Přítomni: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Čejka, p. Král, p. Vála, p. Wohlmuth

Omluveni: p. Fürst, p. Hrdlička, pí. Řezníčková, p. Kopecký, p. Zrno

Ověřovatelé zápisu: p. Jeřábek, p. Wohlmuth

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Zahájeno starostou J. Myslínem v 16.00 hod. Jednání je pojato jako schůze, nikoliv jako klasické jednání VV, neboť přítomná část členů VV OSH Praha-západ není usnášeníschopná. Přítomný p. Čejka /předseda OKRR/ má pouze hlas poradní. Není možno tedy přijmout žádné usnesení.

Bez možnosti přijetí usnesení a hlasování jsou tedy vzaty na vědomí následující informace, které byly podány přítomnými členy VV:

 • Kauza Horák – starosta OSH komunikoval s dr. Čížkovou, tento týden pošle koncept trestního oznámení, je to jediné řešení kauzy, po schválení starostou OSH podá paní doktorka trestní oznámení.
 • Konečné vyúčtování soustředění PS – informuje starosta J. Myslín - pojišťovna akceptovala rozbitý stan SDH Zahořany, k čemuž došlo přímo při akci v důsledku malého lokálního tornáda. Poškozeným byla vyplacena pojistka ve výši 6.000,- Kč, zdravotní služba nebude hrazena, konečný verdikt je plusová částka 10.473,- Kč. Velmi pozitivní ohlas na soustředění, zájem na příští rok.
 • Dotace krajského úřadu přes KSH – starosta informuje o schválené další krajské dotaci na příští rok, kdy rovněž jednotlivým OSH budou přiděleny další prostředky, jedná se o částku cca 65.000,- podle předběžných rozpočtů. Vyúčtované prostředky budou obdrženy na účet OSH a budou představovat volnou částku, která bude k dispozici pro rozpočet OSH. Při vyúčtování bude posíláno 8 procent jako dar kraji (vlastní spoluúčast), zpětně přijde proplacení dotace.
 • Odměna pro pracovnici OSH – starosta nechává k následné diskuzi návrh, jakou odměnu by členové VV navrhli pracovnici kanceláře OSH. P. Čejka není proti, p. Jeřábek navrhuje přesunout stanovení částky na příští setkání VV, až bude jednání usnášeníschopné. Starosta OSH bude na příštím jednání VV navrhovat částku odměny ve výši 5.000,- Kč.
 • Informace o jednání VV KSH – informuje starosta J. Myslín, jenž se předchozího dne (25. 9. 2018) zúčastnil jednání VV KSH Středočeského kraje. Z kanceláře SH ČMS přišla informace, že dne 8. 12. 2018 bude volba nového starosty v Přibyslavi, bude nutno, aby proběhlo celé tzv. kolečko, které probíhá ve volebním roce – ve zrychleném termínu. Na zasedání kraje bylo rozhodnuto, že shromáždění delegátů kraje bude 13. 11. 2018, předtím bude nutno udělat shromáždění delegátů sborů, delegáti mohou být ti stejní, kteří byli zvolení za rok 2015. Návrh starosty OSH – uspořádat shromáždění dne 10. 11., neboť další den musí být návrh na kandidáta předán krajskému starostovi. Na sbory bude rozeslán dopis připravený starostou OSH Oldřichem Lacinou. Pro návrh kandidáta na starostu SH ČMS musí být formálně dodán zápis z valné hromady. Termín, do kdy mohou sbory navrhovat kandidáty, je 26. 10., budou projednáni na zasedání VV dne 31. 10. 2018.  Dne 8. 12. bude volen pouze ústřední starosta, pouze do řádného sjezdu v roce 2020.
 • Plnění odbornosti kronikář pro MH – proběhlo v Čisovicích dne 2. 9. 2018, přihlásilo se 6 dětí ze tří sborů, jako lektoři Myslínová, Myslín, Rychlý. Starosta OSH hodnotí pozitivně splnění odbornosti, která je počítána do Plamene. V plánu je další odbornost – Ekonoma a specializace Ajťák a Zdravotník (zajistí paní Barsová). Cílem je, aby byla i podpora těch dětí, které nejsou vyloženě sportovně nadané.
 • Pohár starosty OSH – proběhl v Čisovicích, starosta hodnotí akci pozitivně, zajištěn také zdravotní dozor (jeden kolaps, dehydratace spojená s psychickým vyčerpáním – v pořádku), kategorie Muži i Ženy, sport i PS 12, náklady soutěže pro okres byly 5.307 Kč (občerstvení pro rozhodčí, poháry). Dostatek rozhodčích, účastnili se rozhodčí, kteří byli na jaře t. r. proškolení. Soutěž probíhala bez problémů, kladně hodnotí také p. Čejka.
 • Školení vedoucích mládeže – ve dnech 10. a 11. listopadu proběhne školení vedoucích mládeže ve Skochovicích. Bude realizována obnova původní licence i proškolení nových vedoucí. Školení se tentokrát bude konat čistě v gesci našeho OSH. Vedoucím školení je garant vzdělávání SH ČMS, p. Petr Kšána z SDH Zahořany.
 • Školení preventistů – p. Král uvádí, že dne 10. 10. bude schůze rady prevence, kdy se rozhodne termín školení preventistů. Předpokládaný termín – 4. 11. 2018 (neděle).
 • Rada prevence – p. Král se ptá, zda bude možno zaplatit cestovní příkaz instruktorovi z okresu Praha-východ, proti tomuto nemá starosta OSH námitek. Instruktoři – pan Lánský a paní Lánská.
 • Rada represe – je nutno prověřit technický stav přetlakového ventilu. V co nejbližší době bude nutno napevno domluvit termín Okresního kola v Třebonicích pro příští rok. Předběžně se zdá, že soutěž bude možno pokrýt vlastními proškolenými rozhodčími.
 • Informace z Aktivu ZH – p. Hrdlička není přítomen; starosta OSH hovoří o akci, která proběhla na krajské úrovni – vedoucí Aktivů ZH ve Středočeském kraji uskutečnili přátelskou návštěvu v Olomouci v polovině měsíce září. Akce byla velmi dobře hodnocena na zasedání VV KSH.
 • Informace z OKRR – p. Čejka – schůzka OKRR je posunuta na 3. 10. 2018

 

Jednání ukončeno v 17.10 hod.

 

Josef Myslín, starosta OSH PZ, v. r.

Petr Jeřábek, ověřovatel zápisu, v. r.

Jiří Wohlmuth, ověřovatel zápisu, v. r.