Přítomni:
• Michal Zrno, Barbora Barsová, Michal Hrubec, Petr Kšána, Tomáš Vršník, Vojtěch Vilím


Omluveni:
• Jiří Černý, Alena Kopřivová


Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Kontrola plnění plánu činnosti RM na rok 2019
3. Zhodnocení okresního kola hry Plamen
4. Zhodnocení okresního kola soutěže dorostu
5. Zhodnocení celoroční okresní soutěže „Floriánek“, která je v gesci rady prevence a ochrany obyvatelstva
6. Dotace MŠMT na mládež
7. Organizační zajištění okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV
8. Školení vedoucích mládeže v roce 2019
9. Různé


Průběh jednání:
1) Kontrola zápisu z minulého jednání: Provedena kontrola zápisu, bez připomínek
2) Kontrola plnění plánu činnosti RM na rok 2019
- vše do tohoto jednání splněno
3) Zhodnocení okresního kola hry Plamen
- přípravka 11. 05. 2019, hasičské cvičiště Zahořany
o pořádal SDH Zahořany
o 4 SDH, 6 družstev, 45 dětí, celkem 81 osob
o náklady 7.633,20 Kč
o rozprava k hodnocení průběhu soutěže
 kladně hodnocena časová dochvilnost kolektivů MH
 dobrá práce celého štábu soutěže
 rada mládeže doporučuje k diskuzi na jednání VV OSH příspěvek na úpravu dráhy pro SDH Zahořany, neboť okresní soutěž bychom zde chtěli pořádat každoročně
- mladší a starší 18. 05. 2019, fotbalové hřiště Bojanovice
o pořádal SDH Bojanovice ve spolupráci se sbory 9. okrsku
o 14 SDH, 10 družstev ml., 12 družstev st., 201 dětí, celkem 296 osob
o náklady 25.622,40 Kč
o rozprava k hodnocení průběhu soutěže
 útok CTIF příště na ploše s ostatními disciplínami (hodně diváků kolem, nebyl klid a dohled nad hodnocením)
 pomalá dodávka vody při PÚ, při dalších soutěžích si raději ověřit u pořadatele tlak vody
 velké rozestupy 2 drah při PÚ, příště blíž
 příprava drah PÚ může být dříve (ne po štafetách), myslet na to při přípravě závodní plochy
 kolektivy při 2 pokusech PÚ nedodržovali časový plán a v některých případech ignorovali závodčího (příště budou 2 přípravné základy a v případě nenastoupení družstva včas bude posuzováno jako neplatný pokus!)
 snížení počtu družstva na 7 v každé kategorii s cílem zvýšení počtu družstev
• družstvo musí běžet ve starších díky jen 1 členovi v této kategorii
• více družstev = větší dotace na tuto akci
• inspirováno z jiných okresů v našem kraji
4) Zhodnocení okresního kola soutěže dorostu
- 11. 05. 2019, hasičské cvičiště Zahořany
- pořádal SDH Zahořany
- 4 SDH, 1 družstvo dorostenek, 1 družstvo dorostenců a 10 jednotlivců, celkem 48 osob
- náklady 2.800,40 Kč
- rozprava k hodnocení průběhu soutěže
o ponechat nastavený model odpoledne po okresním kole přípravek v Zahořanech
5) Zhodnocení celoroční okresní soutěže „Floriánek“, která je v gesci rady prevence a ochrany obyvatelstva
- myšlenka ze strany pořadatele dobrá
- neprůkazné hodnocení, kolektivy neznaly možnosti bodování předem
- na zájezd mohlo jet jen 6 členů, těžko se vedoucím vybírá, když je v kolektivu více dětí
- soutěž 31. 08. není z hlediska fungování kolektivů vhodný termín k soutěži
- RM přizve na další listopadové jednání zástupce rady prevence a ochrany obyvatelstva k další diskuzi nad gescí Floriánka
- vzhledem ke zkušenostem s letošním 1. ročníkem si každý člen RM připraví návrh, jak by mohla vypadat soutěž v dalším ročníku, pokud by byla v gesci RM
o proběhne i diskuze s vedoucími kolektivů na listopadovém školení
6) Dotace MŠMT na mládež
- vzdělávání pokryje v plné výši školení vedoucích a rozhodčích hry Plamen a dorostu 30.000,- Kč
- volnočasové aktivity využijeme na pořádání okresního kola uzlové štafety a zájezd do světa záchranářů pro kolektivy MH v rámci celoroční okresní soutěže „Floriánek“ 15.000,- Kč
- provozní náklady včetně MTZ 50.940,- Kč na provoz kanceláře OSH PZ
o nebude využito pro MTZ na SDH, neboť kolektivy mohou využívat 100% dotace pro mládež vyhlášené MŠMT (např. Můj Klub na rok 2019)
- mzdové prostředky 22.895,- Kč na činnost pracovnice OSH PZ
- okresní kolo hry Plamen 11.343,- Kč (zdaleka nepokryjí náklady okresní soutěží)
o bude předneseno na VV OSH k odsouhlasení
7) Organizační zajištění okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV
- 12. 10. 2019 v Psárech
- probráno organizační a materiální zabezpečení
- přípravka bude vyhodnocena do 30 min. po vyvěšení výsledků jejich kategorie
- poskytnuta dotace Středočeského kraje ve výši 43.200,- Kč, OSH bude doplácet 4.800,- Kč (10%)
o představen rozpočet (musí být dodrženy položky, jen jednotlivé částky se mohou měnit)
8) Školení vedoucích mládeže v roce 2019
- 16. – 17. 11. 2019 v klubu Lávka ve Skochovicích
- garantem školení dle platných zkoušek Petr Kšána ml.
- probráno organizační zabezpečení
9) Různé
- je možné po dohodě se zástupci SDH Zahořany trénovat na dráze v Zahořanech (100 a 60 m překážek, štafety)
- reakce na výzvu OSH PZ na příspěvek obcí na zakoupení překážek pro mládež
o nejdříve o záměru informovat radu mládeže, vedoucí kolektivů MH
o některé obce se k tomu nestavěly pozitivně, raději nakoupí překážky svým SDH a předpokládají zapůjčení na okresní akce
o SDH mají pak problém s finanční podporou pro své akce

 

Zapsal: Zrno Michal v. r.

Ověřil: Petr Kšána v. r.

 

V Praze – Zbraslavi dne 23. září 2019