuje o Shromáždění starostů všech OSH - v Přibyslavi dne 8. prosince proběhla volba nového starosty SH ČMS, stal se jím p. Jan Slámečka. Za OSH Praha-západ byl navržen Ing. Jan Aulický, který však před vlastní volbou odstoupil a podpořil právě p. Slámečku, jenž zvítězil s drtivým náskokem. K rozhodnutí Ing. Aulického přijal VV OSH PZ nové usnesení v listopadu 2018, aby starosta OSH PZ volil právě jím doporučeného p. Jana Slámečku. Na volbě nového starosty bylo přítomno 77 zástupců OSH z celkového počtu 78. P. Myslín hodnotí vítězství p. Slámečky jako velmi pozitivní krok, jedná se o velmi zkušeného funkcionáře s diplomatickým jednáním, který chce následovat kroky svého předchůdce Ing. Karla Richtera. Je připraven dovést SH ČMS do řádného sjezdu v r. 2020, kdy proběhne volba nového starosty.

3) Informace z KSH - informuje rovněž starosta J. Myslín - původním správcem webových stránek KSH byl p. Horák, Výkonný výbor OSH PZ v tomto směru přijal několik usnesení, na jejich základě byl p. Lacina, starosta KSH, vyzván, aby odvolal p. Horáka (z důvodu jeho nekalé pověsti) ze správy webových stránek. Novými správci byli stanoveni p. Myslín, starosta OSH, a dále p. Loukotka z SDH Bojov.

3 a) Dotace z KSH - informuje starosta OSH o plánovaném vyúčtování dotace 78.000,- (do vyúčtování byly zahrnuty již proběhnuvší výdaje v r. 2018), do roku 2019 přechází další dotace ve výši 60 tisíc Kč, která musí být vyúčtována v průběhu následujícího roku. Na příští rok budou moci jednotlivá OSH Středočeského kraje rovněž počítat s další dotací, která by průměrně na jednotlivá OSH /orientačně/ činila cca 200.000,- Kč. Starosta zmiňuje, že je dobré, aby bylo zváženo, jak bude tato dotace utracena a vyúčtována.

4) Různé provozní informace - starosta OSH dále informuje o průběžném navýšení nájmu kanceláře OSH - k navýšení došlo po odchodu MSH Praha ze společné kanceláře a po pronájmu parkovacího místa. Rovněž informuje přítomné plénum VV a hosty z řad ZH o využití dalších dotací (MV, MŠMT), které jsou směřovány na provozní náklady, mzdy, vzdělávání vedoucích mládeže atd.

Starosta OSH informuje o akcích, které uspořádalo OSH PZ tento rok - školení vedoucích mládeže, jež proběhlo v listopadu letošního roku, hodnotí velmi pozitivně, neboť bylo plně uspořádáno v gesci našeho OSH. Slabinou je oblast požárního sportu, kdy je tato akce konána v Praze-Třebonicích, starosta vyjadřuje naději, že bude možno uspořádat tuto akci ve vlastní režii, tedy s personálním obsazením pouze z řad štábu a technické čety z našeho okresu. Informuje dále o pozitivním hodnocení okresu ze strany KSH - zastoupeni rozhodčí na krajských soutěžích, došlo k celkovému zlepšení komunikace vedení OSH Praha-západ s nadřízenými složkami.

5) Ekonomika - starosta OSH PZ informuje o příkazu starosty SH ČMS o nutnosti jmenovat inventarizační komisi.

Složení inventarizační komise: navrženi p. Hrdlička, p. Jeřábek, pracovnice Myslínová Cejpková. Je dáno hlasovat o tomto složení: jednomyslně schváleno, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

6) Doplnění odborných rad -  starosta plénum seznamuje s návrhem na členku Okresní odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva pí. Denisu Neuberovou z SDH Čisovice. Paní Neuberová již byla přítomna jednomu zasedání OORPOO, je nositelkou kvalifikace zdravotníka a získala odbornost v ochraně obyvatelstva. Paní Neuberová nabídla převzít a zaštítit zdravovědu a vzdělávání dětí. Starosta dává hlasovat o jmenování p. Neuberové - všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, paní Neuberová je schválena jednomyslně.

7) Vyznamenání

- předložené návrhy jsou v pořádku, zdůvodnění jsou řádná, VV doporučuje udělit navržená vyznamenání či postoupit vyšším orgánům v případě vyšších ocenění.

  1. P. náměstek Hrdlička apeluje na plénum, aby zejména u vyšších vyznamenání byla zdůvodnění řádná a podrobná. Starosta OSH doporučuje, aby nebylo zapomínáno na dlouholeté členy s posloupností oceňování.

Starosta dává hlasovat, aby se medaile udělily - schváleno jednomyslně, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Byla schválena následující vyznamenání (okresní úrovně) a doporučena vyznamenání vyšší úrovně pro tyto členy:

Ing. Antonín Adam, SDH Slapy - Medaile svatého Floriána

Bc. Petr Jeřábek, SDH Stříbrná Lhota - Řád svatého Floriána

SDH Mníšek pod Brdy - Řád svatého Floriána

Lukáš Sakař, SDH Malá Lečice - Za příkladnou práci

Roman Hes, SDH Malá Lečice - Řád svatého Floriána

Zdeněk Matys, SDH Senešnice - Za zásluhy

František Sleza, SDH Senešnice - Za zásluhy

Josef Buňát, SDH Senešnice - Medaile svatého Floriána

Marek Loukotka, SDH Bojov - ČU OSH

V této souvislosti starosta hovoří o návrhu, který dává sám za sebe - jmenuje p. Petra Lorence, správce budovy v Ohradní - obrovská pomoc ve chvíli, kdy nebylo hrazeno nájemné za kancelář OSH v době předchůdce p. Myslína, navrhuje ocenit p. Lorence Záslužnou medailí za jeho vstřícnost a pomoc, ochotu, laskavost, p. Hrdlička tento návrh podporuje. Další podpora tohoto návrhu přichází od p. Kopeckého. Starosta dává hlasovat o udělení Záslužné medaile OSH pro p. Lorence - všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování, bylo schváleno jednomyslně.

  1. P. Jeřábek doplňuje k udělování vyznamenání, doporučuje za VV udělit Záslužnou medaili pro p. Jaroslava Blažka, z SDH Mokropsy, který bude slavit významné životní jubileum, starosta o tomto návrhu dává hlasovat - všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

8) Informace o činnosti Rady mládeže - zprostředkovává starosta J. Myslín, informuje o školení VM ve Skochovicích, chválí pestrou činnost této rady.

9) Rada represe - p. Wohlmuth informuje, že telefonicky konzultují činnosti rady s p. Fürstem, operativně jsou informováni všichni členové rady, což se ukazuje být praktičtější nežli osobní setkávání v kanceláři OSH PZ. P. Wohlmuth uvítá nové členy do Rady represe.

10) Rada prevence a ochrany obyvatelstva - p. Král informuje o vyhlášení soutěže POODM od 1. ledna, dodání soutěžních prací bude do 28. března, posléze proběhne vyhodnocení všech prací. P. Král a p. Kopecký informují o školení preventistů II. a III. stupně, které proběhlo v kanceláři OSH na počátku listopadu, zájmem rady je rozšířit postupně školení také na jednotlivé sbory.

Starosta doplňuje, že byli dovoleni dva noví členové do OKRR.

11) Setkání Aktivu ZH

Na jednání VV plynule navazuje Aktiv ZH, slova se ujímá vedoucí Aktivu ZH p. Hrdlička - současný stav na okrese je 22 Zasloužilých hasičů. Od samého začátku, kdy je titul udělován, za Prahu-západ bylo uděleno celkem 37 titulů, 15 členů již nežije. P. Hrdlička vznáší dotaz, kdo získal ze ZH ve svých sborech Pamětní medaili k 100. výročí republiky.

  1. P. Hrdlička pozitivně hodnotí volbu nového starosty SH ČMS. P. Hrdlička informuje o nákladech KSH na jednotlivé krajské akce a o termínech krajských akcí pro rok 2019. Setkání ZH proběhne na Praze-východ, doposud není stanoven přesný termín
  2. P. Hrdlička informuje o úspěšné výměně průkazek. Informuje rovněž o stavu sborů - nyní je na okrese Praha-západ 71 sborů. P. Hrdlička apeluje, aby byly zaslány finanční prostředky na Nadaci Přibyslav (1,- Kč na člena) - již v minulosti odhlasováno VV OSH PZ. (Starosta OSH zaslal částku ve výši 4.000,- na Nadaci Přibyslav několik dnů po jednání.)
  3. P. Hrdlička dále informuje o oslavě výročí republiky - proběhla oslava pořádaná 7. okrskem, dále pak informuje o oslavě ve svém domovském sboru SDH Kamenný Újezdec.
  4. P. Hrdlička také pozitivně hodnotí setkání ZH ve skanzenu v Přerově nad Labem. Kladně hodnotí taktéž akci 7. okrsku - návštěva Lán a uctění památky prvního prezidenta TGM. Je podána také informace o setkání vedoucích Aktivů ZH z kraje Středočeského v Olomouckém kraji. Bylo by vhodné, aby tato návštěva byla olomouckým hostitelům oplacena.

V letošním roce byl za ZH našeho okresu navržen na Krajskou medaili p. František Král, který ji převzal na setkání v Přerově nad Labem.

Kniha Zasloužilých hasičů - p. Hrdlička zkompletoval veškerá data a informace, kdy jednotliví ZH našeho okresu převzali vyznamenání, p. Hrdlička zpracoval jednotlivé životopisy a medailony ZH, budou rozeslány všem na email a prosí o zpětnou vazbu a posouzení textu.

Jubilantům z řad ZH jsou předány drobné dárky p. Hrdličkou a p. Myslínem za Aktiv ZH a VV OSH Praha-západ.

Josef Myslín, starosta OSH PZ, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r .

 

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková