Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, p. Čejka, p. Wohlmuth, p. Král, p. Fürst, p. Zrno, p. Kopecký

Omluveni: pí. Řezníčková, p. Vála

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička, p. Jeřábek

Zápis: Petra Myslínová Cejpková

Zasedání je zahájeno v 16.00 hod. starostou OSH Josefem Myslínem. Před vlastním zasedáním je nutno přikročit k mimořádnému bodu jednání podmíněném dopisem z Finančního úřadu, jenž přišel dnešního dne.

Mimořádný bod – dopis z Finančního úřadu, nedoplatek na daních ve výši 10.134,- Kč.

- speciální host na dnešním jednání je p. Marek Loukotka (Generální finanční ředitelství), který  projednal záležitost přímo na místě – jedná se o historický problém, z let 2008 až 2016 – úroky z prodlení a úroky z úroku prodlení. Problém nastal, že se neplatila srážková daň předchozího zaměstnance. Ta byla sice později uhrazena, avšak bez úroků z prodlení, které začaly být načítány až po jejím splacení. Ve finanční správě se úroky z prodlení počítají až tehdy, když je daň uhrazena. Vzhledem k nižší částce úroků z prodlení byla tato částka Finančním úřadem objevena až nyní. P. Loukotka sděluje, že požádal pracovnici Finančního úřadu, aby po uhrazení částky bylo vydáno písemné potvrzení OSH PZ, že částka byla uhrazena. Starosta vznáší dotaz, zda je možno se této částky zbavit (prominutí), ale toto možné není. Starosta vidí jako jediné možné řešení tuto částku uhradit, neboť je zde hrozba exekuce. Starosta tuto částku uhradí okamžitě z účtu OSH. (Bylo provedeno ihned po skončení jednání.)

Výkonný výbor pověřuje starostu OSH výše uvedeným krokem.

Vlastní jednání po zařazení mimořádného bodu - věci, které byly vzaty na vědomí, projednány a schváleny:

 • Shromáždění delegátů – pozvánky byly rozeslány, některé sbory účast potvrdily, sál v prvním patře zajištěn u pana Lorence.

Přípis ze dne 21. 11. 2018 – Shromáždění delegátů se zúčastnili zástupci 44 sborů. Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 • Materiály pro delegáty – ekonomické zprávy vypracuje p. Hrdlička, tisk zajistí pracovnice kanceláře OSH. Ve středu 7. 11. proběhne schůzka vedení OSH + setkání OKRR. Pracovnice kanceláře zajistí občerstvení (140 ks obložených chlebíčků).

Přípis zde ne 21. 11. 2018 – veškeré materiály byly řádně vytištěny a vloženy do připravených obálek. Občerstvení bylo zajištěno.

Přípis ze dne 23. 11. 2018 - nevyzvednuté materiály byly zaslány poštou do sborů.

 • P. Hrdlička informuje o stavu finančních prostředků k 30. 9. 2018 – jedná se o částku 470.000,- Kč.
 • P. Zrno podává informaci o nákladech na podzimní kolo hry Plamen – ZPV. Bez zdravotnické asistence tyto náklady činí 22.000,- Kč.
 • Kauza Horák – informuje starosta J. Myslín, právní zástupkyně doposud nedodala koncept trestního oznámení, byl kontaktován p. Aulický, na jeho pokyn se s paní doktorkou kontaktoval p. Jirota, paní doktorka slíbila, že dodá trestní oznámení v tomto týdnu. Starosta Myslín také informuje o schůzce spolu s náměstky s p. Lacinou, který slíbil, že p. Horáka odvolá na základě podaného trestního oznámení ze správy webových stránek. Starosta bude informovat o dalších vývoji kauzy.

Přípis ze dne 21. 11. 2018 – s právní zástupkyní JUDr. Čížkovou se pokoušelo vedení OSH mnohokrát neúspěšně spojit. Úspěšný kontakt byl navázán až pouhé dva dny před konáním Shromáždění delegátů, kdy paní doktorka přislíbila pracovnici kanceláře do telefonu zpracovat trestní oznámení na p. Horáka co nejdříve. TO bylo zasláno ve večerních hodinách 9. 11. 2018, schváleno na Shromáždění delegátů a řádně podáno.

 • Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje – již bylo projednáváno, čistý zisk po odečtení spoluúčasti bude částka cca 120.000,- Kč, nebude možno použít na mzdy a nájmy, nicméně vlastní vyúčtování by neměl být problém. Část dotace bude uplatněna na některé výdaje od 1. 1. 2018, které nelze uplatnit jako výdaje do jiných dotací.
 • Odměna pro pracovnici – starosta otevírá diskuzi, zda bude schopnost vyplatit odměnu za přípravu nových průkazek, navrhuje částku 6.000,- Kč. P. Hrdlička – vyjadřuje souhlas s tímto návrhem, o němž je dáno hlasovat.

Hlasování: Všichni PRO, nikdo PROTI, jeden hlas se zdržel.

 • Návrhy členů do Okresní odborné rady prevence – p. Loukotka z SDH Bojov, p. Mach z SDH Libčice n. Vltavou. P. Mach byl původně praktikantem pro OKRR, avšak byl zvolen starostou ve svém sboru, což odporuje Stanovám, proto projevil zájem pracovat v Radě prevence. Tím pádem chybí pátý člen pro OKRR. Na uvolněné místo byla navržena sl. Iveta Svobodová z SDH Čisovice, která má zkušenosti s bankovnictvím a znalost účetnictví.

Hlasování o doplnění rady prevence – p. Mach, p. Loukotka – všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

Hlasování o doplnění OKRR – všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

 • Starosta zmiňuje potřebu vnitroorganizační rady pro ekonomiku, jíž měl ve svém volebním programu - její funkce by spočívala v informacích ohledně změn v legislativě, dotace, účetnictví apod. P. Kopecký doporučuje, aby se jednalo opravdu pouze o poradní orgán. P. Wohlmuth navrhuje, aby toto bylo předneseno starostům, p. Hrdlička existenci této rady považuje za zbytečnou. P. Zrno podporuje vyjádření p. Hrdličky. Závěrem diskuze domluveno, že bude případně vytvořena pracovní skupina pro konkrétní úkol dle dané situace.
 • Kandidát na starostu SH ČMS – byly osloveny sbory, od sborů návrhy nebyly zaslány žásné, starosta dává výzvu na návrh za OSH Praha-západ, doporučuje podpořit Ing. Jana Aulického.

Hlasování o podpoře Ing. Aulického – všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

 • Vyznamenání

Ke schválení jsou doporučeny následující návrhy:

SDH Stříbrná Lhota - navrhuje p. Václava Bláhu na Medaili sv. Floriána, pí. Miloslavu Jeřábkovou na medaili Za zásluhy, p. Pavla Jeřábka na medaili Za zásluhy. Dále jsou zde návrhy na několik věrnostních ocenění.

SDH Hostivice - navrhují na Medaili sv. Floriána p. Jiřího Fürsta, p. Václava Studničku také na Medailí sv. Floriána, p. Tomáše Šustra na medaili Za příkladnou práci. Dále jsou zde návrhy na několik věrnostních ocenění.

SDH Líšnice - navržen p. Jar. Rákosník na medaili Za mimořádné zásluhy.

Záslužná medaile okresu Praha-západ: Dodatečně jsou předloženy ke schválení návrhy této medaile pro p. Laufíka, p. Fatku a p. Marka (všichni SDH Jíloviště) a dále p. Kreperáta (SDH Klínec). Ocenění již bylo uděleno na Slavnostní jízdě 7. okrsku 27. října 2018 - oslava výročí republiky.

 1. P. Hrdlička veškerá výše uvedená vyznamenání doporučuje ke schválení či dodatečnému schválení, výhrady zmiňuje u p. Marka (Záslužná medaile OSH) z důvodu jeho neaktivity.

Návrhy na vyznamenání jsou posléze schváleny. Vyznamenání vyššího charakteru jsou postoupena k dalšímu schvalování na KSH Středočeského kraje.

 

 • Výročí 100 let republiky - starosta informuje o slavnostní jízdě 7. okrsku, dává dotaz, zda někdo chce informovat, jak v jiných okrscích proběhly oslavy – p. Hrdlička informuje o vysvěcení kapličky a nového zvonu, položení věnců, předání Pamětních medailí k tomuto výročí.
 • Školení preventistů – školení určeno pro členy rady prevence a členy VV a dalších odborných rad, proběhne v neděli 4. 11. od 9.30 – testy Preventista II. a III.

Přípis ze dne 21. 11. 2018 - Školení proběhlo úspěšně pro všechny zúčastněné. Výborný lektorský přístup manželů Lánských.

 • Školení vedoucích mládeže – ve dnech 10. a 11. listopadu, v gesci rady mládeže, koná se ve Skochovicích, celkové náklady budou přes 30 tisíc, dotace okresu bude 4.000,- Kč, účastníci budou hradit 300,- Kč na osobu na celý víkend, účastníci mající pouze jednodenní obnovu budou hradit 100,- Kč.

Přípis ze dne 21. 11. 2018 - školení proběhlo velmi úspěšně, všichni zúčastnění udělali zkoušky a dosáhli požadovaných kvalifikací. Jako lektoři se zúčastnili také starosta J. Myslín a pracovnice P. Myslínová, kteří hodnotí tuto akci velmi pozitivně.

 • Předávání titulu Zasloužilý hasič – bude předáno p. Jeřábkovi dne 8. 11. – účast starosta Myslín v Přibyslavi.

Přípis ze dne 21. 11. 2018 - rovněž tato akce proběhla úspěšně.

 • Krajské shromáždění delegátů – proběhne v zasedací místnosti v Ohradní (1. patro) dne 13. 11. 2018 - za OSH Praha-západ se zúčastní p. Myslín (člen VV KSH), p. Hrdlička (delegát za OSH PZ) a dále pracovnice Myslínová ve funkci zapisovatelky.
 • Rada mládeže - p. Zrno – vrací se k již zmíněné ZPV v Bratřínově; rekapituluje celkové náklady ZPV v Bratřínově, které činí bez sanitky 22.000,- Kč, účast 312 účastníků.
 • Rada represe – p. Fürst – jsou zveřejněny aktuální propozice pro okresní kola, připomíná starostovi jednání s pí. Horákovou ohledně domluvy areálu v Třebonicích.
 1. P. Fürst se dne 17. 11. se zúčastní v Přibyslavi školení na obnovu rozhodčího instruktora, je zájem, aby byl na rozhodčího instruktora proškolen také p. Posluh
 • Aktiv ZH - p. Hrdlička – podává zprávu o návštěvě vedoucích Aktivů ZH v Olomouci – pod organizací p. starosty Laciny, hodnoceno velmi pozitivně, zahrnuta prohlídka hasičské zbrojnice, města Olomouce, cesta vlakem, chválí organizaci.
 • OKRR – p. Čejka – proběhla kontrola smluv, pokladních dokladů, vyplacení příspěvků sborům, fyzická kontrola pokladních dokladů a faktur – vše řádně evidováno a vedeno
 • Starosta dává hlasovat, aby se z rozpočtu OSH koupilo drobné občerstvení pro školení v gesci Rady prevence – všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Zasedání ukončeno 18.10 hod.

Josef Myslín, starosta OSH Praha-západ, v. r

 

Jiří Hrdlička, ověřovatel zápisu, v. r.

 

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

 

Zapsala: Petra Myslínová Cejpková