Věc: zápis z jednání OKRR ze dne 16.10.2019, které se konalo v sídle OSH PZ

od 16:00 hodin.

 

Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Blanka Jantačová, Ondřej Semecký, Jan Bláha, Petra  Myslínová Cejpková, Josef Myslín.

Omluven: Iveta Svobodová.

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele: Blanka Jantačová

3/ Kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 22.5.2019. Nedodané hlášení o činnosti stále nezasláno od sborů: Chýně, Kosoř a Osnice.

Zprávu o VVH nedodaly tyto sbory: Chýně, Kosoř, Lety, Osnice, Rudná, Vonoklasy. 

4/ Kontrola protokolů o provedení fyzických inventur SH ČSM k 31.12.2018. Kontrola majetku byla provedena 25.1.2019 za přítomnosti inventarizační komise: p. Myslín, p. Jeřábek, p. Hrdlička, pí Myslínová Cejpková. V protokolech nebyly shledány nedostatky.

5/ Kontrola zápisů odborných rad a okrsků: zápisy odborných rad jsou zasílány v elektronické podobně na sekretariát OSH PZ. Nadále nedodány zápisy okrsků – 6., 7., 9., 12., 13., 14.

6/ Kontrola účetní agendy – kontrola peněžního deníku, stav pokladny k 30.9.2019 činí 26.913,- Kč, bankovní účet: I – 450.023,12 Kč., II – 89.110,- Kč.  Nezaplacené faktury č. 19FV010, 19FV018, 19FV022. K dnešnímu datu 16.10.2019 stav pokladny:13.595,- Kč, provedena fyzický stav pokladny.

7/ Kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ ze dne 10.11. 2018.

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH PZ usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH PZ,

b/ VV OSH PZ plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů.

Příští zasedání dne 11.12. 2019

V Praze dne 16.10. 2019