Přítomni:

Za OSH: Jiří Čejka, Blanka Jantačová, Iveta Svobodová, Ondřej Semecký, Jan Bláha, Petra Myslínová Cejpková, Josef Myslín.

Omluven:

Předmět kontroly:

1/ zahájení

2/ volba zapisovatele: zvolena Blanka Jantačová

3/ kontrola splnění úkolů z posledního jednání OKRR ze dne 7.11.2018. Byl schválen navržený Plán práce na rok 2019. Bylo podáno trestní oznámení na Vratislava Horáka.

   

4/ vyrozumění o stavu věci ve věci Vratislav Horák – spisový materiál byl postoupen Odboru hospodářské kriminality oddělení Služby kriminální policie.

5/ kontrola evidence členské základny – k 1.1.2019 je 3900 členů, z toho 3252 dospělých,  648 mladých hasičů

6/ zápisy z VV – poslední schůze VV 14.12.2018 v hasičské zbrojnici v Klínci, zápisy ostatních odborných rad jsou vkládány na web, kontrolu provede Jiří Čejka

7/ na FÚ pro Prahu 4 bylo dne 15.1.2019 zasláno vyúčtování srážkové daně pracovnicí kanceláře OSH Praha – západ (DPP v r. 2018)

8/ kontrola dotací: zkontrolována dotace z MV na grant 7 a grant 3. Zkontrolována dotace z MŠMT na volnočasové aktivity, vzdělávání vedoucích a vyúčtování mezd. Zkontrolována dotace z města Mníšek pod Brdy na soustředění v požárním sportu. Zkontrolována dotace – Dílčí dohoda č. 1/2018 k zajištění dílčí části podpory okresního sdružení hasičů.

9/ kontrola účetní agendy: proběhla kontrola pokladního deníku za 4.Q 2018, zůstatek pokladny k 31.12.2018 je 32.372,00 Kč. Kontrola běžného účtu k 31.12.2018 – přijaté a vydané faktury. Zjištěny 4 nezaplacené faktury 18FV044, 18FV047, 18FV052, 18FV055. Stav bankovního účtu k 31.12.2019 494.572,56 Kč. Celkové finanční jmění OSH PZ k 31.12.2018 činí 526.944,56 Kč.

10/ kontrola plnění úkolů z usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ ze dne 10.11.2018:

a/ starosta vyhodnocuje na VV OSH PZ usnesení jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Praha západ, zabezpečuje pravidelnou obměnu stránek OSH PZ,

b/ VV OSH PZ plní průběžně úkoly uložené na shromáždění představitelů

Příští zasedání dne 20.2.2019

V Praze dne 23.1.2019