Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Blanka Jantačová, Jan Bláha, Petra Cejpková Myslínová, Josef Myslín.

Omluveni: Iveta Svobodová, Ondřej Semecký

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele: Blanka Jantačová

3/ Kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 20.3.2019

Nedodané hlášení o činnosti stále nezasláno od sborů: Chýně, Kosoř a Osnice. Zprávu o VVH nedodaly tyto sbory: Chýně, Kosoř, Lety, Osnice, Rudná, Vonoklasy. Přesunutí kontroly inventarizace majetku na měsíc červenec.

4/ Kontrola plateb členských příspěvků

K dnešnímu dni zaplatilo 71 ze 71 sborů. Vybráno 359.150 Kč.

5/ Kontrola zápisů odborných rad a okrsků

Zápisy odborných rad jsou zasílány v elektronické podobně na sekretariát OSH PZ. Nedodány zápisy okrsků: 6., 7., 9., 12., 13. a 14.

6/ Kontrola účetní agendy – kontrola peněžního deníku

Stav pokladny k 31.3.2019 činí 77.298 Kč, bankovní účet I – 709.540,77 Kč., bankovní účet II – 200 Kč. Nezaplacené faktury č. 19FV010, 19FV018, 19FV022, 19FV029.

7/ Kontrola čerpání rozpočtu za I. pololetí 2019

Čerpání rozpočtu probíhá dle plánu, navýšení rozpočtu na návrh Rady prevence z důvodu rozšíření kategorií v soutěží POODM, schváleno VV OSH PZ.

8/ Kontrola a evidence hasičského zboží a vyznamenání přesunuta na 24.7.2019.

Od 1.1.2019 vedena evidence hasičského zboží na sekretariátu OSH PZ Petrou Cejpkovou Myslínovou.

9/ Kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ ze dne 10.11. 2018

Dne 13. března 2019 byl založen nový účet OSH PZ u Fio Banky: 29 33 11 10/2010, číslo účtu rozesláno do všech sborů OSH PZ. Původní účet bude zrušen do konce roku 2019.

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH PZ usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha - západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH PZ,

b/ VV OSH PZ plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů.

Příští zasedání dne 24.7. 2019

V Praze dne 22.5. 2019