Věc: zápis z jednání OKRR ze dne 15.1.2020, které se konalo v sídle OSH PZ

od 16:00 hodin.

 

Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Ondřej Semecký, Jan Bláha, Petra Myslínová Cejpková.

Omluven: Iveta Svobodová, Blanka Jantačová, Josef Myslín.

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele: Jiří Čejka

3/ kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 16.10.2019. Byl schválen navržený Plán práce na rok 2020.

4/ Kontrola pokladní hotovosti k 15. 1. 2020, 15:40 hod. výčetka souhlasí s fyzickým stavem v pokladně – 17.072,- Kč

5/ kontrola evidence členské základny – k 1. 1. 2020 je 3872 členů, z toho 3213 dospělých, 659 mladých hasičů.

6/ Kontrola účetní agendy – kontrola peněžního deníku, stav pokladny k 31. 12. 2019 činil 11.158,- Kč, doklady souhlasí.

Bankovní účet: I – 305.143,12 Kč., II – 284.199,- Kč, provedena kontrola dokladů shodují se s výpisem banky.

Nezaplacené faktury po splatnosti č. 19FV010, 19FV022, 19FV054, 19FV057.

7/ Kontrola dotačních titulů,

  1. a) Ústřední dotace – všechny řádně vyúčtovány a v termínech odevzdány, doklady souhlasí
  2. b) Dotace z územně samosprávních celků – vše řádně vyúčtováno a v termínech odevzdáno, doklady souhlasí
  3. c) Převod dotace z roku 2018 z KSH Stř. kraje - vše řádně vyúčtováno a v termínech odevzdáno, doklady souhlasí

8/ Kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ ze dne 9.11. 2019.

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH PZ usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH PZ,

b/ VV OSH PZ plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů.

Příští zasedání dne: 11. 3. 2020

V Praze dne 15. 1. 2020

Zúčastnění: