OKRR – OSH Praha západ

Zápis z jednání OKRR ze dne 2.9.2020, které se konalo v sídle OSH PZ

od 16:00 hodin.

 

Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Ondřej Semecký, Jan Bláha, Petra Myslínová Cejpková, Josef Myslín.

Omluven: Blanka Jantačová.

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele: Jiří Čejka

3/ Kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 15.1.2020 -  bez úkolů.

4/ Kontrola pokladní hotovosti k 

a) 10.6.2020, výčetka souhlasí s fyzickým stavem v pokladně – 39 825,- K

b) 5.8.2020, 15:50 hod. výčetka souhlasí s fyzickým stavem v pokladně – 36 921,- K

c) 2.9.2020, 15:30 hod. výčetka souhlasí s fyzickým stavem v pokladně – 33 048,- Kč

5/ Kontrola knihy bankovních dokladů od 1.8.2020 do 31.8.2020 částky v knize bankovních dokladů se shodují s výpisy z účtů

6/ Kontrola účetní agendy – kontrola peněžního deníku, stav pokladny k 2.9.2020 činil 33 048,- Kč, doklady souhlasí.

Bankovní účet k 31.8.2020: I – 110 791,84 Kč., II – 400 047, 84,- Kč, provedena kontrola dokladů shodují se s výpisem banky.

Nezaplacené faktury po splatnosti č. 20FV016, 20FV018, 20FV020, 20FV021, 20FV022, všechny splatnost k 30.8.2020.

7/ Kontrola dotačních titulů,

a) Dotace od Obce Hvozdnice byla vyúčtována ke dni 14.4.2020, vyúčtování řádně odesláno v termínech.

b) Dotace nadace ČEZ – vše řádně vyúčtováno a v termínech odevzdáno, doklady souhlasí přiložené i čestné prohlášení.

c) Dotace z KSH Stř. kraje - vše řádně vyúčtováno a v termínech odevzdáno, doklady souhlasí a k dnešnímu dni uhrazena ze strany poskytovatele.

8/ Kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ ze dne 9.11. 2019.

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH PZ usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH PZ,

b/ VV OSH PZ plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů.

Příští zasedání dne: bude předem zaslán termín na e-mail

V Praze dne 2. 9. 2020