Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Čejka, p. Wohlmuth, p. Král, p. Kopecký, p. Zrno

Omluveni: p. Fürst, pí. Řezníčková, p. Vála

Zápis: Petra Myslínová Cejpková

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

Na zasedání VV bylo projednáno, vzato na vědomí a schváleno následující:

1) Zahájeno v 16.15 hod. starostou J. Myslínem.

2) Kauza Horák - starosta J. Myslín podává informaci, že právní zástupkyně předala trestní oznámení na bývalého starostu OSH Praha-západ na Státní zastupitelství. Je nutno vyčkat na reakci policie.

Přípis ze dne 28. 12. 2018 - v průběhu měsíce prosince 2018 byl starosta kontaktován Policií ČR a bylo mu oznámeno, že zpronevěra je předána do kompetence Služby kriminální policie a vyšetřování z důvodu podezření spáchání závažného trestného činu v oblasti hospodářské kriminality.

3) Správa webových stránek KSH - starosta J. Myslín informuje, že p. starosta O. Lacina se na základě podaného TO na p. Horáka rozhodl jej ze správy webových stránek KSH odvolat. Správu bude přebírat p. Myslín.

Přípis ze dne 28. 12. 2018 - v měsíci prosince 2018 proběhla schůzka mezi p. Lacinou, p. Myslínem a p. Loukotkou (SDH Bojov), který bude na doporučení p. Myslína stránky KSH spravovat.

4) Volba starosty SH ČMS - kandidát, jemuž byla vyjádřena podpora OSH Praha-západ, Ing. Aulický, odstoupil ze své kandidatury a požádal o podporu p. náměstka Slámečky v kandidatuře na starostu SH ČMS. Na návrh starosty OSH p. Myslína je hlasováno o přijetí usnesení, že namísto Ing. Aulického bude volit p. Slámečku.

Hlasování o vyjádření podpory p. Slámečkovi: všichni PRO, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

      V souvislosti s tímto bodem podává informaci p. náměstek Hrdlička o Krajském shromáždění delegátů, kde nejvíce hlasů získal Ing. Aulický, dále p. Slámečka a p. Spilka (kandidát z okresu Příbram).

5) Ekonomika OSH PZ - starosta J. Myslín děkuje p. Zrnovi za pomoc se zpracováním vyúčtování dotací MV a MŠMT, přímo v den zasedání přišly na účet OSH PZ dotace z Ministerstva vnitra. V den jednání proběhla schůzka pracovnice kanceláře Myslínové a Ing. Jiroty z SH ČMS, který výrazně napomohl se zaúčtováním dotací do účetního programu Pohoda a jemuž bylo předáno vyúčtování dotace MŠMT k předání na ústředí.

Starosta dále uvádí, že bude vyúčtována první vlna dotace ze Středočeského kraje (přerozděleno KSH).

2

Přípis ze dne 28. 12. 2018 - pracovnice OSH PZ Myslínová kontaktovala pí. Šindelářovou, asistentku starosty KSH, ve vzájemné spolupráci bylo předloženo vyúčtování vybraných faktur a dalších účetních dokladů, nárokované částky byly v pořádku. V prosinci 2018 byla zaslána částka spoluúčasti na účet KSH a na základě vystavené faktury dnešního dne obdrželo OSH PZ částku ve výši 78.000,- Kč z první vlny dotace. Tato částka je k volnému využití.

6) Zakoupení vysílaček - starosta OSH doporučuje zakoupit vysílačky, které by se daly využít na akcích typu Plamen. Informuje o sadách po 4 ks, kdy sada stojí cca 5 až 6 tisíc korun, p. Zrno tento návrh podporuje, uvádí, že by bylo dobré pro pokrytí akce pořídit 8 ks vysílaček. P. Jeřábek doporučuje ve výběru typu vysílačky oslovit p. Českého z HZS pro konzultaci s tím, že se s p. Českým ohledně vysílaček zkontaktuje.

7) Proběhnuvší akce

  1. a) Školení a prozkoušení rozhodčích požárního sportu - dne 24. listopadu pod vedením Ing. Hartmanové z MSH Praha, kvalifikaci rozhodčích obdrželo na základě úspěšné zkoušky 7 zájemců.
  2. b) Školení vedoucích mládeže - ve Skochovicích (Klub Lávka) se konalo dvoudenní školení ve dne vedoucích mládeže (10. a 11. listopadu) pod záštitou p. Petra Kšány ml. (Garanta vzdělávání). Ze školení vzešlo celkem 21 nových vedoucích, 4 zvýšení kvalifikace a 15 obnov kvalifikací. Celkové náklady činily 30 tisíc Kč, po uplatnění dotací náklady OSH PZ činí necelé 4 tisíce Kč. Starosta OSH velmi chválí zorganizovanost akce, přístup lektorů a precizní pojetí.
  3. c) Školení preventistů - proběhlo v kanceláři OSH v neděli 4. listopadu pro členy Rady prevence a VV, starosta hodnotí tuto akci jako velmi kvalitní, zejména díky lektorům, jimiž byli manželé Lánských. 7 účastníků získalo kvalifikaci Preventista III. a 5 účastníků získalo kvalifikaci Preventista II. Starosta OSH doporučuje pořádat seminář prevence každoročně a dále pořádat seminář prevence pro "širokou veřejnost". P. Kopecký doplňuje, že kvalifikace na nejvyšší formu Preventisty I. je velmi časově náročná - znalostně i finančně. V souvislosti s ochranou obyvatelstva, na níž je zaměřována současná činnost právě prevence, informuje starosta OSH o kvalifikaci v oblasti ochrany obyvatelstva, kterou školí HZS. Je také podána informace, že nositelé kvalifikace Preventista III. nemohou působit v žádné funkci na obci, nemohou tedy fungovat jako preventisté obcí, avšak mohou např. edukativně působit na mládež.

