Přítomni:

 • Michal Zrno, Barbora Barsová, Michal Hrubec, Petr Kšána, Tomáš Vršník, Alena Kopřivová, Josef Myslín (host), Marek Loukotka (host), Jiří Malý (host)

Omluveni:

 • Jiří Černý

Program schůze:

 1. Kontrola zápisu z minulého jednání
 2. Zhodnocení okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV
 3. Zhodnocení školení vedoucích mládeže
 4. Zhodnocení činnosti rozhodčích mládeže + případné školení
 5. Plán práce na rok 2019
 6. Organizační zajištění okresního kola soutěže Požární ochranna očima dětí 2019
 7. Organizační zajištění okresního kola uzlové štafety 2019
 8. Organizační zajištění jarního okresního kola hry Plamen 2019
 9. Organizační zajištění okresního kola dorostu 2019
 10. Okresní výběr dětí na postupové soutěže hry Plamen
 11. Dotace MŠMT na mládež
 12. Různé

Průběh jednání:

 • Kontrola zápis z minulého jednání: Provedena kontrola zápisu, bez připomínek
 • Zhodnocení okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV, Bratřínov, 13. 10. 2018
 • pořádala rada mládeže ve spolupráci s SDH Bratřínov
 • 14 SDH, 217 dětí, celkem 312 osob
 • náklady 24.572,90 Kč
 • rozprava k hodnocení průběhu soutěže
  • pochvala a velké poděkování SDH Bratřínov za zdárný průběh soutěže
  • v průběhu kategorie mladší a starší špatná komunikace na kolektivy MH ohledně startu jednotlivých hlídek
  • chybné hodnocení na stanovišti zdravověda (chybně udělované trestné minuty za správnost uvázání uzle na šátku u lokte; chybně psané čekací minuty); vše během soutěže opraveno štábem ve spolupráci s rozhodčím stanoviště
  • chybné hodnocení na stanovišti topografie (chybně zapisované azimuty u kategorie starších a nebyla možnost orientace mapy na zemi); vše opraveno štábem v průběhu soutěže ve spolupráci s rozhodčím stanoviště
 • střelba
  • pochvala SDH Bratřínov za dodání podpěr na střelbu pro kategorii mladších
   • pořadatel bude osloven OSH, zda-li za úplatu vyrobí podpěry pro koletivy MH na tréninky
  • je zapotřebí myslet na orientaci stanoviště díky praprskům slunce
  • dotaz SDH Jíloviště na ochranné brýle na dalším ZPV
   • rada rozhodla v pokračování střelby bez brýlí
  • seřízení vzduchovek a jejich údržba bude zajištěna SDH Jíloviště ve spolupráci s OSH
  • rada schválila využití dobrovolné 1 rány nástřelu u každého závodníka při přiběhnutí na stanoviště (bude mít vliv na délku času družstva na trati)
 • osloven starosta na možnost zakoupení okresních vysílaček pro zdárný průběh soutěže v dalších letech
 • s pořadatelem domluvit stanoviště pro diváky, pokud to místní podmínky dovolí a nebudou narušeny pravidla závodu
 • při prezenci nebyly dodány přihlášky z SDH Solopisky, Lety, Mokropsy a Bojanovice
  • na základě rozhodnutí štábu byly kolektivy MH puštěny do soutěže, neboť se jednalo o pochybení vedoucích
  • vedoucí slíbili dodání přihlášek dodatečně; nyní již vše v pořádku
 • Zhodnocení školení vedoucích mládeže, kemp Lávka Skochovice, 10. – 11. 11. 2018
 • pořádala rada mládeže ve spolupráci s garantem vzdělávání Petrem Kšánou ml. a jeho týmem školitelů
 • 21 nových vedoucích MH (zkoušky 3. stupně), 4 vedoucí si zvýšili kvalifikaci na 2. stupeň, 10 vedoucích si obhájilo kvalifikaci 3. stupně a 5 vedoucích 2. stupně
 • náklady 30.075,- Kč, pokryty dotací MŠMT, účastnickými poplatky a doplatkem OSH
 • akce hodnocena ze strany vedoucích a týmu školitelů pozitivně
 • příslib dalších školitelů na další rok
 • starosta OSH PZ velmi ocenil, že po x letech si umíme uspořádat školení v rámci okresu
 • Zhodnocení činnosti rozhodčích mládeže + případné školení
 • OSH eviduje 29 rozhodčích (20 platné osvědčení, 9 propadlé)
 • rozhodnutí pro zájemce obnovy
  • v roce 2019 mohou osvědčení obnovit na jiném okrese po domluvě s Michalem Zrnem (garant osvědčení a školitel v našem okrese)
  • v roce 2019 školení pro nováčky a obnovy v našem okrese nebude
 • pozitivně hodnocena účast rozhodčích na okresních soutěží (cca. 9 – 12)
 • zástupci SDH Jíloviště v tomto roce nebyli na žádné okresní soutěži
 • máme rezervy na okresním kole dorostu (pouze 3)
 • po dlouhé odmlce měl okres 2 zástupce na krajském kole hry Plamen ve Vlašimi (Lenka Kaňková a Kateřina Dufková z SDH Sloup)
 • starosta OSH vyzve rozhodčí a vedoucí MH, zda-li mají zájem o praktické školení ke hře Plamen a dorostu na jaře roku 2019; dle zájmu bude projednáno
 • Plán činnosti na rok 2019

Leden

 • odevzdání registračních listů kolektivů MH na sekretariát OSH PZ do 31. 01. 2019
 • vyhlášení propozic okresního kola uzlové štafety okresu Praha – západ
  • propozice soutěže budou na webu OSH + všichni VM obdrží e-mail

                                                                                                            

Březen

 • vyhlášení podmínek výběru reprezentace okresu Praha – západ ve hře Plamen
  • podmínky budou na webu OSH + všichni VM obdrží e-mail
 • Okresní kolo uzlové štafety, 16. 03. 2019 ve Středoklukách
 • vydání propozic okresního kola hry Plamen a dorostu okresu Praha – západ
  • propozice soutěže budou na webu OSH + všichni VM obdrží e-mail
 • praktické školení hry Plamen a dorostu dle zájmu

Duben

 • jednání rady mládeže

Květen

 • kontrola odevzdání splnění odborností nebo specializace MH v každé kategorii (min. 5, kromě přípravky) do 10. 05. 2019
 • okresní kolo hry Plamen (přípravka), okresní kolo dorostu, 11. 05. 2019 v Zahořanech
 • okresní kolo hry Plamen (mladší, starší), 18. 05. 2019

            

Červen

 • krajské kolo hry Plamen a dorostu, 21. – 23. 06. 2019

         

Září

 • jednání rady mládeže

Říjen:   

 • závod požární všestrannosti, 12. 10. 2019 v Psárech

 

Listopad:  

 • školení vedoucích mládeže
 • jednání rady mládeže
 • Organizační zajištění okresního kola soutěže Požární ochranna očima dětí 2019
 • Marek Loukotka (člen okresní rady prevence) nás seznámil s novým obsahem a tématy soutěže
 • všichni účastníci obdrží v nejbližší době propozice e-mailem od kanceláře OSH
 • rada mládeže navrhla do hodnotící komise Petra Kšánu a Barboru Barsovou
 • Organizační zajištění 9. ročníku okresního kola uzlové štafety 2019
 • 16. 3. 2019 ve Středoklukách
 • propozice a průběh dle loňského roku
 • vyhodnoceno bude 15 závodníků v každé kategorii + všechny družstva
 • jsou zapotřebí 2 stanoviště pro zapisování výsledků
 • startovné 200,- Kč na SDH a kategorii mladší/starší (ne družstva)
 • kolektivy MH budou vyzvány k dorovolnému předložení kronik k náhlednutí ostatním kolektivům
  • písemnou upomínku do kronik zajistí za OSH Petr Kšána
 • Organizační zajištění jarního okresního kola hry Plamen 2019
 • 18. května 2019
 • na místo konání budou osloveny sbory starostou OSH
 • pouze kategorie mladší a starší
 • přípravka 11. 05. 2019 v Zahořanech
 • harmonogram a zabezpečení dle loňského roku
 • na zahajovací nástup zajistit (slib závodníků a rozhodčích, hymnu ČR, vlajku SH ČMS + ČR)
 • hlášení velitele bude prováděno kompletním družstvem u každé disciplíny
 • Organizační zajištění jarního okresního kola soutěže dorostu 2019
 • 11. května 2019 v Zahořanech po okresní soutěži hry Plamen (kategorie přípravka)
 • štafeta bude člunkovým způsobem
 • travnatý povrh
 • na zahajovací nástup zajistit (slib závodníků a rozhodčích, hymnu ČR, vlajku SH ČMS + ČR)
 • hlášení velitele bude prováděno kompletním družstvem u každé disciplíny
 • Okresní výběr dětí na postupové soutěže hry Plamen
 • budou vyzvány vedoucím rady mládeže koletivy MH soutěžící v kategorii starší ve hře Plamen, zda-li se vzdají práva postupu jejich družstva ve prospěch výběru OSH Praha – západ
  • pokud nebudou kladné ohlasy, výběr se neuskuteční
 • v březnu bude schůzka se zájemci z řad závodníků včetně jejich rodičů
  • proběhne výběr závodníků před hodnotící komisí
  • do okresního kola budou mít vybraní závodníci individuální plán a budou se společně scházet 1x měsíčně (tzn. 2 společné tréninky)
  • od okresního kola do krajského kola (1 měsíc) budou tréninky 1 - 2x týdně zaměřené na společné seběhání disciplín (předpokládáme, že technické věci a znalosti ZPV budou závodníci již ovládat)
 • Dotace MŠMT
 • odevdáno včas vyúčtování na ústředí SH ČMS
 • částky využity dle plánu viz. předešlý zápis rady mládeže
 • Různé
 • zástupci OSH ve spolupráci s radou mládeže připravují setkání s možností získání odborností a specializací MH v rámci okresu
 • zástupci OSH a rada mládeže v případě zájmu podpoří soutěže pořádané sbory pro MH a dorost v našem okrese materiální a organizační pomocí (pokud to čas a možnosti dovolí)

Zapsal: Zrno Michal v r.                                                                  Ověřil: Petr Kšána v r.

                                                                                                                        Barbora Barsová v r.

V Praze – Zbraslavi dne 20. listopadu 2019