8) Činnost Rady prevence - navazuje na předchozí bod jednání. Proběhla schůzka členů RP, které se nemohli p. Král s p. Kopeckým zúčastnit. Přítomný byl starosta J. Myslín. Na této schůzce představila Mgr. Pálková koncepci o činnosti RP a doporučila, aby došlo k přejmenování RP na Okresní odbornou radu prevence a ochrany obyvatelstva, neboť tento název lépe vyjadřuje obsah koncepce. Tato koncepce byla předložena na jednání všem členům VV. Objevuje se preventivně výchovná činnost pro mládež (např. Hasík), kvalifikace instruktora preventivně výchovné činnosti.

          V této souvislosti informuje starosta o nové myšlence soutěže pro mládež. Jednalo by se o jakousi sérii soutěží, kde budou získávány body - pro Kolektivy MH. Tato soutěž by probíhala ve spolupráci s Radou mládeže a vítězný kolektiv by za odměnu navštívil Svět záchranářů v Karlových Varech. Je navrženo, aby do soutěže byla zařazena uzlová štafeta,

3

POODM, dále nová soutěž pro děti a mládež v Libčicích nad Vltavou a orientační běh v Jinočanech. Soutěž by tedy měla různorodou náplň. Je také doplněna informace, že nyní poprvé bude na našem okrese vyhlášena také kategorie Digitální, kdy starosta OSH uvádí, že dle jeho předběžných informací je mu znám zájem dětí a mládeže o případném zapojení se do této kategorie, která zejména pro dospívající jedince může být velmi atraktivní v současné době.

Starosta dává hlasovat o změně názvu Rady prevence na Okresní odbornou radu prevence a ochrany obyvatelstva - všichni PRO, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

9) Společné zasedání Výkonného výboru a Aktivu ZH - předběžně stanoven termín 14. 12. v pátek, místem zasedání bude Hasičská zbrojnice v Klínci. Termín zahájení zasedání: 16.00 hod., počet účastníků z řady ZH zajistí p. Hrdlička, počet členů VV zajistí pracovnice Myslínová, jako občerstvení budou objednány 3 chlebíčky na osobu. Doprava vlastní, kávu a další věci zajistí SDH Klínec.

Přípis ze dne 28. 12. 2018 - Tato akce proběhla úspěšně, velké poděkování patří SDH Klínec za opravdu výborně připravené zasedání včetně vynikajícího občerstvení.

10) Rada mládeže - p. Zrno informuje o setkání Rady mládeže, které se uskutečnilo jako předvánoční sezení ve Zbraslavském hostinci za účasti téměř všech členů rady. P. Zrno děkuje Výkonnému výboru za možnost financování tohoto setkání. Informuje o tom, že soutěž dorostu již nebude probíhat s okresním kolem PS pro dospělé, odehraje se v Zahořanech, kde se také uskuteční okresní kolo přípravky v rámci hry Plamen. Otázka okresního výběru zůstává zatím otevřená a bude i nadále konzultována dle možností do následujícího roku. Starosta OSH dává ke zvážení, zda někdo z Rady prevence by mohl udělat s dětmi tzv. odborky na preventistu, neboť je dobré rozvíjet podporu odborek a specializací.

11) Věci v majetku OSH - bude nutno prověřit, kde se nachází veškeré věci vedené v inventarizačním seznamu OSH (p. náměstek pošle tento seznam starostovi OSH). Zejména u  nově kupovaných věcí z dotací bude nutné, aby bylo prokazatelné, kde se nachází z důvodu případné kontroly.

12) Vyznamenání

- u návrhů na věrnostní vyznamenání je nutno oslovit znovu sbory a připomenout, že je nutno uvádět, kdy členové do sboru vstoupili (zajistí starosta OSH)

- Výkonný výbor plně souhlasí s předloženými věrnostními oceněními (SDH Kytín, SDH Ořech), která jsou schválena. Schválena jsou také navržená Čestná uznání pro SDH Pikovice.

- SDH Klínec - žádá o udělení Záslužné medaile pro p. Chaloupku a pí. Kudrnovou. VV doporučuje udělit pí. Kudrnové Medaili sv. Floriána a p. Chaloupkovi Záslužnou medaili předat v r. 2019 na výroční schůzi, neboť v r. 2018 již obdržel Medaili sv. Floriána.

- SDH Senešnice navrhuje udělit šesti členům Záslužnou medaili OSH, avšak u jednotlivých členů by bylo možné udělit medaile v přímé posloupnosti statutu vyznamenání. P. Jeřábek přislíbí projednat s vedením SDH Senešnice přehodnocení jednotlivých návrhů.

Přípis ze dne 28. 12. 2018 - veškeré změny ve vrácených návrzích byly projednány s p. Kosinou, starostou SDH Senešnice, byly podány nové návrhy a ke schválení došlo na zasedání VV v prosinci 2018.

SDH Pikovice - sbor žádá o Záslužnou medaili u p. Ciecaly a p. Vrhela, VV souhlasí s návrhem p. Hrdličky, aby na výjimku byla udělena Medaile Za příkladnou práci.

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.

Josef Myslín, starosta OSH PZ, v. r.

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková